Ratkaisuja yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon

Kaksi iloista nuorta eduskuntatalon portailla

Positiivinen erityiskohtelu - Vihreät nuoret

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa, että julkisia resursseja kohdistetaan sellaiseen toimenpiteeseen tai palveluun, joka auttaa lähtökohtaisesti heikommassa tai riskialttiissa asemassa olevia ihmisryhmiä. Toisin sanoen eniten apua tarvitsevia autetaan enemmän. Kaupunki voi esimerkiksi kohdistaa erityistä tukea vaikka niiden alueiden kouluille ja nuorisotaloille, joissa sosiaalisten ongelmien riski on korkeampi.

Panostamalla haitallisten sosiaalisten ilmiöiden ennaltaehkäisyyn hyvissä ajoin julkinen sektori myös säästää rahaa, sillä ongelmien korjaaminen jälkikäteen tulee useiden tutkimusten mukaan niiden ennaltaehkäisyä kalliimmaksi. Positiivisella erityiskohtelulla voidaan saada aikaan erittäin hyviä tuloksia suhteessa käytettyyn rahaan. Yhdenvertaisuutta arvioimalla voidaan tunnistaa heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevia ihmisryhmiä ja löytää konkreettisia tapoja, joiden avulla esimerkiksi työpaikkojen toimintaa voidaan parantaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon rakenteellinen edistäminen tukee kaikkien ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ympäröiviin yhteisöihin. 

Äiti ja pieni lapsi katsovat toisiinsa

Kansallinen vanhemmuusrahasto - Keskustanuoret

Vanhemmuuden kustannukset eivät saa kasautua vain naisvaltaisten alojen harteille. Vanhempainvapaiden kustannukset on jatkossa katettava kansallisesta vanhemmuusrahastosta, johon jokainen työnantaja-ala osallistuu yhdenvertaisesti.

 

Kaksi sotilaan kypärää

Kansalaispalvelus kaikille - Keskustanuoret

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä kohtelee kansalaisia räikeän eriarvoisesti.
Jokaisella, sukupuolesta riippumatta, tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Hyödyttömästä ja eettisesti ongelmallisesta totaalikieltäytymisen vankeusrangaistuksesta pitää luopua, ja sanktioksi velvollisuuden laiminlyönnistä asettaa maanpuolutusvero.

Glitteriä priden väreissä

Translaki uudistettava - Vasemmistonuoret

Suomen nykyinen translaki loukkaa ihmisoikeuksia. Translain kokonaisuudistuksen tavoitteena on laki, joka kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Translain uudistuksen myötä juridisen sukupuolen vahvistaminen perustuu henkilön omaan ilmoitukseen, lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksesta luovutaan, ja laista poistetaan vaatimus täysi-ikäisyydestä. Lisäksi juridiseksi sukupuolivaihtoehdoksi on mahdollistettava myös muu kuin binäärinen vaihtoehto mies tai nainen.

 

Naisen ja miehen kengät metrossa

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle työpaikoilla - Akavan opiskelijat

Seksuaalisessa häirinnässä vastuu häirinnän poistamisesta on aina esihenkilöillä ja johdolla. Työntekijälle häirintään puuttuminen sisältää sekä taloudellisen riskin että oikeudenkäyntiriskin ja monesti pelon leimautumisesta ja työllistymismahdollisuuksien heikkenemisestä. Nämä tekijät estävät esimerkiksi nostamasta kannetta. Tehdään mahdolliseksi ammattijärjestöille kanneoikeus seksuaalisessa häirinnässä. Tällöin useampia työntekijöitä koskevia asioita voidaan viedä oikeuteen samalla kertaa eikä työntekijä joudu käymään yksin oikeusprosessia.

Mies pyörätuolissa vierellään nuorempi ihminen kävelemässä

Esteetön yhteiskunta kaikille - Invalidiliitto

Esteetön yhteiskunta on ihmisoikeus. Täysipainoiseen arkeen kuuluu mahdollisuus liikkua ja matkustaa. Niin toimivien kuljetuspalveluiden kuin esteettömän joukkoliikenteenkin kehittämiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. ARAn myöntämiin hissi- ja esteettömyysavustuksiin sekä korjausavustuksiin ikäihmisten ja vammaisten asuntoihin on varattava riittävästi resursseja.

Sähköisten palveluiden saavutettavuus on nyky-yhteiskunnassa tärkeää fyysisen ympäristön esteettömyyden ohella. Digitalisaation myötä myös vammaisilla ihmisillä on aito mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja avoimeen kansalaiskeskusteluun. Kaikki eivät kuitenkaan pysty käyttämään sähköisiä palveluja. Siksi myös jatkossa tarvitaan henkilökohtaisia palveluita, ihmiseltä ihmiselle kasvotusten. Sähköisten palvelujen saatavuus on taattava digituen ja opastuksen avulla.

Mies leikkaa toisen miehen hiuksia parturissa

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus - Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Jokaisella nuorella tulisi olla opiskelupaikka mielekkään välimatkan päässä asuinpaikasta. Ammatillisen koulutuksen saaminen ei tulisi olla
asuinpaikasta kiinni, eikä kenenkään alaikäisen pitäisi joutua pakon edessä muuttamaan satojen kilometrien päähän kotoaan. Kasvukeskusten ulkopuolella myöskään koulumatkan kulkeminen julkisilla kulkuvälineillä ei ole nykyisin vaihtoehto kulkuyhteyksien puuttuessa monin paikoin. Mikäli opiskelu ei onnistu omalla paikkakunnalla tai kodista hyvin, OSKU vaatii, että julkiseen liikenteeseen ja opiskelija-asuntojen rakentamiseen panostetaan jatkossa myös ammatilliset opiskelijat huomioiden.

Kaksi naista nenät vastakkain

Suomi seksuaalioikeuksien takaajana - Väestöliitto

Seksuaalioikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista tulee määrätietoisesti tavoitella niin palveluiden kuin lainsäädännön tasolla. Ihmisten mahdollisuuksia kukoistaa ja tehdä hyvinvointia tukevia valintoja autetaan mahdollistamalla tasavertaiset edellytykset niin Suomessa kuin maailmalla.

Nainen pitää kainalossaan lentopalloa

Liikunnan monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus - Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Yhdenvertaisuuden edistäminen korkeakoululiikunnassa ja muussa yhteiskunnassa tapahtuvassa liikunnassa on äärimmäisen tärkeätä. Kaikki kynnykset liikunnan harjoittamiselle tulee purkaa, jotta kaikilla olisi aidosti mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja järjestää liikuntatoimintaa. Korkeakoululiikunnalla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se voi toimija eri ryhmittymien yhteentuojana ja mahdollistaa eri sukupuolten tasavertaisen kohtelun liikuntapalveluiden käytössä. Opiskelijajärjestöillä ja -toimijoilla on keskeinen rooli liikunnan järjestäjinä korkeakouluissa. Tämän vuoksi on keskeistä, että jokainen taho kiinnittää toiminnassaan huomiota opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun.

Ihmisiä pimeällä metroasemalla

Yhteiskunta: Suomalainen hyvinvointivaltio - Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Yhteiskunnan on oltava kaikesta syrjinnästä vapaa ja edistettävä yhdenvertaisuutta. Rasismia tai epätasa-arvoa ei voida hyväksyä ja niihin tulee puuttua aktiivisesti. Yhdenvertaista yhteiskuntaa rakennetaan tiedostamalla normit ja rakenteet, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan. Ihmisillä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään riippumatta etnisestä, sosioekonomisesta ja henkilökohtaisesta taustasta, vakaumuksesta, fyysisestä tai psyykkisestä toimintakyvystä sekä sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Nainen katsoo kirjan yli opiskellessaan

Askelmerkit tasa-arvoisempaan koulutukseen - Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Polarisoituva yhteiskunta, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat aikamme suuria haasteita. Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista keinoista ratkaista nämä haasteet. Siksi yhteiskunnan on taattava kaikille läpi elämän yhdenvertaiset edellytykset hankkia osaamista ja sivistystä, jota työmarkkinoilla ja elämässä pärjääminen edellyttää. Jotta suomalainen koulutus olisi todella maailman parasta, on taattava, että jokainen voi taustastaan riippumatta kouluttautua oman potentiaalinsa mukaan.