Ratkaisuja osaamiseen ja yhteisöön

Yksin oleva poika istuu penkillä

Ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn - Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Välinpitämättömyys, pitkät välimatkat ja lähipalveluiden puutteet sekä riittävä ohjaus oppilaitoksissa ovat haasteita, jotka nousevat esille nuorten elämässä. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata, ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä? Katso etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajavalmentajien ratkaisut linkistä.

fist bump, viisi ihmistä, erilaisia käisä, rannekkeita, tatuointeja, kokouspöydän päällä

Tajua Mut! -toimintamalli

Tajua Mut! on yhteinen työkalu nuoren tukemiseen eri alojen toimijoille. Eri alojen ja sektorien toimijat voivat tarjota nuorelle apua matalalla kynnyksellä. 
Kun huoli nuoresta herää, toimija ottaa asian puheeksi suoraan nuoren kanssa. Nuoren luvalla toimija lähettää nuoren yhteystiedot nuoren kunnan etsivään nuorisotyöhön Tajua Mut! -tietojärjestelmän kautta. Syytä ei kirjata. Etsivä ottaa nuoreen yhteyttä 5 arkipäivän sisällä ja auttaa nuorta tukien tätä löytämään tarvitsemansa palvelut. Nuori saa tukea yhden aikuisen kautta omalla tahdillaan.

luokkahuone

Toisen asteen koulutus kaikille – Lukiolaisten liitto

Koulutus tuottaa työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Työn murros tarkoittaa sitä, että tarjolla on yhä vähemmän mielekästä tekemistä pelkän perusasteen taitojen ja tietojen varassa olevalle. Siksi tavoite on oltava, että kaikki suorittavat vähintään toisen asteen koulutuksen. 

Koulutustason nostamisen on tarkoitettava myös osaamistason nostamista. Pelkkä todistus läsnäolosta ei riitä takaamaan kouluttautumisen arvoa, vaan osallistumisasteen lisäämisen on tähdättävä samalla myös oppimismotivaation ja yleisen koulutusmyönteisyyden vahvistamiseen. Lukiolaisten Liitto ei ole vakuuttunut, että tämä voitaisiin saavuttaa oppivelvollisuutta laajentamalla – siksi esitämme 30 eri keinoa koulutustason nostamiseen. Keinot liittyvät perustaitojen ja motivaation vahvistamiseen, mahdollisten ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, opinto-ohjauksen ja muiden tukipalveluiden turvaamiseen, kouluviihtyvyyden kehittämiseen sekä koulutuksen saavutettavuuden varmistamiseen. 
 

Lattialla

Oppioikeus laajennettava 2. asteeseen - Keskustanuoret

Jokaisella täytyy olla samat mahdollisuudet kouluttautua, riippumatta taustasta tai varallisuudesta. Oppioikeus pitää laajentaa toisen asteen koulutukseen ja toisen asteen koulutuksesta pitää tehdä täysin maksutonta.

Kolme hymyilevää nuorta juttelee seisten

Elinikäisen oppimisen rakenteet kuntoon - Akavan opiskelijat

Elinikäiselle oppimiselle on luotava selkeät rakenteet, jotta kaikilla on mahdollisuus kerryttää osaamistaan työuran aikana. Ehdotamme elinikäisen oppimisen mahdollistajaksi osaamisseteliä, jonka kustannukset jaetaan kaikille hyötyjille eli valtiolle (60 %), työnantajalle (20 %) ja yksilölle (20 %). Ammattitaidon säilyttämiseen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen tulee olla verovähennyskelpoista.

Jokaiselle työntekijälle tarjotaan kolmen vuoden välein 1 000 euron arvoinen osaamisseteli, jonka kustannuksista vastaavat valtio, työnantaja ja työntekijä yhdessä.

Yksi nuori istuu

Kunnianpalautus Nuorisotakuulle - Akavan opiskelijat

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus opiskella, mennä töihin ja asua katsomatta hänen sosioekonomiseen taustaansa tai elämäntilanteeseen. Nuorisotakuulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotakuussa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy vaatii panostuksia myös henkilökohtaiseen ohjaukseen, jälkiohjausvelvoitteen säätämistä myös ammatilliseen koulutukseen ja työpankki- tai työpajatoiminnan vahvistamista.

Keinot tämän saavuttamiseksi: Tehdään nuorisotakuusta hallituksen uusi kärkihanke. Lisätään työpankki- ja työpajakokeiluja. Varmistetaan, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

iloisia ihmisiä

Amisten opiskelukyvyn turvaksi: Keskeytämisen ehkäisy ja riittävä tuki - Suomen Ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry

Keskeyttämistä voidaan vähentää tarjoamalla opiskelijoille yksilöllisempiä opintopolkuja, jotka perustuvat henkilökohtaiseen ja joustavaan ohjaukseen. Opintoohjauksessa on pyrittävä aidosti tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, jossa opiskelijaa ei pelkästään kuulla vaan myös autetaan toteuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan.

Tasa-arvoinen kohtaaminen on erityisen tärkeää etsivässä nuorisotyössä, jossa pyritään tuomaan nuoria takaisin opintojen ja työelämän pariin. Oppilaitosyhteisöä on kehitettävä vastaamaan oppilaitosten muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Opiskelijakuntien roolia on vahvistettava ja opiskelijoille on taattava oikeus päästä vaikuttamaan oppilaitoksen päätöksiin ja arkeen. Lakisääteiset opiskeluhuoltopalvelut on taattava kaikille toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tulee aina taata mahdollisuus opiskeluun yhdessä muiden ikäistensä kanssa riittävän tuen avulla.

Nuoret pelaamassa pöytäfutista

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle - Sosiaalidemokraattiset nuoret

Työllistyminen pelkän peruskoulun päättötodistuksen kanssa on nykyään todella vaikeaa ja toisen asteen koulutuksesta on tosiasiassa tullut uusi peruskoulu. Silti tällä hetkellä 20-29-vuotiaista nuorista lähes viidennes on täysin nykyisen 9-vuotisen peruskoulutuksen varassa. Siksi Suomessa pitää varmistaa, että kaikki nuoret saavat toisen asteen tutkinnon ja tähän paras keino on laajentaa oppivelvollisuus koskemaan toista astetta. Demarinuorten tulevaisuusvisiossa Suomessa yksikään nuori ei jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Lautapeli ja noppia

Puramme harrastamisen esteitä - rahoitusohjausta ja kokeilukulttuuria - Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter

Harrastaminen ja läheiset ihmissuhteet ovat keskeisiä syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä. 20 prosentilla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastusta. Harrastamisen kynnys voi olla tavallista korkeammalla esimerkiksi sosiaalisista tai fyysisistä syistä, mutta iso rooli on myös sillä, periikö lapsi kotoaan harrastamisen kulttuurin ja tuetaanko harrastuksissa käymisessä. Harrastustoiminnan järjestäjillä ei usein ole riittävää osaamista kutsua mukaan tai toivottaa tervetulleiksi ei-perinteisiä harrastajia tai edes havaita keitä he eivät tavoita.

Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -hankkeessa on kokeiltu erilaisia tapoja vahvistaa vapaaehtoisten omaa osaamista. Parhaat tulokset on saatu, kun vapaaehtoiset ohjataan itse kokeilemaan ja oivaltamaan toimintansa kehittämiskohdat käytännön kokeilujen kautta. On kokeiltu esimerkiksi viedä partiota kouluun, perustettu kaverikerho yksinäisille lapsille, tehty leireistä ja kokoontumistiloista esteettömiä, menty yhdessä metsäretkelle, vaikka yhteistä kieltä ei olisi, solmittu uusia kumppanuuksia, perustettu varustelainaamo lippukuntaan.

Nyt jatkamme kokeilukulttuurin keinoin harrastamisen esteiden purkamista. Rahoituksen ohjaaminen kohtaamiseen ja kynnystä madaltavien asioiden kokeilemiseen on avain harrastustoiminnan kehittämiseen. Ei riitä, että keskitytään syrjäytymisuhan alla oleviin lapsiin ja nuoriin, vaan myös harrastustoimintaa tarjoavien tahojen rakenteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.