Kotitaloudet ja toimeentulo

Nuorten kotitaloudet ja toimeentulo -osiosta löydät ajankohtaista tietoa nuorten asumisesta ja toimeentulosta.

Nuorten toimeentulo 


Vuonna 2016 yli neljäsosa (26,2 %) 18–24-vuotiaista oli pienituloisia. Pienituloisuus tarkoittaa, että yksilön tulot ovat alle 60 % koko väestön mediaanituloista. Lisää tietoa nuorten pienituloisuudesta löydät täältä.  

Vuoden 2018 elokuussa 60 807 ikäluokkaan 0–17-vuotiaat kuuluvista ja 38 914 ikäluokkaan 18–24-vuotiaat kuuluvista sai perustoimeentulotukea. Prosentteina tämä tarkoittaa 0–17-vuotiaiden kohdalla 5,7 % ikäluokasta ja 18–24-vuotiaiden kohdalla 8,8 % ikäluokasta. Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien 18–24-vuotiaiden nuorten määrä ollut kasvussa koko 2010-luvun. Ikäluokasta 18–24-vuotiaat 3,6 % sai pitkäaikaista toimeentulotukea vuonna 2016. Lisää tietoa nuorille maksetusta pitkäaikaisesta toimeentulotuesta löydät täältä

Ikäluokasta 17–29-vuotiaat työmarkkinatukea saa 102 483 henkilöä. Työmarkkinatukea maksettiin ikäluokkaan kuuluville keskimäärin 33,73 euroa päivässä. Peruspäivärahaa saa 26 669 henkilöä samasta ikäluokasta. Peruspäivärahaa maksettiin keskimäärin 30,73 euroa päivässä. Ansiopäivärahaa sai 42 717 henkilöä 17–29-vuotiaista. Ansiopäivärahaa maksettin keskimäärin 55,95 euroa päivässä. 

Ikäluokkaan 16–29-vuotiaat kuuluvista 282 540 saa opintorahaa. Opintorahan määrä oli keskimäärin 1 585,62 euroa vuodessa henkilöä kohti. Tämä tarkoittaa 18-vuotiaan itsenäisesti asuvan opiskelijan kohdalla noin kuutta opintotukikuukautta. Vuonna 2017 samasta ikäluokasta 160 610 henkilöä sai opintotuen asumislisää, keskimäärin 940,80 euroa vuodessa henkilöä kohti. Opintotuen asumislisää maksettiin vuoden 2017 elokuuhun asti, jolloin opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Opintolainan valtiontakauksen sai 220 631 ikäluokkaan 16–29-vuotiaat kuuluvista. Lainaa nostetaan keskimäärin 3 696,56 euroa vuodessa. 

Opintorahaa tai opintotuen asumislisää saaneista opiskelijoista 86 %:lla oli muitenkin tuloja opintoetuuksien lisäksi. Vuonna 2016 opintotukea saaneiden tulot olivat keskimäärin 7 980 euroa. Opintotuen saajien tulot ovat olleet viime vuosina kasvussa. 

Asumisen tuet 

Kaikkien asumistukien saajista 42 % oli alle 25-vuotiaita, ja 20–24-vuotiaista 45 % kuuluu ruokakuntaan, jolle maksetaan jotakin asumistukea. 

Yleistä asumistukea sai 381 526 ruokakuntaa. Yleistä asumistukea maksettiin keskimäärin 318,94 euroa kuukaudessa ruokakuntaa kohti. Yleiseen asumistukeen oikeutetuista ruokakunnista 37 % koostui vähintään yhdestä opiskelijasta. 

Nuorten maksuhäiriöt

Kahdeksalla prosentilla 18–29-vuotiaista oli maksuhäiriömerkintä. Lisää tietoa nuorten maksuhäiriöistä löydät täältä.


Tiedot on haettu KELAn tilastoista vuodelta 2017, jollei muuta mainita. 
 

Infograafi nuorten toimeentulosta


Infograafi nuorten toimeentulosta


Infograafi nuorten toimeentulosta

 

Nuorten kotitaloudet ja asuminen 

Vuonna 2016 noin 17 prosenttia 20–29-vuotiaista asui vanhempiensa luona. Ikäluokan suosituin asumismuoto on vuokralla asuminen: noin 57 prosenttia 20–29-vuotiaista asui vuokralla. Omistusasunnossa asui 24 prosenttia ikäluokasta. Ensiasunnon ostajien keski-ikä vuonna 2016 oli 28,5 vuotta. (Lähde: Tilastokeskus, 2016)

Vuonna 2017 Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa oli 1 274 asunnotonta alle 25-vuotiasta. Lisää tietoa nuorten asunnottomuudesta löydät täältä

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden osuus ikäluokasta on pysynyt koko 2010-luvun 1,4 prosentissa. Tieto sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset. Lisää tietoa kodin ulkopuolelle sijoitetuista löydät täältä

Nuorten yksinhuoltajien määrä on ollut viime vuosina hieman laskussa. Vuonna 2017 yhden, alle 30-vuotiaan vanhemman perheitä oli 15 438. Lisää tietoa nuorista yksinhuoltajista löydät täältä