Nuorten toimeentulo ja työelämä

Nuorilla on oikeus yhdenvertaisiin ehtoihin työmarkkinoilla ja sosiaaliturvajärjestelmässä. Allianssi tekee vaikuttamistyötä tämän puolesta.

Nuorten pienituloisuus on lisääntynyt viime vuosina. 18-24-vuotiaista yli neljännes jää köyhyysrajan alapuolelle, kun koko väestöstä osuus on alle 12 % (2016). Nuori on siis paljon todennäköisemmin köyhä kuin keskiverto suomalainen. Nuorilla köyhyys on myös syvempää kuin muissa ikäryhmissä. Nuorissa on erityisen paljon niitä, joiden köyhyys on syvää, eli joiden tulot jäävät alle 40% suomalaisten mediaanitulosta (vuonna 2016 alle 805 € kuussa.)

Allianssi esittää sukupolvipoliittisessa ohjelmassaan:

 • Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa on otettava tavoitteeksi nuorten köyhyyden vähentäminen ja kannustinloukkujen purkaminen.

 • On toteutettava uusi perustulokokeilu aiempaa laajemmalla kohderyhmällä, myös itsenäisesti asuvat nuoret mukaan ottaen. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla toimivan perustulomallin käyttöönotto.

 • Nuorten eniten käyttämät sosiaalietuudet (opintotuki, työmarkkinatuki ja toimeentulotuki) jättävät suuren määrän nuoria kauas köyhyysrajan alapuolelle. Perusturvan tasoa on nostettava alkaen kaikkein köyhimmistä ryhmistä.

 • Opiskelijaköyhyyttä on kitkettävä nostamalla opintorahan tasoa. Opiskelijoiden lainariippuvuutta ei saa lisätä.

 • Työmarkkinatuen tasoa on nostettava toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi.

 • Toimeentulotuki on uudistettava kannustavaksi. Kohtuullisten keikkatulojen hankkiminen on mahdollistettava toimeentulotuen saajille kasvattamalla etuoikeutetun tulon enimmäismäärää. Myös pienten lahjojen, vahingonkorvausten ja velkaerien vastaanottaminen tukea menettämättä on sallittava.

 • Ainoastaan nuoriin kohdistuvista sanktioista, kuten yhteishakuvelvollisuuteen liittyvistä toimeentulotuen leikkureista, on luovuttava. Jokaisella on oikeus vähimmäistoimeentuloon, myös nuorilla.

 

Reilu työelämä suojelee epävarmuudelta

Nuorilla ikäluokilla työelämän epävarmuus on yleisempää kuin vanhemmilla ikäluokilla. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet, vuokratyö, nollatuntisopimukset, freelancerinä tai apurahalla työskentely sekä työttömyys ovat selvästi yleisimpiä nuorimmissa ikäluokissa. Lisäksi tilastot osoittavat, että viimeisen sukupolven aikana kertynyt elintason nousu ei ole lainkaan hyödyttänyt nuorimpia sukupolvia. Alle 35-vuotiaiden aikuisten tulotaso on heikentynyt suhteessa muuhun yhteiskuntaan samalla, kun vanhempien ikäluokkien ja erityisesti eläkeläisten tulot ovat nousseet.

Allianssi esittää sukupolvipoliittisessa ohjelmassaan:

 • Työelämän epävarmuutta on helpotettava luomalla sosiaaliturvajärjestelmä, joka tarjoaa turvaa yhtä lailla työuraansa aloittelevalle nuorelle, epätyypillisessä työsuhteessa olevalle kuin yrittäjällekin. Työajan ennakoimatonta vaihtelua nollatuntisopimuksissa tulee rajoittaa.

 • Eriarvoisuutta on ehkäistävä tulonsiirroilla sekä tarjoamalla koko ikäluokalle laadukasta ja maksutonta koulutusta sekä ennaltaehkäiseviä palveluja.

 • Myös työssäkäyville on tarjottava joustavia mahdollisuuksia opiskella työn ohella. Järjestötoiminnassa syntyvä non-formaali oppiminen on tunnustettava työelämässä ja osana opintoja, jotta saadaan kaikkien osaaminen käyttöön.

 • Jokaiselle on taattava yhdenvertainen ja häirinnästä vapaa kohtelu työelämässä. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten kartoittamiseksi on käynnistettävä selvitystyö. Syrjintää on ehkäistävä ottamalla käyttöön anonymisoitu työnhaku ja tarjoamalla työnhakukoulutusta haavoittuvassa asemassa olevilla nuorille.

 • Nuoret saavat työeläkejärjestelmään maksamilleen euroille pienemmän tuoton kuin aiemmat sukupolvet. Eläkejärjestelmää on edelleen kehitettävä suuntaan, jossa nuorilla ei ole järjestelmässä ainoastaan maksajan, vaan myös saajan rooli.

 • Maksussa olevien työeläkkeiden tasoa tai verovähennyksiä on tarkasteltava uudestaan eläkejärjestelmän kestävyyden näkökulmasta.