Vårmöte 2021

På denna sida hittar du kallelse till Allians vårmöte, föredragninslista och länkar till Allians stadgar och omröstnings- och valstadga. I bilagor (pdf) hittar du också fullmaktsunderlag och andra beslutshandlingar. 

Bokslut 2020, revisionsberättelse 2020 och förslag för stadgeändring finns endast på finska. 

Kevätkokouskutsu ja -materiaalit suomeksi täällä! 
 

puhekuplia

 


Välkommen till Allians vårmöte!

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s stadgeenliga vårmöte hålls torsdagen den 20 maj 2021 kl. 15.00 på Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors. På grund av coronavirusläget sker deltagandet i mötet på distans via webbmötesprogrammet Zoom.

Deltagare ska anmäla sig till mötet i Lyyti senast den 16 maj 2021.

Vänligen beakta att för att möjliggöra en fungerande fjärranslutning ska man i samband med anmälningen också lämna uppgifter om mötesrepresentantens e-postadress, antalet röster som mötesrepresentanten använder och en fullmakt. Om ni behöver hjälp med anmälningen till mötet eller med att lämna en fullmakt eller om ni behöver kontrollera antalet röster som er organisation har till sitt förfogande, vänligen kontakta vår ekonomi- och förvaltningschef Juuso Luomala, juuso.luomala@alli.fi, tfn 040 745 9182. 

Vi skickar detaljerade anvisningar till alla som har anmält sig till mötet om mötets praktiska arrangemang och genomförandet av omröstningen i praktiken via e-post senast den 18 maj 2021.

Den gällande lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (677/2020) möjliggör att man på beslut av föreningens styrelse kan delta i föreningsmöten på distans också i de föreningar där det enligt föreningens stadgar annars inte skulle vara möjligt. Enligt lagen i fråga kan föreningens styrelse också besluta att deltagande i mötet förutsätter att man anmäler sig till mötet senast på en viss dag som kan inträffa tidigast två veckor före mötet. 

Ärenden och handlingar som behandlas på mötet

På föredragningslistan för mötet står de stadgeenliga ärendena, Allians politiska målprogram, utseende av valberedning för höstmötet, stadgeändring och beviljande av fullmakt till styrelsen för försäljning av både Allianshusets fastighet och hyresrätt av Allianshusets tomt. 

Alla beslutshandlingar som behandlas på mötet laddas upp på vårmötets webbplats senast två veckor före mötet.

Förslag på medlemmar till valberedningen

Den valberedning som väljs vid mötet har till uppgift att förbereda de val av ordförande, styrelsemedlemmar och suppleanter för Allians som ska förrättas vid höstmötet. Vi ber medlemmarna om förslag på medlemmar i valberedningen för Allians höstmöte 2021. Förslagen ska skickas till vår ekonomi- och förvaltningschef per e-post till adressen juuso.luomala@alli.fi senast den 30 april 2021. Allians styrelses arbetsutskott förbereder ett förslag gällande valberedningens sammansättning för vårmötet. Vad förslagen beträffar ombeds medlemmarna beakta att kandidaterna till valberedningen behöver ha mångsidig kunskap om Allians och ungdomssektorns verksamhet och föreningens behov i fråga om beslutsfattande för att vara framgångsrika i uppgiften.

Hjärtligt välkomna!

Iiris Hynönen   Ilmari Nalbantoglu
tf ordförande   tf verksamhetsledare
     

 

puhekuplia

 

 

Rösträtt vid mötet

Högsta beslutanderätt i Allians har dess möte.

Varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

 En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

 • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
 • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
 • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
 • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
 • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet.

Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna samt Allians styrelse och anställda har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

(Allians stadgar, 7 §)

(Allians stadgar (på finska) hittar du här och Allians omröstnings- och valstadga här.) 

 

puhekuplia

 

 

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Stadgeenligt vårmöte 2021

Tid: torsdag 20.5.2021 kl. 15.00
Plats: Allianssalen, Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors

På grund av coronavirusläget sker deltagandet i mötet på distans via webbmötesprogrammet Zoom.

På mötet behandlas utöver de stadgeenliga ärendena även Allians politiska målprogram, utseende av valberedning för höstmötet, stadgeändring och beviljande av fullmakt till styrelsen för försäljning av både Allianshusets fastighet och hyresrätt av Allianshusets tomt.

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. Val av mötesfunktionärer
  a) val av ordförande
  b) val av mötessekreterare
  c) val av två protokolljusterare
  d) val av rösträknare
 4. Godkännande av föredragningslistan som mötets dagordning
  a) godkännande av omröstnings- och valarrangemangen
 5. Anmälningsärenden
 6. Verksamhetsrapport 1.1–19.5.2021
 7. Verksamhetsberättelse 2020
 8. Bokslut 2020
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga
 10. Stadgeändring
 11. Politiskt målprogram 2021
 12. Beviljande av fullmakt till styrelsen för försäljning av både Allianshusets fastighet och hyresrätt av Allianshusets tomt
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden som tas upp
 15. Avslutande av mötet

 

puhekuplia

 

 

Kontaktpersonen för trakasserier på mötet:

 

Liitteet ja asiakirjat