Höstmöte 2020

Syyskokouksen materiaalit suomeksi täällä!

På denna sida hittar du Kallelse till Allians höstmöteFöredragningslista och Valberedningens brev om kandidatnominering till Allians medlemmar. 

Allians omröstnings- och valstadga är här.

Du kan följa mötet via streamen: https://techsoupglobal.zoom.us/j/96437648643

" "

Kallelse till Allians höstmöte

Välkommen till Allians höstmöte!

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s stadgeenliga höstmöte hålls onsdagen den 18.11.2020 kl. 15 på Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors. Det är möjligt att delta i mötet också på distans via webbmötesprogrammet Zoom.

Allians styrelse uttrycker ett starkt önskemål till medlemsorganisationerna om att deras representanter ska delta i mötet i första hand på distans.

Man måste anmäla sig till mötet i Lyyti senast den 16.11.2020.

Vänligen beakta att för att möjliggöra en fungerande fjärranslutning ska man också lämna uppgifter om mötesrepresentanternas e-postadresser, mängden röster som en mötesrepresentant har samt en fullmakt i samband med anmälningen. Ifall ni behöver hjälp med anmälningen till mötet eller med att lämna en fullmakt eller om ni behöver kontrollera mängden röster som er organisation har i användning, vänligen ta kontakt med vår ekonomi- och förvaltningschef Juuso Luomala, juuso.luomala@alli.fi, tfn 040 745 9182.

Vi skickar dem, som har anmält sig till mötet, detaljerade anvisningar om mötets praktiska arrangemang och genomförandet av omröstningen i praktiken via e-post senast den 16.11.2020. Dessutom erbjuder vi mötets deltagare en frivillig möjlighet att bli bekant med mötets praktiska arrangemang på förhand via webbmötesprogrammet Zoom den 17.11.2020 kl. 15–16.

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19- epidemin (677/2020) möjliggör att man kan genom föreningens styrelses beslut delta i föreningens möte på distans också i de föreningar där det inte annars skulle vara möjligt i enlighet med föreningens reglar. I enlighet med lagen i fråga kan föreningens styrelse också bestämma att som förutsättning för att delta i mötet anmäla sig till mötet senast på en viss dag som kan vara tidigast två veckor före mötet.

Höstmötets lagstadgade ärenden finns på mötets dagordning. Alla beslutshandlingar som ska behandlas vid mötet laddas upp på Allians webbplats alli.fi  senast två veckor före mötet.

Högsta beslutsrätt i Allians har dess möte. Varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar: 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar: 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar: 3 representanter
  • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar: 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet. Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.


Hjärtligt välkomna!

Elisa Gebhard, ordförande
050 575 1723
elisa.gebhard@alli.fi

Ilmari Nalbantoglu, verksamhetsledare
050 574 1112
ilmari.nalbantoglu@alli.fi

 

 " "

Föredragningslista

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s stadgeenliga höstmöte den 18.11.2020 kl. 15 på Allianshuset, Stinsgatan 1.

1. Öppnande av mötet
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

3.Val av mötesfunktionärer
   3.1 val av ordförande
   3.2 val av generalsekreterare och protokollsekreterare
   3.3 val av två protokolljusterare
   3.4 val av rösträknare
   3.5 tillsättande av eventuella utskott

4. Godkännande av föredragningslistan som mötets dagordning
   4.1 godkännande av omröstnings- och valarrangemangen

5. Verksamhetsrapport för 2020
6. Verksamhetsplan för år 2021
7. Medlemsavgifter för år 2021
8. Ekonomiplan för år 2021

9. Val av vice ordförande för perioden 2021–2022
10. Val av medlemmar och suppleanter för perioden 2021–2022
11. Val av revisionssammanslutning

12. Övriga ärenden
   12.1 Anmälningsärenden

13. Avslutande av mötet

 

" "

Valberedningens brev om kandidatnominering till Allians medlemmar

Bästa medlemmar i Allians

För ungdomssektorns takorganisation Allians väljs i höst en ny vice ordförande samt fem medlemmar och suppleanter för perioden 2021–2022. Att vara medlem i Allians styrelse är ett förtroendeuppdrag för vilket ordförande och vice ordförande under tidigare år har erhållit ett månatligt arvode (se noggrannare beskrivningar av vice ordförandes och styrelsemedlemmens/suppleantens uppgifter). Höstmötet beslutar om storleken på eventuella arvoden för år 2021.

Den valberedning som utsågs på vårmötet har haft till uppgift att sammanställa kandidater till de lediga uppgifterna. Valberedningen lägger fram ett förslag till höstmötet om styrelsens sammansättning utgående från de förslag som har inlämnats senast 30.10.2020. Vid framläggandet av förslaget iakttar valberedningen Allians jämställdhets- och likvärdighetsplan och prioriterar i den föreslagna styrelsesammansättningen såväl en så bred representation som möjligt som kandidaternas kunnande och motivation. Valberedningen vill även påminna framställarna säkerställa att de föreslagna kandidaterna har tillräcklig kunskap om medlemmens mål och verksamhetsmiljö. I sitt arbete beaktar valberedningen alla de till styrelsen föreslagna personernas framställare, inklusive ordföranden och fortsättande styrelsemedlemmar.

Förslagen och en presentation av kandidaterna ska inlämnas på en elektronisk blankett senast 30.10. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning offentliggörs 4.11. Dessutom ordnas 2.11 kl. 18 en strömmad valdebatt där kandidaterna kan presentera sina åsikter för medlemskåren. Länken publiceras på Allians sociala medier.

Vi ger gärna mer information i anslutning till kandidatnominering och valet!

Ilmi Salminen, valdelegationens ordförande, Finlands Scouter (ilmi.salminen@gmail.com, 050 3200280)
Veera Alahuhta, Socialdemokratisk ungdom
Katri Korolainen, Lasten ja nuorten keskus
Juho Kärkkäinen, Samlingspartiets ungdomsförbund
Sami Laitinen, FRK
Heikki Luoto, Finlands gymnasistförbund
Valtteri Markula, Centerungdomens Förbund i Finland
Bicca Olin, Gröna unga och studerande

Liitteet ja asiakirjat