NUORI2020 on turvallisempi tila

(english below)

ALLIANSSIN TOIMINTA ON SYRJINNÄSTÄ VAPAATA ALUETTA

Haluamme, että NUORI2020-tapahtuman jokaisella osallistujalla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi taustastaan riippumatta. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme osallistujia noudattamaan seuraavia periaatteita, joiden tarkoituksena on tehdä tapahtumasta hieman turvallisempi ympäristö toimia, taustasta riippumatta.

viiva

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihiisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 

Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

viiva

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

TOIMI NÄIN, JOS KOHTAAT HÄIRINTÄÄ TAI MUUTA EPÄASIALLISTA KOHTELUA

Jos sinuun kohdistuu tapahtumassa häirintää, yritä ensin ottaa asia puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt siihen. Jos tämä ei tunnu luontevalta tai asia ei ratkea puhumalla, voit olla yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön. Mikäli toinen henkilö aiheuttaa häiriötä sinulle tai muille, kannattaa asiasta ilmoittaa myös Tampere-talon järjestyksenvalvojalle.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellisia. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia. Kasvokkain tapahtuvia keskusteluja varten häirintäyhdyshenkilöillä on käytettävissään rauhallinen tila.

viiva


THE ALLIANSSI OPERATION IS AN AREA THAT IS FREE OF DISCRIMINATION

We want every participant at the NUORI2020 event to have the same opportunities to participate and be treated in an equal way, regardless of their background. The objectives of open interaction, learning and encounters are better achieved when everyone is respected for who they are, and no one has to fear suffering any degree of discrimination or harassment. Therefore, we ask participants to follow the following principles, which are designed to improve the safety of the environment for everyone, regardless of their background.

viiva

PRINCIPLES OF SAFER PREMISES

Be open. Approach new topics and people in an open-minded manner, take every emerging issue and situation as an opportunity to learn new things and develop. 

Respect. Give others space, pay attention to your choice of words and keep in mind the diversity of the event participants. 

Don't assume. Respect everyone's self-determination and do not make assumptions about, for example, the gender, background, or family relationships of others. 

Involvement. If you witness any form of harassment or other inappropriate treatment, do not remain an observer. 

Encourage. Take responsibility for the experience of other participants as well. Listen and encourage.

Relax. Confusion and questioning is allowed.

viiva

Harassment is an undignified behaviour based on a person's individual characteristics and qualities. Harassment may be racist or other hate speech directed against a certain group, as well as inappropriate or discriminatory treatment. Sexual harassment is a verbal, non-verbal, or physical undesired sexual behaviour that violates a person's mental or physical integrity. It is the task of everyone to intervene in the event of discrimination, harassment and inappropriate treatment.

viiva

HOW TO ACT IF YOU EXPERIENCE HARRASMENT OR OTHER ANTISOCIAL BEHAVIOUR

If you are subjected to harassment at the event, first try to talk to the person who you think has displayed such behaviour. If you are unable to do such or the matter remains unresolved through speaking, you may contact an event harassment officer. If another person harasses you or others, it is advisable to inform the security officer of Tampere House.

The task of a harassment officer is to advise, support and assist the participants at the event. A harassment officer is not a judge and will never take action without the permission of the person concerned. Discussions with a harassment officer are always confidential. Harassment officers are trained volunteers and private rooms are provided for face-to-face conversations.

 

Yhteistyössä

NUORI2020 kumppaneiden logot.