Turvallisempi tila

In English below / På svenska nedan

Turvallisempi tila

Haluamme, että NUORI2022-tapahtuman jokaisella osallistujalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi taustastaan riippumatta. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme osallistujia noudattamaan seuraavia periaatteita, joiden tarkoituksena on tehdä tapahtumasta hieman turvallisempi ympäristö toimia, taustasta riippumatta.

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita. Älä kosketa ilman lupaa.  Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 

Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

Huomioi. Vältä tarpeetonta metelöintiä tai voimakkaiden tuoksujen (esim. parfyymit ja hiuslakat) käyttöä. 

Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintä voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Kaikenlainen häirintä tapahtumassa on kielletty, eikä siihen puuttuminen ole vain kohteen vastuulla. Voit kuitenkin ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta.  Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön tai muuhun henkilökuntaan. Teemme parhaamme, että tapahtuma säilyy turvallisena kaikille. Mikäli toinen henkilö aiheuttaa häiriötä sinulle tai muille, kannattaa asiasta ilmoittaa myös Jyväskylän Paviljongin järjestyksenvalvojalle. 

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellia. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia. Kasvokkain tapahtuvia keskustelua varten häirintäyhdyshenkilöillä on käytettävissään rauhallinen tila. 
 

Välipalkki

Safer space

We want all YOUTH2022 attendees to be able to participate in the event and be treated equally regardless of their background. The goals of open-minded interaction, learning and encounters are better met when everyone is allowed to be themselves and nobody has to face discrimination or harassment. That’s why we ask all our attendees to abide by the following principles that help make the event space a little safer for people of all backgrounds.

Be open-minded. Keep an open mind when encountering new people and topics. Treat each subject matter and situation as an opportunity to grow and learn something new.

Be respectful. Do not touch without permission. Give other people space, be mindful of your word choices and remember the diversity of the event attendees.

Don’t assume. Respect everybody’s autonomy and don’t make assumptions about things such as their gender, background or familial relationship.

Intervene. If you witness harassment or other inappropriate treatment, don’t just stand by and watch.

Be encouraging. Try to make the experience a positive one for other attendees as well. Listen and be encouraging.

Notice. Avoid unnecessary fuss or the use of strong fragrances (eg. perfumes and hairsprays).

Relax. Making mistakes and asking questions is allowed.

Harassment refers to the dehumanizing treatment of a person based on their personal traits. Harassment includes hate speech and inappropriate or discriminating treatment targeted towards a race or another group or minority. Sexual harassment is verbal, non-verbal or physical unwelcome behaviour of a sexual nature that violates the target’s psychological or physical integrity. Everyone has the responsibility to intervene in discrimination, harassment and inappropriate treatment.

What to do if you encounter harrassment or other inappropriate treatment

All types of harassment is forbidden at the event, and the responsibility to intervene in it is not on the target’s shoulders alone. If somebody is treating you in a way that makes you feel uncomfortable, you are free to express your discomfort in a way that suits you. If you are targeted by harassment or other inappropriate treatment, or you are not sure if what you are experiencing is harassment, you may always reach out to the event’s harassment contact person or other staff. We will do our best to ensure that the event is safe for everybody. If someone is disturbing you or other people, it is also recommended that you notify the security officers of Paviljonki.

The harassment contact person is there to provide guidance, support and help to the event attendees. The harassment contact person is not a judge, and will never take action without permission from the person concerned. Conversations with the harassment contact person are always confidential. Harassment contact persons are volunteers who have received training for the task. The harassment contact persons have access to a quiet space for face-to-face conversations.

 

Välipalkki

Ett säkrare utrymme

Vi önskar att alla som deltar i UNG2022-evenemanget ska kunna delta och bemötas på ett jämlikt sätt, oberoende av sin bakgrund. Målsättningarna för öppen interaktion, öppet lärande och bemötande kan förverkligas på ett bättre sätt om var och en bemöts som en egen person och ingen behöver vara rädd för diskriminering eller trakasserier. Därför ber vi deltagarna följa principerna nedan. Syftet är att göra evenemanget till en något säkrare miljö att agera, oberoende av bakgrund.

Var öppen. Möt nya teman och personer på ett fördomsfritt sätt, se varje fråga och situation du stöter på som en chans att lära dig nytt och utvecklas.

Visa respekt. Rör inte utan lov.  Ge andra utrymme, fäst uppmärksamhet vid dina ordval och kom ihåg deltagarnas olika bakgrund.

Anta inte. Respektera varje persons självidentifiering, gör inte antaganden gällande till exempel kön, bakgrund eller familjeförhållanden.

Ingrip. Om du blir vittne till trakasserier eller annat osakligt bemötande, stå inte tyst och se på.

Uppmuntra. Ta även ansvara för de andra deltagarnas upplevelser. Lyssna och uppmuntra.

Visa hänsyn. Undvik att föra oväsen i onödan och att använda produkter med stark doft (t.ex. parfym och hårsprej).

Slappna av. Det är tillåtet att missta sig och ställa frågor.

Trakasserier är beteende som kränker människovärdet och som grundar sig på personens egenskaper. Trakasserier kan utgöras av rasistiskt eller hatprat som riktas mot en grupp samt av osakligt eller diskriminerande bemötande. Sexuella trakasserier är ett verbalt, ordlöst eller fysiskt, till sin natur sexuellt icke önskvärt beteende, där personens psykiska eller fysiska integritet kränks. Det är var och ens uppgift att ingripa i diskriminering, trakasserier och osakligt bemötande.

Gör så här om du blir vittne till trakasserier eller annat osakligt bemötande

Alla former av trakasserier är förbjudna på evenemanget och det är inte endast på offrets ansvar att ingripa. Du kan dock på ett lämpligt sätt uttrycka dig om en annan person beter sig på ett för dig obehagligt sätt. Om du upplever trakasserier eller annat osakligt bemötande, eller om du inte är säker på att det är frågan om trakasserier kan du alltid kontakta evenemangets kontaktperson för trakasserier eller den övriga personalen. Vi gör vårt bästa för att evenemanget ska förbli säkert för alla. Om en annan person uppträder störande gentemot dig eller andra lönar det sig att meddela detta även till Jyväskylä Paviljonkis ordningsvakter.

Kontaktpersonen för trakasserier har till uppgift att ge råd, stöd och hjälp till deltagarna i evenemanget. Kontaktpersonen för trakasserier är ingen domare och vidtar aldrig några åtgärder utan den berörda partens tillstånd. Samtal med kontaktpersonen för trakasserier är alltid konfidentiella. Kontaktpersonerna för trakasserier är frivilliga som har utbildats för uppgiften. Kontaktpersonerna för trakasserier har tillgång till ett lugnt utrymme för samtal öga mot öga.