NUOREN HYVINVOINNIN TEKIJÄT: ILMASTO

Maapallon kestävyys on edellytys nuorten tulevaisuudelle. Ilmastonmuutoksen uhat ja vaikutukset ovat vakavimmat kehitysmaissa, joissa nuorten osuus väestöstä on suurin. Ilmastonmuutos koskettaa nykyisiä ja tulevia sukupolvia myös Euroopassa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen ja luonnon monimuotoisuuden vähentymisen kautta.

Ilmastonmuutos on mitä konkreettisimmin globaali haaste, joka vaatii globaaleja vastauksia. EU on päättänyt edistää koko maailman tavoitetason nostamista ja näyttää esimerkkiä. Se on yksi Pariisin sopimuksen allekirjoittajista ja EU-maat ovat vahvistaneet tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos nousee jatkuvasti nuorten keskeisten turvattomuutta aiheuttavien asioiden listalle nuorten arvoja ja asenteita mittaavassa nuorisobarometrissa. Nuorista 67 % ilmoitti vuoden 2018 nuorisobarometrissa kokevansa turvattomuuta tai epävarmuutta ilmastonmuutoksesta.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan valtioiden tällä hetkellä antamat sitoumukset vähentää päästöjään johtaisivat maapallon keskilämpötilan nousemiseen kolmella asteella. IPCC:n mukaan jo kahden asteen nousu johtaisi muun muassa lähes kaikkien maailman korallien kuolemaan sekä vedenpinnan nousemiseen.

Suomen ja Euroopan unionin tulee ilmastopolitiikassaan sitoutua säilyttämään maailma elinkelpoisena myös tuleville sukupolville - ilmastokatastrofia ei voi jättää perinnöksi nuorille. Euroopan kehittyneiden teollisuusmaiden tulee kantaa vastuunsa ilmastotalkoista vähentämällä päästöjä Euroopassa, mutta myös rahoittamalla ja tukemalla kehittyvien maiden ilmastotoimia.

Viime eurovaaleissa ilmasto oli merkittävä teema ja nuorten äänestysaktiivisuus kasvoi. Vaatimukset EU:ta kohtaan ovat ilmastotoimien osalta kasvaneet ja vaalien jälkeen muodostetun komission ensimmäinen näyttävä avaus on ollut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin julkistaminen. EU-komission esittelemä Green Deal läpäisee kaikki yhteiskunnan sektorit teollisuudesta energiaan, ruoantuotannosta liikenteeseen ja koulutuksesta rakentamiseen. Sen tavoitteena on Euroopan laajuinen ilmastolaki, joka tekisi Euroopasta maailman ensimmäisen hiilineutraalin maanosan.

Tavoitteita ilmastopolitiikalle:

  • Nuorten osallistumista ilmastopolitiikkaa käsiteltävään keskusteluun ja päätöksentekoon on vahvistettava, ja nuorten kokema ilmastoahdistus on otettava vakavasti.

  • Suomen ja EU:n on oltava esimerkkejä muulle maailmalle YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa ja kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa.

  • Suomen on pyrittävä edelläkävijäksi päästöjen vähentämisessä, energiantuotannon ja puhtaan teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa, kiertotaloudessa sekä kestävässä metsien käytössä.

  • EU:n jäsenvaltiot saavuttavat Pariisin sopimuksessa sovitut ilmastotavoitteet ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen.

  • Green dealista tehdään riittävän kunnianhimoinen ja sen lopputuloksena Eurooppa on hiilineutraali maanosa jo ennen 50-lukua.

 

Aiheesta muualla