NUOREN HYVINVOINNIN TEKIJÄT: YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään kaikenlainen ihmisen ominaisuuksiin tai taustaan perustuva syrjintä. Ihmisoikeuksien hyvä lähtökohta onkin se, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. EU:n perusoikeusvirasto FRA on tehnyt vuonna 2016 tutkimuksen, jonka mukaan syrjintää kuitenkin on yhä kaikkialla EU:ssa. Etenkin negatiivinen asenneilmasto voi estää tasa-arvon toteutumisen.

Nuorten hyvinvoinnin takaaminen edellyttää aktiivista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Jokaisella nuorella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja osallistua yhteiskuntaan riippumatta taustastaan.

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn perusteella esimerkiksi toimintakyky, alkuperä ja seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat merkittävällä tavalla nuorten hyvinvointiin. Yksinäisyys ja syrjintäkokemukset ovat yleisempiä nuorilla, joilla on jokin toimintakykyä rajoittava tekijä, jotka eivät ole syntyneet asuinmaassaan, tai joiden seksuaalinen suuntautuminen on muu kuin hetero.

Syrjinnän ennaltaehkäisy on osa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyötä. Syrjinnän ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä syrjintä heikentää nuorten hyvinvointia monin tavoin. Syrjintää kokevilla nuorilla on esimerkiksi keskimääräistä enemmän kokemuksia turvattomuudesta, heidän on vaikeampi uskoa tulevaisuuteen ja heillä on muita nuoria enemmän säännöllisiä terveysoireita.

Tavoitteita nuorten yhdenvertaisuudelle:

  • Nuorisotyötä tekevillä järjestöillä, ammattilaisilla ja vapaaehtoisilla on oltava riittävät valmiudet edistää nuorten yhdenvertaisuutta kaikkialla Euroopassa.

  • Nuorisotyötä, sekä sen koulutusta ja siihen kouluttautumista tuetaan jokaisessa EU-maassa.

  • Nuorten moninaisuuden on oltava lähtökohta kaikessa nuoria koskevassa päätöksenteossa.

  • Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden on toteuduttava muun muassa päätöksenteossa ja työelämässä.

  • Jokaisella nuorella on elämässään turvallinen yhteisö. Nuorisoalan toimijoilla on kaikkialla Euroopassa oltava valmiudet rakentaa nuorille turvallisia yhteisöjä.

 

Aiheesta muualla