Mikael Lehtonen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Allianssin hallituksen tehtävä on ohjata Allianssin suuria linjoja, toiminnan painopisteitä ja vetää linjoja niistä asioista, joihin Allianssin on tärkeä keskittyä. Hallitus on yhtä kuin Allianssin strateginen johto, jonka tehtävä on luotsata, seurata ja arvioida strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta. 

Koska Allianssin kohderyhmä ja toimintakenttä on laaja, on tärkeää, että hallitus huomioi päätöksissään niin nuorten, nuorisojärjestöjen kuin kunnallisen ja kirkollisen nuorisotyön ja muiden nuorten kanssa toimivien yhteisöjen näkökulmat. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa hajuttomia ja mauttomia päätöksiä vaan hallituksen on pystyttävä tekemään harkittuja strategisia valintoja. 

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Haluan tehdä töitä nuorisojärjestökentän yhdistämiseksi ja koko nuorisoalan kehittämiseksi. Allianssin rooli nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä voi olla merkittävä, mutta se vaatii vielä määrätietoista kehittämistä ja jatkoa hyvin alkaneelle työlle Allianssin roolin selkeyttämisessä ja toiminnan uudistamisessa. Työn ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi, palveluiden kehittäminen sekä jäsenjärjestöjen osallisuuden vahvistaminen ja niissä lepäävän osaamisen hyödyntäminen ovat tärkeitä askelia tässä työssä. 

Minulla on monipuolista kokemusta oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksissa, nuorisovaltuustossa ja opiskelijajärjestöissä. Kuluvana vuonna olen toiminut Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana ja vastannut mm. järjestötoiminnan kehittämisestä, opiskelijakuntien palveluista ja nuorten osallisuuden vahvistamisesta. Uskon, että tästä kokemuksesta on viljalti hyötyä Allianssin hallituksessa. 

Luonteeltani olen tarkka ja asiat huolellisesti hoitava tyyppi ja toisinkin hallituksen työskentelyyn vankkaa perehtymistä ja tuoreita näkökulmia sekä järjestöllisen kehittämisen osaamista ja ymmärrystä nuorten tarpeista. 

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Arpajaislain uudistus ja muu avustusjärjestelmän ympärillä käytävä keskustelu haastaa paitsi Allianssin, myös koko nuorisoalan rahoituksen. Allianssin on tuettava jäsenjärjestöjä muutoksen keskellä ja toimittava päättäväisenä vaikuttajana nuorisoalan julkisen rahoituksen turvaamisen puolesta. Toisaalta tämänhetkinen yhteiskunnallinen keskustelu tarjoaa Allianssille myös mahdollisuuksia profiloitua ja ottaa oma paikkansa kansalaisyhteiskunnassa nuorten ja nuorisoalan äänitorvena – tietenkin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Riippumatta toimintaympäristön muuttumisesta tai muuttumattomuudesta jatkuvan kehittämisen tulisi muutenkin olla osa Allianssin toimintaa. Palvelukokonaisuuden ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin, strategisten tavoitteiden näkökulmasta keskeisten toimintojen tunnistamisen ja vahvistamisen sekä uusien toimintamuotojen etsimisen tulisi näet olla arkipäivää myös organisaatioissa, joiden toimintaympäristö ei ole suorassa muutoksessa. Vain siten varmistetaan laadukas vaikuttaminen, monipuolinen palveleminen ja alan kokonaisvaltainen yhdistäminen.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Allianssin strategian tavoitteet nuorten aktiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, eri tahojen yhteentuomisesta sekä palveluiden roolista ovat sinänsä hyviä ja kuvaavat Allianssin roolia kentän kokoajana ja palveluiden tarjoajana varsin hyvin. Uskon silti, että strategiassa olisi mahdollista asettaa rimaa vielä korkeammalle, mitä tulee esimerkiksi nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseksi. 

Näen, että olisi mielekästä ja hyödyllistä tehdä ajatustyötä siitä, millainen rooli jäsenjärjestöillä ja koko nuorisoalalla on strategisten tavoitteiden toteuttamisessa ja onko eri tahoilla erilaisia rooleja, sillä on sanomattakin selvää, että yhdessä nuorisoala on vahvempi. Tälläkin hetkellä eri tahot tekevät erilaisia toimenpiteitä saman tavoitteen, eli nuorten hyvinvoinnin, eteen mutta kokonaisuus on pirstaleinen ja sen vaikuttavuuden arviointi sitäkin hajanaisempi. Tämän vuoksi pidän alatavoitetta “Nuorisoalalla on yhteisiä tavoitteita, ja erilaiset toimijat edistävät nuorten hyvinvointia yhdessä.” erittäin merkityksellisenä.

Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä, että merkittävästi nykyistä laajemman oman agendan sijaan Allianssilla on vahva rooli nimenomaan jäsenjärjestöjen asettamien omien tavoitteiden tukemisessa ja koko nuorisoalan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.