Miika Tiainen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Nyyti ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä on mielestäni ohjata järjestön toimintaa erityisesti poliittisella ja strategisella tasolla vuosikokousten välillä. Hallitus ohjaa järjestön toimintaa ottamalla kantaa sille valmisteltuihin asioihin ja toisaalta osallistuu myös esimerkiksi työryhmien toimintaan, toiminnansuunnitteluun ja sen käytännön linjauksiin hallitusohjelman muodossa. Poliittisen vaikuttamisen osalta hallitus viime on viime kädessä päättämässä ja ottamassa kantaa esimerkiksi Allianssin vaikuttamistavoitteisiin eri vaaleissa. Hallitus ja erityisesti puheenjohtajisto sekä työvaliokunta ovat Allianssin luottamushenkilöpuolen kasvot ulospäin ja sitä kautta edustavat koko nuorisoalaa valtakunnan keskusteluissa.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Haluan olla edistämässä suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä paremmin sukupolvipoliittisia kysymyksiä ja nuorten asemaa paremmin huomioivammaksi. Sukupolvipolitiikka on ollut oman järjestö- ja poliittisen vaikuttamistyöni ydintä. Sen jatkaminen Allianssin tasolla tuntuu hurjan motivoivalta. Haluaisin päästä laajentamaan omaa opiskelijaliikkeestä pohjautuvaa ymmärrystäni nuorisoalan eri toimijoista ja näkökulmista. Olen enemmän kotonani ylätason suuremmissa vesissä kuin yksityiskohtien laineilla uiskentelussa, joten sitäkin kautta Allianssin hallitukseen hakeminen tuntuu luontevalta. Joltain sellaiselta, johon minulla olisi annettavaa.

Myös nuorten osallisuus ja demokratiakasvatuksen teemat tuntuvat ylioppilaskuntatoimijalle läheisiltä. Demokratian tila heikentyy globaalisti ja toisaalta nuorten luottamus yhteiskuntaan ja sen prosesseihin on myös Suomessa matalaa. Haluan omalta osaltani tehdä työtä sen eteen, että tulevaisuus voisi näyttää toisenlaiselta: yhteisöllisemmältä ja avarammalta. Olen saanut johtaa 15 jäsenjärjestön moniäänistä liikettä, päässyt uudistamaan niin strategioita kuin organisaation työskentelytapoja ja tehnyt vaikuttamistyötä opiskelijoiden ja nuorten käytännössä täysipäiväisesti viimeiset kolme vuotta. Kokemusrikkaiden vuosien jälkeen hyppy Allianssiin tuntuisi luontevalta mutta silti kovin jännittävältä!

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Tällä hetkellä keskeisimpiä Allianssin ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan vaikuttavia muutoksia on ehdottomasti arpajaislain hätiköidysti valmisteltu uudistusprosessi. Vaikka valtioneuvoston esityksessä peliautomaattien pakollisen tunnistautumisen vaatimus siirtyykin vuoteen 2022, vaarantaa esitys siitä huolimatta monien pienten nuorisoalan järjestöjen toimintaedellytykset ja aiheuttaisi todennäköisesti merkittävän loven Allianssinkin talouteen. Nuorisoalan vaikuttavuuden kannalta on jatkossakin keskeistä, että Allianssi seuraa ja vaikuttaa aktiivisesti uudistuksen etenemiseen sen asetusvaiheessa. Viime aikojen trendinä on myös ollut vaikuttamistyön syklien nopeutuminen, mikä haastaa paitsi perinteisen viestinnän tapoja mutta myös organisaation toimintatapoja. Allianssissa näihin haasteisiin on nähdäkseni pyritty viime aikoina aktiivisesti vastaamaan organisaation uudistuksen myötä. Vastustus- ja reaktiokyvyn kehittämistä varmasti kaivataan myös jatkossa.

Tällä hetkellä yhteiskunnan tila on nuorten ja sitä kautta Allianssin vaikuttamisen kannalta kehittynyt pitkään epäsuotuisaan suuntaan. Yhteiskunnan arki on kiihtynyt ja muuttunut epävarmemmaksi. Ilmastonmuutos, työn murros, tulokehityksen pysähtyminen, koulutussäästöt ja ärsykkeistä täyttynyt arki uhkaavat nuorten hyvinvointia ja kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan. Samaan aikaan Nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus yhteiskunnan kehitykseen ja poliittisen vaikuttamiseen on jatkanut laskuaan. Näiden trendien taklaaminen on Allianssin vaikuttamistyön kirkkainta ydintä. Meidän täytyy olla mukana vielä entistäkin aktiivisemmin mukana vahvistamassa nuorten luottamusta omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen, jotta kaikilla on mahdollisuus tavoitella hyvää elämää.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Minusta strategia on pääpiirteissään hyvä. Siinä määritellään perinteiseen tyyliin Allianssin arvot, missio ja visio. Näihin kaikkiin on helppo yhtyä. Yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhdessä onnistuminen arvoina toteutuvat uskoakseni melko hyvin Allianssin sisäisessä toiminnassa. Toiminta on läpinäkyvää ja siihen vaikuttaminen on mahdollistettu hyvin. Toisaalta järjestöjen resurssit ja mahdollisuudet kiinnittyä Allianssin toimintaan vaihtelevat todella paljon. Yhteiskunnallisella tasolla arvojen edistämiseksi riittää tehtävää jatkossakin. Yhdessä onnistumisessa lienemme parhaalla tolalla, nuorten osallisuuden ja moninaisuuden sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kysymyksissä riittää tehtävää.

Allianssin roolit vaikuttavasta ja yhdistävästä tekijästä jäseniään palvelevaan toimijaan on hyvin määritelty. Yhdistävyyden osalta on mielestäni otettu viime vuosina suuria harppauksia eteenpäin: Allianssin tapahtumat ovat näkyvämpiä ja saavutettavampia. Palveluroolin osalta palvelujen tunnettuuden näkökulmassa riittää aina tehtävää. Vaikuttavuuden osalta taas sukupolvipolittiset kysymykset ovat nähdäkseni Allianssin toiminnan ansiosta saaneet paremmin tilaa julkisuudessa viime vuosina.

Strategisiin tavoitteisiin saattaisin itse kaivata vielä enemmän konkreettisempiakin ajatuksia. Miten nuoria esimerkiksi konkreettisesti tulisi kuulla heihin vaikuttavissa asioissa, etenkin kun vaikuttaminen tai sen keinot tavoittavat vain harvalukuisen joukon nuoria? Nuorten on oltava keskenään yhdenvertaisessa asemassa mutta päästävä myös tasapuoliseksi kumppaniksi keskusteluun muiden sukupolvien kanssa ja erityisesti päättäjien kanssa. Läpinäkyvyyden kannalta olisi tärkeää, että myös strategian tasolla kerrottaisin esimerkkejä konkreettisista keinoista, joilla pää- ja alatavoitteita edistetään Allianssin toiminnan kautta.