Katri Malmi

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry
Suomen ekumeeninen neuvosto ry
Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry
Suomen NNKY-liitto ry
Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden
Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Hallituksen keskeisin tehtävä on saada nuorten tarpeet ja nuorisoalan ääni kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi hallituksen pitää huolehtia siitä, että strategian tavoitteet säilyvät kirkkaina ja niitä toteutetaan tehokkaasti. Jotta tämä onnistuu, hallituksen pitää varmistaa, että sillä on käytössään paras tutkimustieto ja ymmärrys siitä, mitkä asiat oikeasti edistävät nuorten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Hallituksen jäsenten täytyy tietoisesti katsoa oman viiteryhmänsä ulkopuolelle, jotta Allianssi edistää kaikkien nuorten osallisuutta eikä keskity vain entuudestaan tuttuihin kysymyksiin ja ihmisryhmiin. Lisäksi hallituksen täytyy pystyä suhteuttamaan työn tavoitteet järjestön resursseihin niin, että työntekijöiden työtaakka säilyy kohtuullisena.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Olen toiminut tämän vuoden aikana nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa edistävän NAVI-ryhmän puheenjohtajana ja tehnyt seurakuntavaalikampanjassa läheistä yhteistyötä Allianssin ja muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Se on auttanut minua näkemään, kuinka merkittävällä tavalla Allianssi voi vaikuttaa suomalaisten nuorten elämään. Haluan Allianssin hallitukseen, koska ajattelen, että se olisi mahdollisuus olla mukana tekemässä oikeasti arvokasta ja vaikuttavaa työtä nuorten hyvinvoinnin eteen. Erityisesti tahtoisin olla mukana ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja puhumassa ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko käyttää kolmasosan budjetistaan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön. Tuon Allianssin hallituksen käyttöön tietoa kirkon ja sen piirissä toimivien järjestöjen toiminnasta. Tunnen laajasti sekä kirkon että erilaisten kristillisten järjestöjen nuorisotyötä ja uskon, että toisaalta kokemuksestani olisi hyötyä Allianssille ja toisaalta voisin viedä kirkon toimijoille viestiä nuorten tarpeista Suomessa. Teologina minulla on valmiuksia ymmärtää katsomuksia ja uskontoja yleisesti. Se on merkittävää asiantuntemusta yhteiskunnassa, joka muuttuu jatkuvasti monikulttuurisemmaksi ja –uskontoistoiseksi. Uskonnot koskettavat ison osan suomalaisista nuorista elämää ja on tärkeää, että Allianssin päätöksenteossa on mukana ymmärrystä uskonnollisten toimijoiden ajattelua.

Allianssin hallituksessa toimiminen olisi tosi iso mahdollisuus oppia yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Uskon, että saisin sellaista osaamista, josta olisi minulle valtavasti hyötyä tulevaisuudessa.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin toimintaympäristössä on käynnissä ainakin kolme merkittävää muutosta: eriarvoisuuden kasvaminen, ilmastonmuutos ja yhteiskunnallisen osallistumisen tapojen muutos.

Yhteiskunta polarisoituu ja samalla kun osa nuorista voi entistä paremmin, ongelmat kasaantuvat joillekin ryhmille. Kun samaan aikaan yhteiskunta ja työelämä muuttuvat kiihtyvään tahtiin digitalisaation ja tekoälyn takia, on suuri vaara, että iso joukko nuoria tippuu kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi Allianssin pitää päättäväisesti keskittyä erityisen helposti syrjään jäävien nuorten asian ajamiseen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset, maahanmuuttajataustaiset, sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat ja erilaisiin muihin vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Poikien syrjäytyminen on oma erityiskysymyksensä. Kun Allianssi rakentaa osallisuutta vahvistavia malleja, sen pitää varmistaa, etteivät ne vahingossa sulje kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria lähtökohtaisesti ulos.

Jos ilmastonmuutosta ei rajoiteta, Suomen yhteiskunta tulee muuttumaan tyystin toisenlaisiksi ja jokaisen suomalaisen nuoren tulevaisuus näyttää aika synkältä. Siksi Allianssin pitää vaikuttaa ilmastomuutoksen torjunnan puolesta.

Tutkimustieto osoittaa, että nuorten sitoutuminen yhteiskunnallisiin instituutioihin on vähentynyt ja muuttunut radikaalisti. Iso osa nuorista ei koe perinteisiä vaikuttamisen väyliä luonteviksi. Siksi samalla kun Allianssi rohkaisee nuoria perinteiseen vaikuttamiseen, sen pitäisi edistää uudenlaisia matalan kynnyksen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka olisivat nuorille luontaisempia tapoja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tällaisista osallistumisen tavoista Allianssin jäsenjärjestöillä on jo paljon osaamista ja kokemusta.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Ajattelen, että kaikki Allianssin strategiaan kirjatut asiat ovat hyviä ja toteuttamisen arvoisia ja Allianssi on tehnyt merkittävää työtä niiden saavuttamiseksi. Strategiassa olisi kuitenkin hyvä vahvistaa joitakin asioita:

Allianssin pitäisi vielä vahvemmin painottaa tulevaisuusnäkökulmaa. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja työelämän muutos ovat asioita, jotka eivät aivan vielä näy kovin paljon nuorten elämässä, mutta joihin pitäisi vaikuttaa juuri nyt, että varmistetaan nuorten hyvinvointi tulevaisuudessa.

Nuorten kasvua pitäisi tarkastella vielä kokonaisvaltaisemmin ja ottaa huomioon perheen ja varhaiskasvatuksen vaikutus nuorten elämään. Syrjäytymisen ehkäisyssä Allianssin pitäisi erityisesti keskittyä ehkäisemään ongelmien juurisyitä ja ylisukupolvista osattomuutta.

Suomalaiset nuoret ovat maailmanlaajuisesti vertaillen todella hyvässä asemassa. Ajattelen, että samalla, kun Allianssi tukee nuorten osallistumista yhteiskuntaan, sen olisi hyvä tukea nuoria myös kasvamaan globaaliin vastuuseen ja solidaarisuuteen. Allianssin oman kansainvälisen toiminnan painopisteen olisi tärkeää olla globaalisti heikommassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.