Jaakko Niiles

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Lähetysseura ry
Nuori Kirkko ry
Suomen ekumeeninen neuvosto ry
Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry
Suomen NNKY-liitto ry
Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden
Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen varajäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Allianssi on sekä nuorten että nuorisoalan parissa toimivien järjestöjen edustaja. Sen tärkein tehtävä on huolehtia näiden äänen kuulumista yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Hallituksen tehtävä on ohjata organisaation toimintaa strategian tavoitteiden mukaisesti. Erityisen tärkeätä on nostaa esille sellaisten nuorten asioita, joiden hyvinvointiin liittyvät asiat eivät löydy minkään muun yhteiskunnallisen toimijan agendalla.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Allianssi voi omalla ja jäsenjärjestöjensä toiminnalla vaikuttaa laajasti Suomessa asuvien nuorten olosuhteisiin. Koko toimialalle on eduksi, että hallitustyöskentelyssä on mukana myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen piirissä toimivien järjestöjen työtä tuntevia jäseniä. Oikeudenmukaisuuden edistäminen, ilmastonmuutos ja osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita myös seurakuntien nuorisotyössä.

Tästä syystä toivon, että Katri Malmi valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Itse olen käytettävissä varajäseneksi. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, luontevinta olisi olla Katri Malmin varajäsen. Olen työskennellyt kirkon tai järjestön nuorisotyön tehtävissä kymmenen vuotta sekä nuorisotyöntekijänä että pappina. Nykyisessä työssäni toimin seurakuntien työntekijöiden tukena nuorisotyön globaalikasvatuksen kysymysten asiantuntijana.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Sosioekonominen eriarvoistuminen, globalisaation ja ilmastonmuutoksen värittämä tulevaisuudenkuva ja poliittinen polarisaatio heijastuvat nuorten arkikokemuksessa. Kaikkien nuorten parissa työskentelevien yhteinen haaste on tarjota nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Haasteisiin voidaan kuitenkin vastata. Eriarvoisuuden ehkäiseminen on agendalla jo nyt. Maailmassa lisääntyvään epävarmuuteen vastataan luomalla nuorille mahdollisuuksia tehdä hyvää muutosta, jossa nuoret voivat mukana toimijoina. Tämä koskee erityisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja ilmastonmuutoksen kysymyksiä. Poliittisen polarisaation vastapainoksi on rakennettava yhteenkuuluvuuden tunnetta. Keskusjärjestönä Allianssi voi sekä puhua näiden tavoitteiden puolesta että tukea jäsenjärjestöjä tämän tyyppisten kysymysten ratkaisemisessa.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Nuorten myönteistä uskoa tulevaisuuteen on hyvä vahvistaa. Ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa, vastakkainasetteluun ja oikeudenmukaisuuden vähenemiseen voi vaikuttaa. Keskusjärjestönä Allianssi voi sekä puhua näiden tavoitteiden puolesta että tukea jäsenjärjestöjä tämän tyyppisten kysymysten ratkaisemisessa.