Henna Pursiainen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (asettaa ehdolle varapuheenjohtajaksi)
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Hallituksen keskeisin tehtävä on kyky tehdä päätöksiä yhdessä. Päätösten tulee olla linjassa Allianssin strategian kanssa ja tähdätä siihen, että strategiassa määritetyt tavoitteet vaikuttavasta, yhdistävästä ja palvelevasta nuorisoalan kattojärjestöstä toteutuvat. 

Miksi haet Allianssin varapuheenjohtajaksi/hallitukseen?
Sydämeni sykkii nuorille, sukupolvien väliselle oikeudenmukaisuudelle ja halulle muuttaa maailmaa. Allianssissa pystyn yhdistämään nämä kolme teemaa vaikuttamiskeinoiksi, jotka parantavat nuorten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Haluan rakentaa yhteiskuntaa, joka panostaa koulutukseen, kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden suurimpaan voimavaraan eli nuoriin. 

Toimintaani ohjaavat halu kehittää ja kehittyä, työskennellä minulle merkityksellisten asioiden puolesta ja luoda uutta vuorovaikutuksessa skarppien tyyppien kanssa. Allianssissa motivoi se, että missään muussa järjestössä ei pääse yhtä laajasti kehittämään koko nuorisoalaa. Minulla on vahva osaaminen työmarkkina-, sosiaali- ja koulutuspolitiikassa sekä tunnen entuudestaan näiden teemojen keskeiset toimijat. Haluan tuoda nämä teemat ja tekijät nuorisoalan ykkösnyrkin palvelukseen, kun keskustelut työurien pidentämisestä, uusista eläkeneuvotteluista tai sosiaaliturvauudistuksen tekemisestä tulevat ajankohtaisiksi. Lisäksi haluan luoda lisää Politiikkaviikon kaltaisia voimannäyttöjä, jotka vievät yhteiskunnallisen osallisuuden suoraan osaksi nuorten arkea. 

Vahvimmillani olen, kun pääsen työskentelemään ratkaisukeskeisesti isojen linjojen parissa. Haluan tuoda Allianssiin kokemukseni valtakunnallisen opiskelijajärjestön kipparoinnista: kyvyn priorisointiin ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan, näppituntuman poliittiseen tilannekuvaan sekä kokemuksen verkostojen johtamisesta. Toisaalta osaan myös innostaa ja levittää innostusta ympärilleni - edellytys, mikä uusien ideoiden syntymiselle on olennaista. 

Haluan jatkuvasti kehittää myös omaa osaamistani: Allianssin kohdalla laajentaa tuntemustani nuorisoalalta, syventää kokemustani järjestöjen strategisesta kehittämisestä ja sitoutumista toimintaan seuraavan kahden vuoden ajan. Näistä syistä haen ensisijaisesti Allianssin varapuheenjohtajaksi.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Keskeisin toimintaympäristöön liittyvä muutos on keskustelu arpajaislain uudistuksesta, veikkausvoittovaroista ja laajemmin kansalaisyhteiskunnan rahoituspohjasta. Allianssi on ottanut jo tänä vuonna vahvan roolin nuorisotyön rahoituskeskustelussa, koordinoinut vaikuttamistyötä ja toiminut keskustelualustana. Tätä keskustelua on ensi vuonna jatkettava.

Tärkeää on mielestäni kiinnittää huomiota kahteen seikkaan. Ensiksi siihen että julkisen vallan tehtäviä ei sysätä järjestöjen kontolle, vaan järjestöt pystyvät säilyttämään toimintansa autonomian ja alkuperäisen fokuksen haluamallaan tavalla. Toiseksi meidän on pystyttävä perustelemaan ja mittaamaan nuorisotyön vaikuttavuutta jatkossa entistä tarkemmin.

Toisena keskeisenä muuttujana näen Allianssin sisäisen yhtenäisyyden. Saavatko sekä nuorisojärjestöt että nuorisoalan ammattilaiset Allianssista haluamansa ja kokevatko molemmat voivansa vaikuttaa Allianssin toimintaan? Allianssin toimisto Pasilassa on hyvin valtakunnallisten järjestöjen saavutettavissa, mutta kaupungeissa, kunnissa, seurakunnissa ja yhdistyksissä ympäri Suomen työskenteleviä Allianssin on haastavampaa tavoittaa. Siksi pidän tärkeänä, että kummitoimintaa ja Allianssin vierailuja niin järjestöjen kuin nuorisotyön ammattilaisten luona tältä vuodelta jatketaan ja kehitetään eteenpäin.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Allianssin strategiset tavoitteet (1) nuorten kasvamisesta aktiivisiksi kansalaisiksi, (2) Allianssin eri toimijoiden yhdistäminen yhteisten tavoitteiden taakse ja (3) nuorisoalan kehittymistä tukevien palveluiden tuottaminen näkyvät läpileikkaavina teemoina Allianssin nykytoiminnassa. Iso kuva on siis mielestäni hyvin hallussa. Kuitenkin tavoitteiden – joskin pää- ja alatavoitteisiin jaettuna – toteutumisen arviointi on tehty pelkän strategiapaperin pohjalta hankalaksi, sillä siinä mainitaan mittarit vain lyhyesti sivulla 11. Keinoista tai esimerkeistä ei ole selvää mainintaa. 

Ymmärrän myös nuorisoalan moninaisen kentän haasteet ja pelivaran jättämisen. Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen merkitystä tuskin kukaan nuorisoalan toimijoista kiistää, mutta keinot tavoitteen saavuttamiseksi voivat sisältää joko rakenteellisia muutoksia (oppivelvollisuusiän nostaminen) tai vapaaehtoisuutta (ohjauksen ja tuen merkitys). Toivoisin kuitenkin tarkempaa analyysia ja jatkoa esimerkiksi edunvalvonnan aamiaisella syksyllä 2018 aloitettuun keskusteluun vaikuttavuuden mittaamisesta.

Mitä toisit Allianssin johtoon? Mitkä ovat omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi? Mikä Allianssin toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvä ei niinkään kiinnosta? Missä Allianssin johtamiseen liittyvässä tehtävässä et ole vahvimmillasi?
Uskalluksen kokeilla, kehittää ja rakentaa siltoja! Loistan silloin, kun pääsen visioimaan, viestimään ja kehittämään rakenteita ja toimintakulttuuria. Allianssin strategia viitoittaa etenemistä vuoteen 2021 ja aisaparina istuu syvällisesti Allianssin teemat hallitseva puheenjohtaja. Tässä kombossa näen oman roolini ennen kaikkea strategisena sparraajana ja sillanrakentajana.

Tuon mukanani tuoreet silmäparit, jotka ovat seuranneet Allianssin toimintaa tiiviisti mutta hallituksen ulkopuolelta. Laaja ja monimuotoinen järjestörakenne on kuitenkin tuttu akavalaisesta kentästä, jossa olen johtanut ja koordinoinut vaikuttamista keskusjärjestötasolta liittojen sekä erilaisten sidosryhmien suuntaan. Omaksun ja hahmotan nopeasti uusia kokonaisuuksia ja osaan analysoida niitä osana yhteiskunnallista kontekstia. Strateginen ote edunvalvontaan on tuttua ja poliittiset päätöksentekoprosessit ovat hallussa.

Toisena vahvuutena on kyky kohdata ja yhdistää eri taustoista tulevia toimijoita. Allianssin isojen sisäisten muutosten jälkeen näen tarpeen tuoda vakautta ja rakentaa siltoja erityisesti nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön tekijöiden välillä. Olen aiemmin ollut hitsaamassa amk- ja yliopisto-opiskelijoita yhtenäiseksi yhteisöksi pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkostossa ja jatkanut työtä valtakunnallisesti Akavan opiskelijoissa. Nämä vuorovaikutustaidot haluan tuoda myös Allianssin käyttöön ja varmistaa, että nuorisojärjestöjen lisäksi myös nuorisotyön ammattilaiset voivat kokea Allianssin omakseen.

Edunvalvonta- ja viestintäosaamisen lisäksi tuon Allianssille vahvat verkostot opiskelija-, nuoriso- ja työmarkkinajärjestöihin. Näihin toimialoihin painottuvat myös kiinnostuksenkohteeni: sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan sekä työmarkkinakysymyksiin. Kokemusta kansainvälisestä edunvalvonnasta minulla on EU-tason työmarkkinajärjestötoiminnasta. Nuorisotyön kansainvälinen ulottuvuus on minulle vieraampi pelikenttä, jonka haltuun ottamisessa tarvitsen perehdytystä ja tukea. Kiinnostusta EU-tason vaikuttamiseen minulta kyllä löytyy. Toinen kehityskohta on se, ettei minulla ole omakohtaista kokemusta nuorisotyön parista, vaikka akavalaisessa yhteisössä olenkin tehnyt yhteistyötä nuorisotyön, sosiaali-, kulttuuri- ja liikunta-alan asiantuntijoiden kanssa.