Allianssin äänestys- ja vaaliohjesääntö

På svenska nedan!

1. Äänioikeus

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä – 1 edustaja
  • yli 1 000, mutta enintään 5 000 – 2 edustajaa
  • yli 5 000, mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20 000, mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. 

Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.
 

2. Äänestykset

Päätökset Allianssin kokouksissa ja toimielimissä tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
 

3. Vaalit

Yhden henkilön vaalissa valittavan tulee saada ehdoton enemmistö järjestön kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, johon pääsevät seuraavalle äänestyskierrokselle kaksi eniten ääniä saanutta ehdo­kasta. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

Muissa henkilövaaleissa nou­da­te­taan yhdistys­lain 29 § 3.1 mu­kais­ta suh­teellista listavaa­lia. Vaalissa käytetään ehdokaslistoja, joilla voi olla yksi tai useampia nimiä. Jos listalle on ase­tettu enem­män kuin yksi henkilö, on listalla olevien henkilöiden keskinäinen järjestys määrättävä etukäteen. Hallitusta valittaessa on ehdokaslistalla oltava val­miina esitys varsinaisesta ja varajäsenestä rinnan sekä näiden ehdo­kasparien keskinäisestä järjestyksestä ehdo­kaslistalla.

Useamman henkilön vaalissa kukin ääni annetaan ehdokas­listalle koko­naisuudessaan.  Ääntenlaskussa ehdokaslis­talla ensim­mäiseksi merkitty saa ver­taus­luvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi merkitty puolet siitä, kolmanneksi merkitty kolmasosan ja niin edelleen. Valituksi tulee ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyk­sessä niin monta kuin on valittavia.

Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle ehdokaslistalle. Ehdokkuuteen on saatava ehdolle asettuvan suostumus.

Puhekuplat erotin

 

ALLIANS OMRÖSTNINGS- OCH VALSTADGA

1. Rösträtt

Varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
  • över 20.000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet. Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst.

En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.


2. Omröstningar

Beslut vid Allians möten och inom Allians organ fattas genom absolut majoritet av rösterna, om inte föreningens stadgar föreskriver annat. Om omröstningen blir oavgjord avgör ordförandens röst. Vid val används lottdragning.
 

3. Val

Vid val av en person måste en kandidat få en absolut majoritet av de röster som avges vid mötet för att väljas. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första röstningsomgången, genomförs en andra röstningsomgång, där de två kandidater som fått fest röster i den första omgången kandiderar. Blanka och förkastade röster räknas inte som givna röster.

Vid andra personval används proportionella listval enligt 29 § 3.1 i föreningslagen. I valet används kandidatlistor som kan innehålla ett eller flera namn. Om listan innehåller mer än en person ska personernas inbördes ordning fastställas i förväg. Vid valet av styrelse ska kandidatlistan innehålla färdiga förslag på ordinarie medlemmar och suppleanter samt dessa kandidatpars inbördes ordning på kandidatlistan.

Vid val av flera personer ges varje röst till en kandidatlista i sin helhet. Vid rösträkningen får den som står först på respektive kandidatlista hela det röstetal som listan har fått som sittjämförelsetal, den andre får hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. Det antal som ska väljas in blir invalda i den ordning som kandidaternas jämförelsetal föreskriver.

En kandidat kan kandidera endast på en kandidatlista. För att en person ska kunna ställas upp som kandidat måste personen ha gett sitt samtycke till kandidaturen.