Kevätkokous 2021

Alta löydät Allianssin kevätkokouksen kutsun ja esityslistan, linkit Allianssin sääntöihin ja äänestys- ja vaaliohjesääntöön sekä liitteistä (pdf) valtakirjapohjan ja muut kokousasiakirjat. 

På svenska här!
 

puhekuplia

 


Tervetuloa Allianssin kevätkokoukseen!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 15.00 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Koronavirustilanteesta johtuen kokoukseen osallistutaan kuitenkin etäyhteydellä Zoom-verkkokokousohjelmiston kautta.

Kokoukseen on ilmoittauduttava Lyytissä viimeistään 16.5.2021.

Huomioittehan, että sujuvan etäyhteyden mahdollistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava myös tieto kokousedustajan sähköpostiosoitteesta, kokousedustajan käyttämästä äänimäärästä sekä valtakirja. Mikäli tarvitsette apua kokoukseen ilmoittautumiseen tai valtakirjan toimittamiseen tai teidän tarvitsee tarkistaa organisaationne käytössä oleva äänimäärä, olettehan yhteydessä talous- ja hallintojohtajaamme Juuso Luomalaan, juuso.luomala@alli.fi, p. 040 745 9182. 

Toimitamme kokoukseen ilmoittautuneille yksityiskohtaiset ohjeet kokouksen käytännön järjestelyistä ja äänestysten käytännön toteuttamisesta sähköpostitse viimeistään 18.5.2021. 

Voimassa oleva laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyksin niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyksen sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Kyseisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat ja asiakirjat

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, Allianssin poliittinen tavoiteohjelma, vaalivaliokunnan nimeäminen syyskokoukselle, sääntömuutos sekä valtuutuksen myöntäminen hallitukselle Allianssi-talon tontin vuokraoikeuden ja kiinteistön myyntiin. 

Kaikki kokouksessa käsiteltävät päätösasiakirjat ladataan kevätkokouksen sivuille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 

Esitykset vaalivaliokunnan jäseniksi

Kokouksessa valittavan vaalivaliokunnan tehtävä on valmistella syyskokouksessa käytäviä Allianssin puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaalia. Pyydämme jäseniltä esityksiä Allianssin syyskokouksen 2021 vaalivaliokunnan jäseniksi. Esitykset tulee toimittaa talous- ja hallintojohtajallemme sähköpostitse juuso.luomala@alli.fi viimeistään 30.4.2021. Allianssin hallituksen työvaliokunta valmistelee kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanoksi. Toivomme esityksissä huomioitavan, että työssään onnistuakseen vaalivaliokuntaehdokkaiden on tunnettava monipuolisesti Allianssin ja nuorisoalan toimintaa sekä yhdistyksen päätöksenteon tarpeita. 

Lämpimästi tervetuloa!

Iiris Hynönen   Ilmari Nalbantoglu
va. puheenjohtaja   va. toiminnanjohtaja
     

 

puhekuplia

 

 

Äänioikeus kokouksessa

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä. Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

 • jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä – 1 edustaja
 • yli 1 000, mutta enintään 5 000 – 2 edustajaa
 • yli 5 000, mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
 • yli 20 000, mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
 • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

(Allianssin säännöt löydät täältä ja äänestys- ja vaaliohjesäännön täältä)
 

puhekuplia

 

 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kevätkokouksen
ESITYSLISTA

Aika: torstai 20.5.2021 klo 15.00 
Paikka: Allianssi-sali, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Koronavirustilanteesta johtuen kokoukseen osallistutaan kuitenkin etäyhteydellä Zoom-verkkokokousohjelmiston kautta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi Allianssin poliittinen tavoiteohjelma, vaalivaliokunnan nimeäminen syyskokoukselle, sääntömuutos sekä valtuutuksen myöntäminen hallitukselle Allianssi-talon tontin vuokraoikeuden ja kiinteistön myyntiin.
 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokousvirkailijoiden valinta
  a) puheenjohtajan valinta
  b) kokoussihteeristön valinta
  c) kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
  d) ääntenlaskijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  a) äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Raportti toiminnasta 1.1.–19.5.2021
 7. Toimintakertomus 2020
 8. Tilinpäätös 2020
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 10. Sääntömuutos
 11. Poliittinen tavoiteohjelma 2021
 12. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle Allianssi-talon tontin vuokraoikeuden ja kiinteistön myyntiin
 13. Vaalivaliokunnan valinta
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen

 

puhekuplia

 

 

Kokouksen häirintäyhdyshenkilöt:


 

Liitteet ja asiakirjat