Allians vårmöte 2020

(Suomeksi täällä!)

Kallelse till Allians vårmöte

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 2.9.2020 kl. 15 på Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors. Vi hälsar medlemmarnas representanter varmt välkomna!

Granskningen av fullmakter inleds på mötesplatsen kl. 14. Mötet inleds med servering av kaffe och te.

På föredragningslistan för mötet står stadgeenliga vårmötesärenden, Allians politiska målprogram och utnämning av en valberedning.

 • Målprogrammet ger ramar för Allians politiska påverkningsarbete. Styrelsen ger ett förslag till vårmötet, som medlemmarna kan påverka direkt via en enkät om målprogrammet. Målprogrammet publiceras för kommentarer i början av juni.
 • Den valberedning som väljs vid mötet har till uppgift att förbereda de val av vice ordförande och styrelsemedlemmar samt suppleanter för Allians som ska förrättas vid höstmötet. Vi ber medlemmarna om förslag på medlemmar i valberedningen för Allians höstmöte 2020. Förslagen ska skickas till verksamhetsledaren per e-post senast 8.6.2020. Allians styrelses arbetsutskott förbereder ett förslag gällande valberedningens sammansättning för vårmötet. Vad förslagen beträffar ombeds medlemmarna beakta att kandidaterna till valberedningen behöver ha mångsidig kunskap om Allians och ungdomssektorns verksamhet samt föreningens behov i fråga om beslutsfattande för att kunna vara framgångsrika i uppgiften.

Med tanke på serveringen önskar vi att deltagarna anmäler sig senast 10.6 via Lyyti. Alla beslutshandlingar som ska behandlas vid mötet laddas upp på Allians webbplats på adressen alli.fi/kevatkokous2020 senast två veckor före mötet.

Vi ses i juni!

Elisa Gebhard
ordförande

Anna Munsterhjelm
verksamhetsledare
 

puhekuplaerotin

 

Rösträtt vid mötet

Varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten. En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

 • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
 • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
 • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
 • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
 • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet. Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst.

En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna samt Allians styrelse och anställda har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

(Allians stadgar finns här (på finska) och omröstnings- och valstadgan här (på svenska))
 


puhekuplaerotin

 

FÖREDRAGNINGSLISTA för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s vårmöte

Tidpunkt: Onsdag 2.9.2020 kl. 15.00
Plats: Allianssalen, Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors

Granskning av fullmakter sker på mötesplatsen kl. 14.00. Före mötet serveras kaffe och te.

Vid mötet behandlas utöver stadgeenliga ärenden även Allians målprogram, och en valberedning väljs för att förbereda valet av vice ordförande och styrelse vid höstmötet.

Föredragningslista

1. Öppnande av mötet
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3. Val av mötesfunktionärer

   3.1 val av ordförande
   3.2 val av mötessekreterare
   3.3. val av två protokolljusterare
   3.4 val av rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan som mötets dagordning
   4.1 godkännande av omröstnings- och valarrangemangen

5. Anmälningsärenden
6. Verksamhetsrapport 1.1–16.6.2020
7. Årsberättelse 2019
8. Bokslut 2019
9. Beviljande av ansvarsfrihet för kontoansvariga
10. Politiskt målprogram 2020
11. Övriga ärenden:

   11.1 Val av valberedning

12. Avslutande av mötet

 

Bilagor och dokument

 • Fullmakt för Allians vårmöte 2020 (på finska)
 • Allians bokslut 2019 (på finska)
 • Allians verksamhetsberättelse 2019 (på finska)
 • Allians omröstnings- och valstadga
 • Revisionsberättelse 2019 (på finska)

Liitteet ja asiakirjat