Uutiset ja blogi

  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on tyytyväinen siihen, että valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2004 siirrytään hallitusohjelman mukaisesti toteuttamaan eduskunnan yksimielisesti Veikkauksen tuoton jaosta säätämää lakia.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry näkee, että nuorisorikostoimikunnan mietinnössä (oikeusministeriön komiteamietintö 2003:2) pääpaino on siinä, miten nuoria koskeva rikoslainsäädäntö ja lastensuojelua koskevat lait saadaan toimimaan hyvin keskenään.
  1. Tuotonjakolaki / arpajaislaki
  Kulttuuriministeri Tanja Karpela Opetusministeriö
LAUSUNTO 6.5.2003 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. pääsihteeri Jukka Tahvanainen Olympiastadion, Eteläkaarre 00250 Helsinki Sisäasiainministeriö Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto
  Allianssin kevätkokous: Nuorisotyölain uudistus on tehtävä avoimuuden periaatteella
  Työ on perusoikeus
Asia: Terveyden edistämisen keskukselta on pyydetty lausuntoa Opetushallituksen päätöksestä perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna 2003-2004 noudatettavista opetussuunnitelman perusteista.   Allianssin kommentit asiaan: Yleistä
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi kehottaa puolueita huomioimaan myös nuoret viime hetken vaalikeskusteluissa.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle   SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N KIRJALLINEN LAUSUNTO EU:N BUDJETISTA VUODELLE 2004 Arvoisat valiokunnan jäsenet,
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry haluaa, että Suomessa käännetään muualla Euroopassa ilmennyt suunta, jossa vaaleissa käytävä maahanmuuttokeskustelu on saanut kielteisen sävyn. Erilaisuutta arvostava ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittava ilmapiiri on yhteinen asia.
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin vuosikokous: Allianssi tuomitsee jyrkästi hallituksen esittämät nuorisotyön leikkaukset
  Nuoret mukaan työllisyyspakettiin
  Viime ja kuluvan vuoden aikana julkisuudessa on käyty runsasta keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
ALLIANSSI RY:N LAUSUNTO OPM:N TYÖRYHMÄN SELVITYKSEEN "KANSALAISTOIMINNAN ESTEIDEN POISTAMINEN" JOHTOPÄÄTÖKSIIN JA ESITYKSIIN   Allianssi ry. kiittää tehtyä selvitystä, ja haluaa tuoda esille seuraavat huomiot.
  Hallituksen budjettiriihessä viimeistelemä valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2003 on nuorisotyön kannalta pettymys. Vaikka eduskunta sinetöidessään arpajaislain viime vuonna päätti toisin, ei nuorisotyön määrärahoissa näy kasvua.
  EU-hankkeiden toteuttaminen vaatii nuorisojärjestöiltä omarahoitusosuuden lisäksi usein kymmenien tuhansien eurojen sijoittamista hankkeeseen, koska hanketuki maksetaan useimmiten jälkikäteen tilityksiä vastaan.
  Nuorisotyön kenttä toivottaa tervetulleeksi pääministeri Lipposelle luovutetun toimenpideohjelman nuorten osallisuuden edistämiseksi.
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin tavoitteet valtion budjetiin vuodelle 2003 
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n tavoitteet Suomen valtion hallitusohjelmaan vuosille 2003 - 2007 1. Nuorisotyöttömyyden puolittamisen ohjelma
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi vetoaa kuntapäättäjiin "Hyvin hoidettu nuorisotyö on yksi kunnan menestystekijöistä!"
   Allianssi on hyvin huolestunut lakialoitteesta, jonka mukaan eduskunnassa halutaan koventaa kriminaalipoliittisin toimenpitein nuorten seuraamusjärjestelmää, ja tämän mukana laskea nuorten rikosikärajaa 15 vuodesta.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle    SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N KIRJALLINEN LAUSUNTO EU:N BUDJETISTA VUODELLE 2002  Arvoisat valiokunnan jäsenet, 
  Allianssin tavoitteet valtion tulo- ja menoarvioon vuodelle 2002 ovat seuraavat:  * Paras keino ennaltaehkäistä ongelmia on tukea perustoimintaa - ennaltaehkäisevää perusnuorisotyötä  * Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tuettava 
  Tasavallan hallitus on omassa hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteeksi nuorisotyön toimintakyvyn kehittämisen. Erityishuomiota kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.
   Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että eläkekarttuman alaikäraja on poistettava kokonaan.  Vaikka kaikista työsuhteista on maksettava eläkemaksua, eläke alkaa karttua vasta 23 ikävuoden jälkeen. Allianssin mielestä nykyinen karttuman ikäraja ei ole perusteltavissa.
  Saatteeksi  Ensi syksynä järjestetään kunnallisvaalit. Nuorisojärjestöjen on nyt helppo nostaa vaaliteemoiksi nuorten asema, nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja nuorten osallisuus kunnalliseen päätöksentekoon. 
   "Nuorisotyön toimintakykyä kehitetään. Erityishuomio kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan laajentamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Nuorten työpajojen kehittämistä jatketaan.
  Ote Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmasta: 
  Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin syyskokous vaatii valtiovallalta roimaa satsausta nuorisotyöhön.