Uutiset ja blogi

   Allianssi on hyvin huolestunut lakialoitteesta, jonka mukaan eduskunnassa halutaan koventaa kriminaalipoliittisin toimenpitein nuorten seuraamusjärjestelmää, ja tämän mukana laskea nuorten rikosikärajaa 15 vuodesta.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle    SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N KIRJALLINEN LAUSUNTO EU:N BUDJETISTA VUODELLE 2002  Arvoisat valiokunnan jäsenet, 
  Allianssin tavoitteet valtion tulo- ja menoarvioon vuodelle 2002 ovat seuraavat:  * Paras keino ennaltaehkäistä ongelmia on tukea perustoimintaa - ennaltaehkäisevää perusnuorisotyötä  * Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tuettava 
  Tasavallan hallitus on omassa hallitusohjelmassaan asettanut tavoitteeksi nuorisotyön toimintakyvyn kehittämisen. Erityishuomiota kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.
   Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että eläkekarttuman alaikäraja on poistettava kokonaan.  Vaikka kaikista työsuhteista on maksettava eläkemaksua, eläke alkaa karttua vasta 23 ikävuoden jälkeen. Allianssin mielestä nykyinen karttuman ikäraja ei ole perusteltavissa.
  Saatteeksi  Ensi syksynä järjestetään kunnallisvaalit. Nuorisojärjestöjen on nyt helppo nostaa vaaliteemoiksi nuorten asema, nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja nuorten osallisuus kunnalliseen päätöksentekoon. 
   "Nuorisotyön toimintakykyä kehitetään. Erityishuomio kiinnitetään nuorisotyöttömyyden torjuntaan, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan laajentamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Nuorten työpajojen kehittämistä jatketaan.
  Ote Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmasta: 
  Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin syyskokous vaatii valtiovallalta roimaa satsausta nuorisotyöhön.
   Allianssi esittää nuorten elinolojen kehittämiseen alueellisia sateenvarjohankkeita  Muuttoliike kuljettaa nuoria kohti kasvukeskuksia ja pääkaupunkiseutua.
  Viime kevään hallitusneuvottelujen yhteydessä hallitusohjelmasta saatettiin lukea tavanomaisempaa monisanaisempi nuorisotoimialaa käsittelevä tavoitteenasettelu. Monet uskoivat tämän heijastelevan aiempaa syvällisempää ymmärtämystä nuorten elinolojen kehittämistä kohtaan.
  Työttömyysluvut ovat tasaisesti laskeneet sitten laman huippuvuosien. Nuorisotyöttömyyden aleneminen on kuitenkin viimeisten tutkimusten mukaan hidastunut. 15 – 19 -vuotiaista nuorista työttömiä on noin 10 000 ja 20 – 24 -vuotiaista nuorista on työttömänä vajaa 50 000.
Hallintoministeri Jouni Backman, sisäasiainministeriö Kulttuuriministeri Claes Andersson, opetusministeriö
  KANSALAISJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYSRYHMÄ c/o Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Tiedotusvälineille 2.9.1997 Työministeriön talousarvioesitys vuodelle 1998 lupaa KANSALAISJÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISELLE VAIN VÄHÄN UUSIA EVÄITÄ
  Kansalaisjärjestöjen työllisyysryhmä luovutti uusia asenteita ja lakiehdotuksia sisältäneen työllisyysmuistionsa kansanedustajille.