Uutisarkisto

Sipilän hallitus esitti kehysriihessään työsopimuslakiin muutosta, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen sopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.
  Sipilän hallitus kokoontuu tänään ja huomenna kautensa viimeiseen kehysriiheen päättämään vuoden 2019 budjetin suuntaviivoista.
  Allianssi on mukana Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjassa, joka vetoaa translain uudistamisen puolesta ja kertoo sukupuolen moninaisuudesta.
ALLIANSSIN LAUSUNTO LUKIOLAKIESITYKSEEN Opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.3.2018 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
  Oheisessa pdf-tiedostossa on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kommentit valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton oppaasta maakunnan nuorisovaltuuston toimintaan.
  Allianssin lausunto hallityksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta annettiin kyselylomakkeella ja se on sen verran pitkä, että se on ohessa pdf-muodossa. Lausunto esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta
Allianssi ry:n lausunto arviomuistiosta, joka koskee kansalaisaloitemenettelyn toimintaa 2012-2017    Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain ne kysymykset, joihin Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit.  
Allianssin lausunto valtion talousarviosta 2018   Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
  Allianssin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi Asia: 1/41/2016
  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut parantaa lasten suojaa henkilötietojen käsittelyssä ja se asettaa uusia vaatimuksia nuorille suunnatuille verkkopalveluille.
  Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain se osa pykälää, johon Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019   Opetus- ja kulttuuriministeriölle OKM/1/600/2017 JOHDANTO
Allianssin lausunto rekrytointi- ja osaamispalveluista   Työ- ja elinkeinoministeriölle
Allianssin lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta (aktiivimalli)   Sosiaali- ja terveysministeriölle STM/1919/2017
Allianssin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Eduskunnan sivistysvalikunnalle
Ilmastotoiminta osaksi nuorten arkea Kestävän elämäntavan omaksuminen on helpointa, kun sen painottaminen on osa arkea lapsesta saakka.
  Tulevilla kunnilla ja maakunnilla on suuri vastuu vammaisten nuorten oikeuksien toteutumisesta YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle laista ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista   HE 39/2017vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Allianssin lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 9.5.2017 Lausunnon pääkohdat:
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi iloitsee siitä, että hallitus päätti puoliväliriihessään panostaa 45 miljoonaa euroa kahden vuoden aikana nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Summa ei vastaa suuruudeltaan aiempaa nuorisotakuuta, mutta on merkittävä askel oikeaan suuntaan.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin kevätkokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt haastavat päättäjät investoimaan mahdollisuuksien ja näköalojen luomiseen nuorille. Luottamus on hyvinvoinnin edellytys.
Allianssin lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta
Allianssin lausunto työeläkeindeksin muuttamisesta palkkatasoindeksiksi koskevasta kansalaisaloitteessta   Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä.  
Lausunto Suomen UPR-tarkastelun kolmanteen kansalliseen raporttiin   Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry lausuu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun kansallisen raporttiin:
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin vastaus rahakeräyslain uudistamista koskevaan sisä- ja oikeusministeriön kyselyyn OtaKantaa-palvelussa.   Allianssin vastaus rasti ruutuun vaihtoehdoista on B. Se on alla lihavoituna ja aivan alimmaisena on Allianssin perustelut asialle.
  Toimivan demokratian kannalta kansalaisjärjestöillä ja niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä on keskeinen rooli.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt vaativat, että kunnissa otetaan käyttöön harrastustakuu.
Allianssin lausunto demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmisteluun Oikeusministeriölle
Allianssin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Maakuntauudistuksessa perustetaan 18 maakuntaa, jotka ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä.