Uutisarkisto

Parhaillaan vietettävä Lapsen oikeuksien viikko huipentuu 20. marraskuuta Lapsen oikeuksien päivään. Sopimuksen 25-juhlavuoden teemana on lapsen ja nuoren oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (artikla 31).
  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 7.10.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtion talousarvioesityksestä 2015 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Tähän mennessä saamiensa tietojen perusteella Suomen Nuorisoyhteistyö ¬- Allianssi ry pitää eläkeratkaisua sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kohtalaisena.
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.9.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtion talousarvioesityksestä 2015 eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Eduskunnan lakivaliokunta 10.9.2014 Viite: lausuntopyyntö Allianssin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle laista yksityishenkilön velkajärjestelyistä annetun lain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista (HE 83/2014 vp)
Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto Viite: lausuntopyyntö VM065:00/2012 Allianssin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kuntalaiksi
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 6.6.2014     Allianssin lausunto luonnoksesta oppivelvollisuusiän nostamista koskevaksi hallituksen esitykseksi
  2.6.2014 Ulkoasianministeriö, Oikeuspalvelu OIK-40 Krista Oinonen Viite: Lausuntopyyntö EN; Oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen; esi-merkkejä suomalaisista hyvistä käytännöistä
  Eduskunnan sivistysvaliokunta 12.5.2014 Viite: Lausuntopyyntö Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 (VNS 3/2014 vp)
  Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.5.2014 Viite: Lausuntopyyntö Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014
  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 29.4.2014 Hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp)  
  Tänä keväänä äänestetään maanosamme tulevaisuudesta. Taloudellinen, kulttuurillinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttävät koko väestön mukaan ottamista. Erityisesti nuorten saaminen uurnille on tärkeää talouskriisin nakertaman luottamuksen palauttamiseksi.
  Allianssin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle (M 10/2013 vp) Kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)
  Eduskunnan lakivaliokunnalle 17.3.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta
  Sosiaali- ja terveysministeriölle 11.3.2014 Allianssin lausunto mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista sosiaali- ja terveysministeriössä Lausunnon keskeinen sisältö
  Ulkoasianministeriölle 10.3.2014 Allianssin lausunto ulkoministeriön luonnoksesta Suomen näkemyksiksi vuoden 2015 jälkeisiin kehitysagendaan
  Ulkoasiainministeriö Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö   Viite: Lausuntopyyntö 21.1.2014 (HEL7M0591-1))
Valtiovarainministeriö Demokratiajaosto,  puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Allianssin lausunto kuntalain uudistamisen valmisteluun
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.1.2014 Viite: OKM064:00/2012 Allianssin lausunto lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Selvityshenkilöt: Matti Rautiainen, Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Arja Virta Viite: OKM/38/040/2013 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi kommentoi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa
  Sisäministeriölle 29.11.2013 Viite: lausuntopyyntö 18.10.2013 Hallituksen esitysluonnos rahankeräyslain muuttamiseksi (SM056:00/2012)
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 25.11.2013 Viite: lausuntopyyntö Lausunto nuorten syrjäytymisestä tarkastusvaliokunnalle Asia: TRO 6/2012 Nuorten syrjäytyminen
  Kuntatalous on vaikeuksissa. Valtio tavoittelee miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin. Toinen miljardi on tarkoitus säästää julkisten palveluiden tuottavuuden kasvattamisella.
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.11.2013 Viite: lausuntopyyntö Lausunto hallituksen esityksestä lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja siihen liityvistä laeista (HE 149/2013 vpj)
  Valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijaryhmän raportti työeläkejärjestelmästä on valmistunut ja työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelut pyörähtävät käyntiin. Allianssi vaatii, että nuoret pääsevät mukaan neuvottelupöytiin.
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto valtion talousarvioesityksestä 2014 eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston asiantuntijakuulemisessa   Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 9.10.2013
    Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 8.10.2013 Viite: lausuntopyyntö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto valtion talousarvioesityksestä 2014 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Allianssi vaatii, että hallitus osoittaa budjettiriihessä riittävät resurssit kärkihankkeensa nuorisotakuun toteuttamiseen. Työttömyysluvut eivät yksin kerro nuorisotakuun onnistumisesta. Yksi olennainen osa nuorisotakuuta on koulutustakuu.
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.8.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta
    Työ- ja elinkeinoministeriölle 14.6.2013 Lausunto luonnokseen ohjeeksi työttömien työnhakijoiden vapaaehtoistyöstä