Uutisarkisto

  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut parantaa lasten suojaa henkilötietojen käsittelyssä ja se asettaa uusia vaatimuksia nuorille suunnatuille verkkopalveluille.
  Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain se osa pykälää, johon Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019   Opetus- ja kulttuuriministeriölle OKM/1/600/2017 JOHDANTO
Allianssin lausunto rekrytointi- ja osaamispalveluista   Työ- ja elinkeinoministeriölle
Allianssin lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta (aktiivimalli)   Sosiaali- ja terveysministeriölle STM/1919/2017
Allianssin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Eduskunnan sivistysvalikunnalle
Ilmastotoiminta osaksi nuorten arkea Kestävän elämäntavan omaksuminen on helpointa, kun sen painottaminen on osa arkea lapsesta saakka.
  Tulevilla kunnilla ja maakunnilla on suuri vastuu vammaisten nuorten oikeuksien toteutumisesta YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle laista ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista   HE 39/2017vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Allianssin lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 9.5.2017 Lausunnon pääkohdat:
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi iloitsee siitä, että hallitus päätti puoliväliriihessään panostaa 45 miljoonaa euroa kahden vuoden aikana nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Summa ei vastaa suuruudeltaan aiempaa nuorisotakuuta, mutta on merkittävä askel oikeaan suuntaan.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin kevätkokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt haastavat päättäjät investoimaan mahdollisuuksien ja näköalojen luomiseen nuorille. Luottamus on hyvinvoinnin edellytys.
Allianssin lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta
Allianssin lausunto työeläkeindeksin muuttamisesta palkkatasoindeksiksi koskevasta kansalaisaloitteessta   Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä.  
Lausunto Suomen UPR-tarkastelun kolmanteen kansalliseen raporttiin   Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ry lausuu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun kansallisen raporttiin:
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin vastaus rahakeräyslain uudistamista koskevaan sisä- ja oikeusministeriön kyselyyn OtaKantaa-palvelussa.   Allianssin vastaus rasti ruutuun vaihtoehdoista on B. Se on alla lihavoituna ja aivan alimmaisena on Allianssin perustelut asialle.
  Toimivan demokratian kannalta kansalaisjärjestöillä ja niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä on keskeinen rooli.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuoriso- ja kasvatusjärjestöt vaativat, että kunnissa otetaan käyttöön harrastustakuu.
Allianssin lausunto demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmisteluun Oikeusministeriölle
Allianssin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Maakuntauudistuksessa perustetaan 18 maakuntaa, jotka ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä.
Allianssin lausunto valtion tulo- ja menoarviosta 2017 Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle Teema: Nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö; resurssit ja toiminnan tuloksellisuus sekä lisäksi nuorisotakuuta koskevan kärkihankkeen eteneminen
Allianssin lausunto harrastustakuusta Sivistysvaliokunnalle Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Allianssin lausunto perhe-eläkejärjestelmän kehittämisestä   Sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunnon pääkohdat:
  Allianssin lausunto Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäätöksestä Eduskunnan Suomi 100 -työryhmälle
  Allianssin lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2017 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (Allianssi) antaa lausunnon lapsiasiavaltuutetun tulevasta (2017) vuosikirjasta, jonka aiheena on: "Oikeesti vai leikisti? Onko lapsella oikeusturvaa?"
  Allianssin lausunto hallituksen esitykseksi nuorisolaiksi Sivistysvaliokunnalle Asia: HE 111/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisolaiksi
  Allianssi osallistui Youth Forumin kanssa Universal Periodic Review -prosessiin eli YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun, jossa Suomen ihmisoikeussopimusten toimialuetta tarkastellaan keväällä 2017.
  UNIVERSAL PERIODIC REVIEW 27TH SESSION: FINLAND Submission to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights
  Allianssin lausunto demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta Oikeusministeriölle Seminaari- ja kuulemistilaisuus demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 16.9.2016