Uutisarkisto

  Kiitos mahdollisuudesta käyttää yhteinen puheenvuoro 17 ihmisoikeustyötä tekevän järjestön puolesta. Ihmisoikeusliitto on vetänyt vuoden ajan verkostoa, joka kokoaa järjestöjä yhteiseen tiedonvaihtoon ja vaikuttamistyöhön.
  Lapsi- ja nuorisojärjestöjen yhteinen huoli on lasten ja nuorten pääsy oikeusturvakeinoihin.
  Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (Allianssi) kiittää lausuntopyynnöstä ja haluaa tuoda esiin seuraavat näkökulmat koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa.
  30.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportista Yleiset kommentit työryhmän raportista
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistiossa olevasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi nuorisolaiksi
  Pariisissa määritellään lasten ja nuorten tulevaisuus -  ALLIANSSI VAATII KUNNIANHIMOISIA TOIMENPITEITÄ ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin syyskokoukseen kokoontuneet nuorisojärjestöt kehottavat päättäjiä kauaskatseisuuteen, kun nämä suunnittelevat säästöjä kuntien palveluista. Lapset ja nuoret ovat kuntapalveluiden suurin käyttäjäryhmä.
  Oikeusministeriölle 16.11.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto säädösvalmistelun kuulemisohjeesta   1. Ohje
  Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle 16.10.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston asiantuntijakuulemisessa
  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 14.10.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Vaikka nuorisotakuu on nostettu hallitusohjelmassa kärkihankkeeksi, hallitus leikkaa sen rahoituksen kuudennekseen siitä, mitä edellinen hallitus siihen budjetoi. Ilman resursseja nuorille ei voida tarjota työ- tai harjoittelupaikkoja.
  Sosiaali- ja terveysministeriölle 4.6.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläkeuudistuksesta  
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry katsoo, että nuorille vaalien alla annetut lupaukset on syöty uudessa hallitusohjelmassa. Kaikki puolueet kampanjoivat vaaleissa vastustamalla koulutukseen ja nuoriin kohdistuvia säästöjä. Uusi hallitusohjelma on kuitenkin niitä täynnä.
  Eduskuntavaalien tulos on varmistunut ja on aika lunastaa kampanjoinnin aikana tehdyt lupaukset.
  Ulkoasiainministeriö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CERD) 23. määräaikaisraportista
  Opetushallitukselle 20.1.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä
  Edunsaajien rahoitus on turvattava rahapelijärjestelmää uudistettaessa
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 10.12.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014
  Sisäministeriö  Viite: lausuntopyyntö SM025:00/2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi rahankeräyslaiksi
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut)  
Parhaillaan vietettävä Lapsen oikeuksien viikko huipentuu 20. marraskuuta Lapsen oikeuksien päivään. Sopimuksen 25-juhlavuoden teemana on lapsen ja nuoren oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään (artikla 31).
  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 7.10.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtion talousarvioesityksestä 2015 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Tähän mennessä saamiensa tietojen perusteella Suomen Nuorisoyhteistyö ¬- Allianssi ry pitää eläkeratkaisua sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kohtalaisena.
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.9.2014 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n lausunto valtion talousarvioesityksestä 2015 eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa
  Eduskunnan lakivaliokunta 10.9.2014 Viite: lausuntopyyntö Allianssin lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle laista yksityishenkilön velkajärjestelyistä annetun lain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista (HE 83/2014 vp)
Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto Viite: lausuntopyyntö VM065:00/2012 Allianssin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kuntalaiksi
  Opetus- ja kulttuuriministeriölle 6.6.2014     Allianssin lausunto luonnoksesta oppivelvollisuusiän nostamista koskevaksi hallituksen esitykseksi
  2.6.2014 Ulkoasianministeriö, Oikeuspalvelu OIK-40 Krista Oinonen Viite: Lausuntopyyntö EN; Oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen; esi-merkkejä suomalaisista hyvistä käytännöistä
  Eduskunnan sivistysvaliokunta 12.5.2014 Viite: Lausuntopyyntö Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 (VNS 3/2014 vp)
  Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.5.2014 Viite: Lausuntopyyntö Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014