Uutisarkisto

  "Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ikääntyvän kansakunnan menestystekijä"
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n esitykset vuoden 2008 nuorisotyön budjettikehyksiin
  Allekirjoittaneet kolme valtakunnallista järjestöä vetoavat, että hallitusohjelmaan kirjataan seuraavat tavoitteet: Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
  Paraikaa on eduskunnan käsiteltävänä hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 194/2006).
  Allianssin hallitusohjelmatavoitteita: Äänestysikäraja 16 vuoteen
  Opetusministeriölle Viite: lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta
  Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle Viite: lausuntopyyntö VALTION TULO- JA MENOARVIOESITYS 2007 Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa
  Oikeusministeriölle   Viite: lausuntopyyntö Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset, Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:14
  Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa
Nuorten elinoloja kuvaavissa tilastoissa on selkeästi havaittavissa, että yhteiskunnalliset panostukset nuorten elinolojen parantamiseen ja nuorten kansalaistoiminnan edellytysten turvaamiseen ovat tuottaneet tulosta.
  EU-puheenjohtajuushankkeella Allianssi ja nuorisojärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö YFJ pyrkivät huolehtimaan siitä, että nuorten ääni kuuluu myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.
Arvoisa vastaanottaja, suunnitteilla olevan kuntauudistuksen puitelain 13 §:n mukaan kuntien on laadittava toimenpidesuunnitelma vuosille 2008-2012 laissa mainituilta alueilta. Kulttuurin alueelta ehdotuksessa on mainittu ainoastaan kirjastot.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä nuorten kansalaisaktiivisuutta tulee tukea myös jatkossa. Tärkeää on myös painottaa, että nuorten elinoloihin vaikutetaan laillisin keinoin, osana yhteiskuntaa.
  Laadukkaiden ja asiantuntevien nuorisopalvelujen saatavuus lähellä nuorta on oltava yksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteista, vaatii Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kevätkokous.
Opetusministeriölle 29.3.2006 KANSALAISYHTEISKUNTA 2006 -TOIMIKUNNAN RAPORTTI
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on huolestunut EU:n jäsenvaltioiden päätöksestä leikata unionin budjettikehyksiä vuosille 2007-13. Leikkaukset tulisivat vaikuttamaan koko kansalaisjärjestökentän toimintaan ja erityisesti nuorille tarkoitettuihin vaihto-ohjelmiin.
  Huomattava osa tieteen, taiteen, nuorisotyön ja liikunnan rahoituksesta saadaan veikkausvoittovaroista.
OPETUSMINISTERIÖLLE LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA
  Presidenttiehdokkaiden kiinnitettävä enemmän huomiota nuorisoasioihin
  Ota osaa - Nuorten Osallisuushankkeen toimenpiteet on kohdennettu erityisesti nuoriin, joilla on vaikeuksia sijoittua jatko-opintoihin tai työelämään.
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Viite: HE 121/2005 Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin syyskokous kehottaa Suomen hallitusta ottamaan nuorten osallisuuden ja liikkuvuuden nuorisoalan tärkeimmiksi tavoitteiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2006 jälkipuoliskolla.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle   Viite: lausuntopyyntö VALTION TULO- JA MENOARVIOESITYS 2006
Lausunto ehdotuksesta Suomen kansalliseksi ohjelmaksi kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi (KULTU-ohjelma) Pyydettynä lausuntona Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry toteaa seuraavaa:
LAUSUNTOMME TALKOOTYÖN VEROTUKSEEN. VEROHALLITUKSEN OHJE. Allianssi lausuu huomioinaan seuraavat kohdat eri kappaleisiin: