Uutisarkisto

  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry vaatii, että hallitus nostaa nuorten työllisyyden tärkeimmäksi prioriteetiksi EU-neuvotteluissa Lissabonin strategian tulevaisuudesta. Lissabonin strategian työllisyyspoliittiset suuntaviivat päivitetään keväällä 2008.
  Opetusministeriölle 14.11.2007 Viite: lausuntopyyntö Lausunto luonnoksesta (7.11. päivätty) valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi
Lausunto sivistysvaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta "Nuorten saaminen täysipainoisemmin mukaan koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnan toimintaan" Arvoisat sivistysvaliokunnan jäsenet,
  EDUSKUNNALLE Veikkausvoittovarojen edunsaajina alla mainitut nuorisotyötä, liikuntaa ja taidetta edustavat järjestöt esittävät seuraavaa: 1. Veikkauksen tuotto ei ole verotulojen korvike
Opetusministeriölle 11.10.2007 Viite: lausuntopyyntö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi
Opetusministeriölle 11.10.2007   Viite: lausuntopyyntö Liite Allianssin lausuntoon luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi: Monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat Yleistä
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin hallituksen kannanotto Helsinki, 9.10.2007 Hallitusten sitouduttava nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseen EU:ssa
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n mukaan hallitus on lipeämässä eduskunnan päättämästä tuotonjakolaista ja vaikeuttaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän säilymistä.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry esittää:
Valtiovarainministeriölle Vastaukset kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemisen kehittämistä ministeriöissä koskeviin kysymyksiin
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry LAUSUNTO 15.5. 2007 Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausunto arviomuistioon yhdistyslain muutostarpeesta
  Vetoomus työmarkkinajärjestöille 11.5.2007 Nuorten asiat työmarkkinaosapuolten sopimuspöytiin Nuoret ovat ikääntyvän Suomen voimavara
  Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat suomalaisen demokratian perusta. Valtion hallinto ei saa vieraantua kansalaisistaan, vaan sen on säädösten valmistelussa aidosti kuultava heitä.
  Uudessa hallituksessa kulttuuriministerin titteli on muuttunut kulttuuri- ja urheiluministeriksi. Nuorisotyö on myös tärkeä osa ministerin työsarkaa. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin mielestä nimike olisi pitänyt olla Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriministeri.
  Lapsi- ja nuorisojärjestöjen yhteistyöverkoston linjaukset Ohjelma seuraavalle hallitukselle lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry LAUSUNTO 2.4.2007 Opetusministeriö Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa valmisteleva toimikunta "Lasten ja nuorten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia!" Yleistä
LAUSUNTO Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki VEROHALLITUS Verotuskeskus Aihe: Lausuntopyyntö/Viite 384/349/2007
  "Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ikääntyvän kansakunnan menestystekijä"
  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n esitykset vuoden 2008 nuorisotyön budjettikehyksiin
  Allekirjoittaneet kolme valtakunnallista järjestöä vetoavat, että hallitusohjelmaan kirjataan seuraavat tavoitteet: Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
  Paraikaa on eduskunnan käsiteltävänä hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 194/2006).
  Allianssin hallitusohjelmatavoitteita: Äänestysikäraja 16 vuoteen
  Opetusministeriölle Viite: lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta
  Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle Viite: lausuntopyyntö VALTION TULO- JA MENOARVIOESITYS 2007 Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa
  Oikeusministeriölle   Viite: lausuntopyyntö Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset, Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:14
  Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa
Nuorten elinoloja kuvaavissa tilastoissa on selkeästi havaittavissa, että yhteiskunnalliset panostukset nuorten elinolojen parantamiseen ja nuorten kansalaistoiminnan edellytysten turvaamiseen ovat tuottaneet tulosta.
  EU-puheenjohtajuushankkeella Allianssi ja nuorisojärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö YFJ pyrkivät huolehtimaan siitä, että nuorten ääni kuuluu myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.
Arvoisa vastaanottaja, suunnitteilla olevan kuntauudistuksen puitelain 13 §:n mukaan kuntien on laadittava toimenpidesuunnitelma vuosille 2008-2012 laissa mainituilta alueilta. Kulttuurin alueelta ehdotuksessa on mainittu ainoastaan kirjastot.