Uutisarkisto

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry Lakivaliokunnan kuuleminen 26.2.2010: HE 267/2009 vp laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta 
  Valtiovarainministeriölle Asia: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Viite: Lausuntopyyntö
Oikeusministeriölle, OM 6/41/2009 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (Allianssi) kiittää oikeusministeriötä kutsusta ja lausuntopyynnöstä liittyen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseen. Allianssi esittää seuraavaa:
  Nuorilla on rohkeutta ideoida uutta ja tarttua uusiin toimintatapoihin. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi nuorten edustajana ehdottaa uudenlaisten ohjauskeinojen selvittämistä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Oikeusministeriölle Asia: Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla Viite: Lausuntopyyntö 31.8.2009 (OM 18/41/2008 OM041:00/2008) Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa työryhmämietinnöstä seuraavaa:
Opetusministeriölle Asia: Moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen Viite: Lausuntopyyntö 13.8.2009 (Dnro 17/040/2009)
  Nuorisotyöttömyys on kasvanut loppuvuodesta 2008 asti ja saavutti heinäkuussa 2009 taas uuden huippunsa. Hallituksen budjettiriihessä kootusta 220 miljoonan euron työllisyyspaketista 50 miljoonaa euroa kohdistuu nuorten työllistämiseen. 33 miljoonaa tästä on uutta rahaa.
  Sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikölle Euroopan Unionin Tukholman ohjelma (Vapauden, tur-vallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten)
  Valtiovarainministeriölle Asia: Valtioneuvoston hanketyön tietojärjestelmätuen kehittäminen (HAREn uudistaminen) Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2009 (VM086:01/2008)
Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Asia: Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta 2009-2011 Viite: Kutsu kuulemistilaisuuteen 27.5.2009
Sosiaali- ja terveysministeriölle VALTIONEUVOSTON TASA-ARVOSELONTEKO
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry vaatii äänioikeutta 16-17-vuotiaille. Allianssi uskoo, että äänioikeus parantaisi nuorten yhteiskunnallista asemaa, vahvistaisi demokratiaa ja samalla lisäisi kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamista kohtaan.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi vaatii nuorten huomioimista eläkepäätöksiä tehtäessä. Allianssin mielestä eläkeryhmään on saatava nuorten edustus, sillä työurien pidennys vaikuttaa heidän elämäänsä kaikkein eniten.
  Veikkausvoittovarojen edunsaajien kannanotto 28.4.2009 Veikkauksen edunsaajat tyytyväisiä arpajaislakihankkeen ehdotuksiin
Oikeusministeriölle Asia: Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Viite: Lausuntopyyntö 26.6.2009 (OM 10/41/2009) Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa luonnoksesta säädösvalmistelun kuulemisohjeista seuraavaa:
  Nuorten asuminen keskeisempään rooliin asuntopolitiikassa
Ulkoasiainministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö  Viite: Lausuntopyyntö 11.03.2009 EN; SEKSUAALIVÄHEMMISTÖIHIN KOHDISTUVAN SYRJINNÄN VASTAISEN SUOSITUKSEN LAATIMINEN
Valtiovarainministeriölle LAUSUNTOPYYNTÖNNE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKKEEN HE-LUONNOKSESTA Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry kiittää mahdollisuudesta lausua aluehallinnon uudistamishankkeesta (ALKU-hanke).
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on erittäin huolissaan nuorisotyöttömyyden nopeasta kasvusta. Allianssi vaatii välittömiä toimia, jotta työttömyyden kasvu saadaan pysäytettyä.
YHDISTYSLAIN UUDISTAMINEN Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n näkemykset oikeusministeriön mietintöön (OMT 2008:3) Allianssin hallitus 11.12.2008 Yleistä
  Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 2.12.2008   Viite: Kuuleminen 3.12.2008 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VNS 4/2008 VP KOTOUTTAMISLAIN TOIMEENPANOSTA
  Suorituskeskeisyys ei saa viedä lapsen iloa, toteavat järjestöt yhteisessä tiedotteessaan.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry muistuttaa kunnallisen perusnuorisotyön tärkeydestä sekä vapaaehtoisen kansalaistoiminnan merkityksestä sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajana.
Eduskunnan lakivaliokunnalle 11.11.2008   Viite: Lausuntopyyntö 27.10.2008, kuuleminen 13.11.2008 ALKOHOLIRIKOSLAIN UUDISTAMINEN (HE 84/2008 vp)
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry muistuttaa puolueita siitä, että vaalien jälkeisessä lautakuntapaikkojen jaossa on kiinnitettävä huomiota todellisten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseen kaikille nuorille - ei pelkästään niille, jotka valtuustoihin pääsevät.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.10.2008   Viite: Lausuntopyyntö 30.9.2008, kuuleminen 10.10.2008 VALTION TULO- JA MENOARVIOESITYS 2009
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta 1. Yleistä
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita lisää-mään tukeaan Georgian alueelle kriisin päätyttyä.
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on tyytyväinen, että opetusministeriön talousarvioesityksessä nuorisotyön momentille on sijoitettu uusi kohta lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpanoa varten osoitetuille varoille. Tarkoitukseen on varattu 3 miljoonaa euroa.