Allianssi – Olika tillsammans

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete.  Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 125 nationella  ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians syfte är att arbeta för att ”ungdomar skall växa upp som ansvarstagande individer, delta i beslutsfattandet och vara aktiva internationellt. Allians betjänar ungdomsorganisationer och ungdomsarbete. Allians grundar sin verksamhet på Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europafördraget om de mänskliga rättigheterna”.

Enligt Allians strategi ”Allians – olika tillsammans” styrs Allians av principer om rättvisa, jämlikhet och delaktighet. Verksamheten skall vara inkluderande, öppen och stöda mångfald.

Allians representerar det finländska ungdomssamarbetet både i hemlandet och i internationella forum. Allians organiserar utbildning, förmedlar information och utbytesplatser för ungdomar till utlandet, stöder ungdomars delaktighet, utvecklar mångkulturellt arbete och rörlighet.

Tyngdpunktsområden för Allians arbete år 2010 är att öka ungdomars välmående, stärka delaktigheten, förbättra sysselsättningen, förverkliga jämlikhet och trygga finansieringen av ungdomsarbete.

www.alli.fi

Allians påverkar och betjänar

Allians stöder kommunalt ungdomsarbete och utvecklar projekt för ungdomars deltagande. Allians gör forsknings- och utvecklingsarbete med betoning på ungdomarnas deltagande och ungdomsarbetets samhälleliga betydelse. Allians deltar i debatten om ungdomssektorns resurser, ordnar sammankomster och seminarier för påverkare samt verkar för samarbete mellan olika förvaltningsgrenar samt lobbar för barn- och ungdomspolitik.

De huvudsakliga målgrupperna för Allians arbete är beslutsfattare, ungdomsarbetare och organisationer. Allians erbjuder även tjänster som är riktade till ungdomar. Tjänsterna finns samlade på adressen nuoriso.fi

Allians tjänster är kopplade till utvecklandet av ungdomssektorn, utbildning och informationstjänster till ungdomssektorn och ungdomar. Allians arrangerar årligen över 100 utbildningstillfällen och huvudevenemangen är Dagarna för ungdomsarbete och Allianskryssningen


Biblioteket och informationstjänsterna

Biblioteket för ungdomsforskning som är öppet för alla har ca 15 000 band och över 200 regelbundet utkommande inhemska och utländska tidskrifter. Biblioteket har en online-databas på nätet; 

Biblioteket för ungdomsforskning
Det virtuella ungdomsinfohuset  

 

Publikationer och kommunikation

Allians redigerar ungdomssektorns enda fackpublikation; Nuorisotyölehti – Ungdomsarbete www.alli.fi/nuorisotyo-lehti

Organisationens centrala medel för informationsspridning är det elektroniska nyhetsbrevet  AlliansExpress. Nyhetsbrevet kan beställas på webbsidorna.

Allians producerar material för intressebevakning både i tryckt och i elektronisk form.

De till ungdomar riktade tjänsterna finns samlade i tidningen nuoriso.fi.

Mångkultur och minoriteter

Allians stöder och betjänar ungdomsorganisationer och andra aktörer i inkluderandet av mångkultur och minoriteter i deras verksamhet. Allians fungerar även som en intressebevakare i mångkultur- och minoritetsfrågor.

www.alli.fi/yhdenvertaisuus
www.keks.fi
www.elavakirjasto.fi

 

Allians påverkar internationellt

Allians fungerar som en nationell ungdomskommitté och representerar finländskt ungdomsarbete utomlands.

Genom sin internationella verksamhet representerar och påverkar Allians i många europeiska strukturer för ungdomsarbete (European Youth Forum YFJ, European Youth Information and Counseling Agency ERYICA, European Youth Card Association EYCA). Vidare deltar Allians i ungdomssamarbetet i närområdena.

Samarbete sker också med Nordiska Rådet, Europarådet, Europeiska Unionen och FN. Allians utvecklar även den finländska ungdomssektorns beredskaper med hjälp av ungdomsutbyte, studiebesök, språkkurser och internationella forum.

Allians deltar i beslutsfattandet, planeringen och utvecklandet av EU:s nationella ungdomsprogram.

www.alli.fi/kv

 

Finansieringen av ungdomsarbete och Allians

Undervisnings- och kulturministeriet stöder konst, vetenskap, idrott och ungdomsarbete i Finland genom Veikkaus överskott. Lotterilagen stipulerar att 9 procent av Veikkaus vinst skall gå till ungdomsarbete. År 2010 är summan  46,3 miljoner euro.

Allians årliga budjet är 3,2 miljoner euro (2009). Av summan erhålls 70% från undervisnings- och kulturministeriet (tipsmedel). Ca 30 personer arbetar på Allians. Av budjeten år 2009 gick 62% till verksamheten och personalkostnadernas andel var 34%.

 

Tjänster riktade till ungdomar


Ungdomsutbyte
Allians ungdomsutbyte befrämjar kontakter kulturer emellan. Vi erbjuder intressanta arbetstillfällen, både lönearbete och volontärtjänst, utomlands för finländska ungdomar. Vistelsernas längd varierar mellan ett par veckor till ett år.
www.nuorisovaihto.fi

 

Europeiska ungdomskortet
European Youth Card är ett sameuropeiskt förmåns- och servicesystem för ungdomar under 30 år. Kortet ger rabatter, information och service på 100 000 ställen i Europa. I Finland kan man skaffa kortet direkt från Allians. I Finland finns det redan 100 000 kort-innehavare.
www.europeanyouthcard.fi

 

Valtikka.fi
Valtikka.fi är webbsajten för ungas
delaktighet och samhällskunskap.
Valtikka.fi innehåller även undervisningsmaterial om aktuella samhälls-frågor.
www.valtikka.fi

 

Allison
 - informationssidorna för ungdomar
www.allison.fi 

 

 

Övriga projekt 

Utvecklingsprogrammet för kultur-, idrotts- och ungdomssektorn som producenter av välfärdstjänster Allians representerar ungdomssektorn i utvecklingsprogrammet för kultur-, idrotts- och ungdomssektorn som producenter av välfärdstjänster. www.kolmaslahde.fi

Nätverket för ungdomssektorns krisberedskap
Allians koordinerar verksamheten för nätverket för ungdomssektorns krisberedskap. Nätverkets syfte är att stödja det lokala ungdomsarbetet i en krissituation då de egna krafterna inte räcker till. Nätverket består av ungdomsarbetare från hela Finland.

Forumet för personer som jobbar med ungdomsarbete på webben
Forumet för personer som jobbar med ungdomsarbete på webben utvecklar och koordinerar ärenden som berör ungdomsarbete på webben. Forumet erbjuder utbildning och bollplank för nya idéer. Allians koordinerar forumets verksamhet.