Nuorisoalan uutisia

24.05.2017: Allianssin maakuntavaalitavoitteet

Allians mål för landskapsvalet 2018.

     
 Allianssin maakuntavaalitavoitteet  (Issuu)  Allians mål för landskapsvalet  (Issuu)
 Allianssin maakuntavaalitavoitteet (PDF)
 Allians mål för landskapsvalet (PDF)

 

VASTUU NUORESTA ON OLTAVA YHDELLÄ TAHOLLA

• Kokonaisvastuu nuoresta on oltava yhdellä taholla, vaikka eri palvelut hajautuvat kuntiin ja maakuntiin. Yhteistyö mm. työvoimapalvelujen, koulutuksen ja nuorisotyön välillä on saatava pelaamaan sujuvasti. Tiedon on kuljettava kunnan, maakunnan ja valtion välillä ja eri tahojen järjestelmien toimittava yhteensopivasti.

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen on oltava kaikkien hallintotasojen yhteinen tehtävä. Kaikilla toimijoilla on oltava kannustimet edistää terveyttä ja hyvinvointia, ei ainoastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen maksajilla. Nuorille on tarjottava maksutonta ehkäisyä.

• Järjestöjen ennaltaehkäisevää työtä on tuettava. Järjestöt järjestävät paljon joustavaa matalan kynnyksen apua ja sosiaalista vahvistamista nuorille. Tämä monimuotoinen toiminta sijoittuu vapaaehtoistoiminnan ja palvelutuotannon välimaastoon. Sen merkitys on tunnistettava ja jatkuvuus turvattava.

• Ohjaamot on vakiinnutettava. Ohjaamo-palveluja tai vastaavaa eri sektoreiden palvelut yhteen sovittavaa palvelua tulee tarjota lähellä nuorta sekä digitaalisina että kasvokkaisina.

• Yhtiöitetyissä palveluissa vaikuttamismahdollisuudet on turvattava. Palvelutarjonta ei saa keskittyä vain kannattavimpiin asiakkaisiin, kuten nopeasti työllistyviin henkilöihin, vaan myös heikoimmassa asemassa oleville ja syrjinnän vaarassa oleville on oltava tarjolla yhdenvertaiset palvelut. Laatu ja saavutettavuus on asetettava etusijalle palvelujen kilpailutus- ja arviointikriteereissä.


NUORILLE ASUNTOJA JA JOUKKOLIIKENNETTÄ

• Maakunnan on edistettävä maakuntakaavassa raideliikennettä ja kattavaa ja esteetöntä joukkoliikennettä myös harvaanasutuilla seuduilla. Joukkoliikenne on nuorille itsenäisen liikkumisen edellytys.

• Asumisen hintatason hillitsemiseksi maakuntakaavoissa on oltava riittävän korkeat tavoitteet asuntorakentamisen määristä. Maakunnan on tuettava edullista ja esteetöntä asuntotuotantoa.

• Maakunnissa tulee tähdätä hiilineutraaliuteen. Maakuntakaavassa on huomioitava luontoarvot ja suojelualueet, ja ympäristölupien valvonta tulee säilyttää riippumattomien asiantuntijoiden vastuulla.


NUORTEN MAAKUNTAKANSALAISUUTTA JA OSALLISUUTTA ON TUETTAVA

• Maakunnan nuorisovaltuustolla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus maakuntavaltuustossa, liikelaitoksen hallinnossa ja muissa toimielimissä sekä tiiviit yhteydet kunnallisiin nuorisovaltuustoihin. Nuorisovaltuustolle on taattava riittävät ja laadukkaat tuki- ja ohjausresurssit. Resursseja on oltava myös maakunnan nuorten kuulemiseen.

• Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kunnasta valittavien nuorten määrä on suhteutettava kunnan kokoon. On varmistettava, että kaikista kunnista saadaan vähintään yksi nuori maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

• Nuorten osallistamisen keinot, kuten osallistuva budjetointi, on otettava tehokkaaseen käyttöön. Nuorilla pitää olla maakuntakansalaisuuden tueksi tietoa siitä, mistä päätetään.

• Kaikkia maakunnan nuoria tulee kuulla aidosti ja yhdenvertaisesti. Osallisuuden toteutumista tulee myös aktiivisesti seurata ja kehittää. Tähän tarvitaan välineitä ja resursseja.

• Nuorten vaikutusmahdollisuudet on turvattava myös palveluissa, niiden arvioimisessa ja arviointikriteerien asettamisessa.

• Maakuntavaaleissa on nostettava ehdokkaaksi nuoria ja erilaisista taustoista tulevia. Viisas puolue asettaa eri ihmisiä ehdolle kunta-, maakunta- ja eduskuntavaaleihin.

Lisätietoja: 

Hanna Sauli

- koordinaattori, edunvalvonta
p. 040 900 4885

Heli Markkula

- asiantuntija, edunvalvonta (kotimaiset edunvalvonta-asiat)
p. 040 900 4882Takaisin