Tilaa koulutus

Allianssilta voi tilata koulutuksia osallisuus- ja yhdenvertaisuusteemoista. Koulutus voidaan järjestää tilaajan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa tilaajan toivomana ajankohtana.

  

Alla on esitelty valmiit koulutuskokonaisuudet. Lisäksi Allianssin ammattitaitoiset kouluttajat voivat vetää räätälöityjä sisältöjä sekä fasilitoida erilaisia tapahtumia. Allianssin kouluttajat toimivat valtakunnallisesti eri puolilla Suomea.     

Lisätietoa ja tilaukset:

Laura Heinonen
asiantuntija, yhdenvertaisuus
p. 044 416 5235

Kirsi Uusitalo 
asiantuntija, osallisuus 
p. 044 7229 350

etunimi.sukunimi@alli.fi 


Vihapuhe ja siihen puuttuminen

Kohderyhmä: nuorten kanssa työskentelevät ja toimivat aikuiset

Kesto: 2-4 tuntia sopimuksen mukaan 

Vihapuhe on syrjivää ja ihmisarvoa loukkaavaa ilmaisua, joka kohdistuu yksittäisiin ihmisiin ja heidän ominaisuuksiinsa tai kokonaisiin ihmisryhmiin. Vihapuhe hyökkää nuoren identiteettiä vastaan ja kohdistuu asioihin, joita hänen tulisi pitää itsessään arvokkaana. Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on. Vihapuheeseen puuttuminen kuuluu jokaiselle. Miten tunnistan vihapuheen ja miten vihapuheeseen voi puuttua? Koulutus perehdyttää aiheeseen ja antaa työkaluja vihapuheeseen puuttumiseen ja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa.

Koulutuksen hinta:

2-3 h koulutus: 220 € + kouluttajan matkakulut
4 h koulutus: 290 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Laura Heinonen


Misan tarina - koulutuksellinen työpaja sukupuolen moninaisuudesta

Kohderyhmä: nuorten kanssa työskentelevät ja toimivat aikuiset. Työpaja soveltuu myös nuorille.

Kesto:  2-3 tuntia sopimuksen mukaan

Työpajassa eläydytään suomalaisen nuoren, Misan, kuvitteelliseen tarinaan. Teemana on sukupuolen moninaisuus, erityisesti transsukupuolisuus. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Seta ry:n kanssa ja siinä sovelletaan matalan kynnyksen osallistavia menetelmiä.

Tavoitteena on:

 • ymmärtää sukupuolen moninaisuutta,
 • tuoda näkyville sukupuolinormatiivisuuden ilmenemismuotoja
 • lisätä tietoa sukupuolen korjausprosessin vaiheista ja haasteista
 • löytää työkaluja sukupuoltaan pohtivien ja transsukupuolisten ihmisten kohtaamiseen.
Koulutuksen hinta: 220 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Laura Heinonen


Art Against Racism -koulutukset

Art Against Racism on nuorille suunnattu työpaja, jossa käsitellään rasismia ja pohditaan erilaisia taiteen keinoja puuttua siihen. Koulutus sopii nuorten ryhmien parissa toimiville. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille väline rasisminvastaiseen nuorisotyöhön- ja toimintaan.

Koulutuksen kesto: 4h
Hinta: 290€ + kouluttajan matkat

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Laura Heinonen


Elävä kirjasto -järjestäjän koulutukset

Kohderyhmä: järjestöjen, kuntien, oppilaitosten yhteyshenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan elävän kirjaston.

Haluatko käsitellä yhdenvertaisuuskysymyksiä, erilaisuutta tai ennakkoluuloja toiminnallisesti? Järjestä Elävä kirjasto. Elävä kirjasto tarjoaa lainattaviksi kirjoja, jotka ovat oikeita ihmisiä. Uteliaat lukijat voivat lainata "kirjoja" ja esittää heille kysymyksiä ja haastaa omia ennakkoluulojaan. Elävät kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä, jotka usein kohtaavat ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Järjestäjän koulutuksessa tutustutaan menetelmään ja annetaan valmiuksia järjestää Elävä kirjasto laadukkaasti.

Koulutuksen kesto: 3h
Hinta: 220€ + kouluttajan matkat

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Laura Heinonen

 


Innostunut oppilaskunta (3h)

Kohderyhmä: oppilaskunnan ohjaavat opettajat, koulunuorisotyöntekijät

Innostunut oppilaskunta on koulutus oppilaskuntatoiminnan ohjaajille. Videoiden ja keskustelujen avulla koulutuksessa syvennytään oppilaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Lähtökohtana ovat ohjaajan omat näkemykset ja kokemukset. Erityisen hyvin koulutus sopii ohjaajana jo jonkin aikaa toimineelle tai oppilaskuntatoimintaan muulla tavoin perehtyneelle.

3-tunnin koulutus koostuu kahdesta osasta. Kokonaisuuksista ensimmäinen, Vaikuttavat oppilaat, keskittyy oppilaiden mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja ohjaajan rooliin heidän tukemisessaan. Toisessa kokonaisuudessa, Kannustavat aikuiset, paneudutaan opettajien ja muiden koulun työntekijöiden rooliin suhteessa oppilaskuntatoimintaan.  

Koulutuksen kesto: 3h
Hinta: 220€ + kouluttajan matkat

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo 

 


Oppilaskuntatoimintaa ohjaamassa (4-6 h)

Kohderyhmä: oppilaskunnan ohjaavat opettajat, koulunuorisotyöntekijät

Kesto: joustavasti 4-6 tuntia 

Tilaa Allianssista koulutus oppilaskuntatoimintaa ohjaaville aikuisille.
Oppilaat ovat koulun toimintakulttuurissa tärkeä voimavara ja heidät on hyvä ottaa mukaan koulun sisäiseen päätöksentekoon. Oppilaskunta - eli koulun oppilaat - valitsevat keskuudestaan hallituksen, joka toimii kouluvuoden ajan oppilaiden edustajana. Toiminta on eri kouluissa erilaista; koulusta, nuorista ja ohjaavasta opettajastakin riippuen. Tämä koulutus tarjoaa peruspaketin oppilaskunnan ohjaajalle. Kuinka aktivoida nuoret mukaan? Millä keinoilla tukea ja auttaa, mutta samalla antaa tilaa nuorille toimia? Kuinka siirtyä opettajasta ohjaajaksi? Osallistujamäärä 8-20 henkilöä. Koulutus on valmis paketti, jota sovelletaan ryhmän tarpeisiin sopivaksi, riippuen tilaajan toiveista. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi kunnan yhteiseksi koulutukseksi kaikille perusasteen oppilaskunnanohjaajille. Innostaa ohjaajia, antaa mahdollisuuden vertaisoppimiselle ja vahvistaa tietopohjaa oppilaskuntatoiminnan taustoista. 

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • oppilaskuntatoiminta, vuosikello ja lain velvoitteet
 • koko oppilaskunta mukaan, eli kaikkien oppilaiden aktivointi
 • vaikuttaminen koulun ulkopuolelle, yhteistyötä yli rajojen
 • opettajan roolista ohjaajuuteen, mitä minulta odotetaan 

Koulutuksen hinta:
4 h koulutus: 295 € + kouluttajan matkakulut
6 h koulutus: 440 € + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo

 


Aktiivinen kansalaisuus (1-2 h) 

Kohderyhmä: nuoret

Tilaa Allianssista koulutus nuorille aktiivisesta kansalaisuudesta.
Mitä aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa? Kuka on aktiivinen kansalainen, mitä ominaisuuksia se vaatii? Toiminnallinen koulutuskokonaisuus aktiivisesta kansalaisuudesta on suunnattu nuorille, esimerkiksi osaksi nuorisovaltuuston perehdytystä, tunniksi yhteiskuntaopin kurssille tai palaseksi laajempaa nuorten vaikuttamiskoulutusta. Menetelmät pohjautuvat keskustelulle ja yhdessä oivaltamiselle. Koulutus toimii hyvänä alkulaukauksena kohti aktiivisempaa kansalaisuutta, se herättää ajattelemaan ja huomaamaan osallisuutta arjessa ja omassa lähipiirissä.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • mitä on kansalaisuus?
 • mitä tietoja ja taitoja aktiivinen kansalainen tarvitsee?
 • miten aktiivinen kansalainen voi toimia?
 • kuka on aktiivinen kansalainen?
Koulutuksen kesto: 2-3 h
Hinta: 220€ + kouluttajan matkat

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo

 


Nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus (4-6 h)

Tilaa Allianssista fasilitaattori paikalliselle keskustelutilaisuudelle.

Keskustelutilaisuuspäivä on työkalu nuorten lakisääteiseen kuulemiseen. Nuoret arvostavat mahdollisuutta suoraan keskusteluyhteyteen päättäjien kanssa ja keskustelutilaisuuksiin osallistuneet nuoret ovat kokeneet tulleensa aidosti kuulluiksi. Myös päättäjät havahtuivat huomaamaan, että nuorilta löytyy halua ja kykyä olla mukana vaikuttamassa kuntansa asioihin. Lisäksi osa kuntien tarjoamista palveluista on saatu kehittymään kunnissa nuorten toiveiden viitoittamaan suuntaan.

Keskustelutilaisuuspäivään järjestäjä kutsuu paikalliset päättäjät ja nuoret koolle. Päivä rakentuu valmiin mallin pohjalle ja päivää fasilitoi Allianssin kouluttaja. Menetelmä on kehitetty erillisessä hankkeessa ja siitä on hyviä kokemuksia lukuisista kunnista eri puolilla Suomea. Lisätietoa menetelmästä ja materiaalit päivän vetämiseksi löytyvät Valtikasta: http://www.valtikka.fi/kunta/Keskustelutilaisuuspaiva

Keskustelutilaisuudessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • kuntapalvelut
 • nuorten harrastusmahdollisuudet
 • muut nuoria kiinnostavat teemat

Fasilitattorin kulut keskustelutilaisuuspäivästä:
4 h tilaisuus: 295 € + matkakulut
6 h tilaisuus: 440 € + matkakulut

Lisätietoja ja tilaukset: Kirsi Uusitalo


 

Nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus päivä -järjestäjän koulutukset

osallistu yhteiseen tai tilaa oma (6 h)

Kouluttaudu itse keskustelutilaisuuden vetäjäksi.

Keskustelutilaisuuspäivä mahdollistaa suoran keskusteluyhteyden päättäjien ja nuorten välille. Keskustelutilaisuuksiin osallistuneet nuoret ovat kokeneet tulleensa aidosti kuulluiksi. Myös päättäjät ovat havahtuneet huomaamaan, että nuorilta löytyy halua ja kykyä olla mukana vaikuttamassa kuntansa asioihin. Keskustelutilaisuus on yksi nuorten lakisääteisen kuulemisen ja vaikuttamisen mahdollistamisen muoto.

Tämä koulutus on suunnattu esimerkiksi nuorisotyöntekijöille tai kunnan osallisuustoimijoille. Keskustelutilaisuuspäivä on loistava menetelmä täydentää kunnan vuosittaista nuorten kuulemisen kokonaisuutta. Järjestäjän koulutuksessa tutustutaan keskustelutilaisuuspäivämenetelmän perusteisiin ja saadaan valmiudet järjestää keskustelutilaisuuspäivä laadukkaasti. Koulutus kestää 3-6 tuntia.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • keskustelutilaisuuspäivän ennakkovalmistelut
 • päivän rakenne ja juoksutus
 • päivän tulosten hyödyntäminen ja jälkityöt

Kaikille avoimet koulutukset ovat maksuttomia. Seuraava yhteinen koulutus toteutuu syksyllä 2017 Allianssi-talolla Helsingissä. 

Omalle ryhmälle tilattava koulutus maksaa 440,00 € + kouluttajan matkakulut.

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo

Lisätietoja ja tilaukset: Kirsi Uusitalo

 


 

Toiminnallisia menetelmiä osallistamiseen

Kohderyhmä: ryhmien vetäjät, nuoriso-ohjaajat, kouluttajat.

Osallistava ideointi sopii esimerkiksi toiminnan suunnitteluun. Ota omaksesi osallistavat menetelmät nuorten kanssa toteutettaviksi tai hyödynnä menetelmiä aikuisten kanssa. Tämä toiminnallinen ja osallistava pikakurssi osallisuuden vahvistamisesta antaa uusia näkökulmia mihin tahansa konkreettiseen ideointiin - saat toimintaan mukaan uutta virtaa ja energiaa. Koulutuksessa opitaan lootuksenkukka-ideointimenetelmä.

Koulutuksen kesto: 2-3 h
Hinta: 220€ + kouluttajan matkat   

Lisätietoja ja koulutustilaukset: Kirsi Uusitalo