Nuorisotyö

Suomessa nuorisotyötä tekevät kunnat, järjestöt ja seurakunnat. Allianssi toimii nuorisotyön eri toimijoiden yhteistyö- ja palvelujärjestönä sekä toimialan kehittäjänä.

Edunvalvonnan lisäksi Allianssi toteuttaa erilaisia nuorisotyöhön ja nuorten osallisuuteen liittyviä kehittämishankkeita ja -kampanjoita.  Niiden tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja nuorisotyön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseksi sekä vahvistaa nuorisotyön yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä. Hankkeisiin voi tutustua alasivuilla HANKKEET & KAMPANJAT.

Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö on huomaamattominta silloin, kun ongelmia torjuva ja ehkäisevä vaikutus on suurin. Yksittäiset ongelmat huomataan paremmin kuin niitä ennaltaehkäisevä mittava ja pitkäjänteinen työ. Nuorisotyöntekijä voi saada kontaktin ongelmalliseenkin nuoreen. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, toimintaa
ja mahdollisuuksia yhdessä nuorten omien halujen, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään pääsääntöisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Nuorisotyön
mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.
Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät
aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon,
terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen,
asumisen, yrittäjyyden sekä asevelvollisuuden. 

Nuorisotyö

• on osa nuorisopolitiikkaa.

• kohdistuu nuorten omaan ajankäyttöön.

• on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä - aktiivinen

kansalaisuus on nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa.

• on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen

vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

• on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista.

• on sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Perustason nuorisotyö järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia, mielekkäitä ja hyödyllisiä vapaaajan viettotapoja. Perusnuorisotyö on säännöllistä, pitkäjännitteistä toimintaa ja toiminnan järjestämistä.
Se on mielekkyyden vaalimista ja lisäämistä nuorten elämässä.

Kuntien nuorisotoimen yleisimpiä toimintoja ovat nuorisotilojen ja -toimintojen järjestäminen, nuorisotyön koordinointi ja nuorisotyöstä tiedottaminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen kkunnassa, sekä avustusten jakaminen paikalliseen järjestöjen nuorisotoimintaan; melko yleistä on harrastusmahdollisuuksien edistäminen, ohjattu toiminta, omaehtoisuuden tukeminen ja tapahtumien järjestäminen. Viime aikoina myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat yleistyneet. Suurimmissa kaupungeissa on etsivää- ja erityisnuorisotyötä. Nuorten työpajat ovat usein kunnallisen nuorisotyön alaisuudessa, mutta niitä tehdään usein alueellisena yhteistyönä. Internetissä tehtävä nuorisotyö tavoittaa nuoret äiden suosimissä nettiyhteisöissä. 

Seurakuntien nuorisotyö tavoittaa rippikouluissa lähes koko 15-vuotiaiden ikäluokan. Ympäri Suomea toimivissa tuhansissa nuorisojärjestöissä toimii lähes miljoona suomalaista nuorta. He toimivat vapaaehtoisina osallistuen ja järjestäen kerho-, leiri- ja harrastustoimintaa. 

Neljän vuoden välein laadittava lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat valtion aluehallinnon ja kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Ohjelman strategisilla painopisteillä vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä korjaavaan nähden. 

Nuorista Suomessa

Nuorista Suomessa -julkaisuun on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi koonnut tilastotietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä Suomessa. Kooste on tehty syyskuussa 2012. Lähteinä on käytetty tilastoja ja julkaisuja. Allianssi on koonnut vastaavan aineiston vuosina 2001, 2006, 2008 ja 2010.

Uusimman Nuorista Suomessa (2012) julkaisun voi ladata alta pdf-tiedostona, katsoa verkkojulkaisuna tai tilata painetun kappaleen info(at)alli.fi, 020 755 2600. Yli 10 kappaleen tilauksista veloitamme postimaksun.

 

Nuorista Suomessa 2012 (pdf )            (verkkojulkaisuna )

Nuorista Suomessa 2010 (pdf)             (verkkojulkaisuna )

Young People in Finland 2010 (pdf )     (verkkojulkaisuna )

Nuorista Suomessa 2008 (pdf)             (verkkojulkaisuna )

Nuorista Suomessa 2006 (pdf)              (verkkojulkaisuna )

Nuorista Suomessa 2001 (pdf)              (verkkojulkaisuna )

 

Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys

"Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys - Nuoret ovat kunnan tulevaisuus"  (ppt-tiedosto) on kalvosarja, jonka avulla voi esitellä nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä ja nuorisotyön olemassaolon oikeutusta. Kalvosarjaa saa vapaasti muokata esityksen tarpeiden mukaiseksi. 

 

Kalvosarjan lisäksi mukana voi käyttää sarjaan liittyvää perusteluaineistoa, jossa nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä valotetaan laveammin. Luettavissa myös verkkojulkaisuna.

 

Kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden, kunnanvaltuutettujan ja lautakuntien jäsenten käyttöön lähetettiin tammikuussa 2009 myös painotuote"Nuorisotyöllä on merkitystä". Luettavissa myös verkkojulkaisuna.

 

 

Muita julkaisuja


Menetelmäopas (verkkojulkaisu)  

Kuinka järjestää nuorten ja päättäjien välille aitoa vuorovaikutusta? Nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus on tehokkain tapa kehittää nuorten lakisääteisiä vaikutusmahdollisuuksia. Keskustelutilaisuudet ovat nuorille merkittävä vaikuttamiskanava ja ne täydentävät ja edistävät jo olemassa olevia kanavia. Päivän aikana sekä nuoret että päättäjät arvioivat kunnan peruspalveluita ja keskustelevat asioiden kehittämistarpeesta nuorten puheenvuorojen pohjalta.

Opas tarjoaa käyttöösi menetelmän kuntapalvelujen moniääniseen arviointiin sekä nuorten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Opas on suunnattu kuntien nuorisotyöntekijöille, nuorille ja muuten asiasta kiinnostuneille. Sivuilta löydät yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keskustelupäivän järjestämiseen kunnassasi. 

Opas on käännetty myös ruotsiksiPainetut kappaleet voi tilata info(at)alli.fi, 020 755 2600. 

  

Nuoret kuntapalveluja arvioimassa - Kunnallisten peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen 2009-2011 loppuraportti (pdf ja verkkojulkaisu

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton, Nuorisotutkimusverkoston, Suomen Nuorisovaltuuustojen Liiton, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtion aluehallinnon, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

 


Lisätietoja  

Hanna Sauli
- koordinaattori, edunvalvonta
p. 040 900 4885

Heli Markkula 
- asiantuntija, edunvalvonta (kotimaiset edunvalvonta-asiat) 
p. 040 900 4882