Ehdokkaat puheenjohtajaksi ja hallituksen uusiksi jäseniksi

Ehdolla puheenjohtajaksi

1. Elisa Gebhard

Esittävät järjestöt:
Demarinuoret, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Eurooppanuoret, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomusnuoret, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Svensk Ungdom, Varusmiesliitto ja Vasemmistonuoret

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Jäsenjärjestöjen monipuolinen tuntemus sekä työskentely Allianssin hallituksessa ja työvaliokunnassa vuonna 2017 antavat minulle hyvän pohjan Allianssin puheenjohtajana toimimiselle. Olen hankkinut johtamiskokemusta useista Allianssin jäsenjärjestöistä, kuten Sosialidemokraattiset opiskelijat - SO NK ry:ssä, Seta ry:n nuorisotoimikunnassa sekä ruohonjuuritasolla nuorena Partiolaisena. Tällä hetkellä toimin puheenjohtajana myös Helsingin kaupungin kulttuurijaostossa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi toimii nuorisoalaa kokoavassa roolissa, ja sen vuoksi sillä on potentiaalia sekä mandaattia puhua tulevaisuudesta. Allianssin vahvuuksia ovat osallisuusasiat, kansainvälinen vaikuttavuus, yhdenvertaisuusosaaminen ja verkostomaisuus. Tavoitetaso täytyy kuitenkin saada korkeammalle, ja Allianssin rooli sekä toiminnan tarkoitus tulee olla kirkas niin jäsenjärjestöille kuin sidosryhmillekin.

Miten hallituksen jäsenenä/puheenjohtajana varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Toimintasuunnitelma ohjaa ja raamittaa hallituksen työskentelyä myös strategiaan nähden. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, että hallituksen työskentely on jäsenille motivoivaa sekä strategisesti johdettua. Puheenjohtajana haluan varmistaa, että hallituksen jäsenet saavat vahvan omistajuuden strategiasta sekä toimintasuunnitelmasta, ja pystyvät hyödyntämään omaa osaamistaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia määrittää ison kuvan ja suunnan, joka täytyy pitää mielessä myös kaikessa käytännön tekemisessä.

Mitä pidät puheenjohtajan tärkeimpinä tehtävinä ja ominaisuuksina? Millaiset edellytykset sinulla on täyttää nämä vaatimukset?:
Puheenjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat määrätietoisuus, empatia, sekä toimintaympäristön tuntemus. Nämä kolme ominaisuutta tulevat tarpeeseen, kun pyrimme valittuja tavoitteita kohti yhdessä. Puheenjohtajan tehtävä on paitsi edistää päätösten ja toiminnan johdonmukaisuutta, myös innostaa ja näyttää suuntaa. Juuri näihin ominaisuuksiin pyrin myös itse johtajana. Empaattisuus ja määrätietoisuus ovat olennaisia luonteenpiirteitäni, joita olen päässyt myös useissa johtamistehtävissä harjoittamaan. Tämän lisäksi minulla on pitkä kokemus Allianssin toimintaympäristöstä, ja suhtaudun tehtävään asiaankuuluvalla nälällä - halulla päästä toteuttamaan entistä parempaa Allianssia.

 

Ehdolla hallituksen jäseniksi

2. Lassi Kangasluoma

Esittävä järjestö:
Nuorten Ystävät.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Toimin Nuorten Ystävät ry:ssä järjestösuunnittelijana, vastuualueena on Nuorten Ystävien järjestötoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, kansainvälinen toiminta, hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen, hankkeiden toteuttaminen sekä arviointi ja raportointi ja erilaisten tapahtumien toteuttaminen. Työ vaatii laajaa asiantuntemusta Nuorten Ystävien tuen piirissä olevien kansalaisten tilanteesta, sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä, toimintajärjestelmistä ja rahoituksesta. Jos ajatellaan nuorisotyön kenttää, niin erityisesti asiantuntemukseni liittyy niihin nuoriin, jotka syystä tai toisesta ovat erilaisten palvelujen piirissä. Tutuimpia palveluita minulle ovat vammaistyö, mielenterveystyö, päihdetyö, lastensuojelu ja erilaiset NEET -nuorille suunnatut palvelut. Meneillään oleva maakunta- ja SoTe-uudistus tulee vaikuttamaan eniten juuri näiden nuorten asemaan ja palveluihin ja siksi koen, että oma osaamiseni tältä alueelta palvelisi myös Allianssin tavoitteita koskien maakunta- ja Sote-uudistusta. Koen myös, että toisin alueellista näkökulmaa Allianssiin, pohjoisessa ei ole kovin montaa valtakunnallista toimijaa Nuorten Ystävien lisäksi. Pohjoisessa nuorten tilanne on kuitenkin erilainen kuin etelässä. Allianssissa olen toiminut Yhdenvertaisuusryhmässä viimeiset kolme vuotta, joista viimeisimmän puheenjohtajana. Olen kokenut toiminnan hyvin mielekkääksi, oppinut paljon ja myös kokenut, että omalle asiantuntemukselle on käyttöä. Sen lisäksi, että työskentelen Nuorten Ystävät ry:ssä, toimin myös varapuheenjohtajana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä. Yhdistys on vastuussa Toimeksi 2.0. -hankkeesta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallista verkkopalvelua, jossa tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Yhdistys vastaa myös Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa, jossa tavoitteena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sote- ja maakuntauudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Omasta näkökulmastani näen, että Allianssi on arvostettu valtakunnallinen nuorten puolestapuhuja. Erityisesti pidän Allianssin inklusiivisesta ajattelusta, Allianssin piirissä hyvin erilaiset ihmiset voivat toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen ja Allianssissa tämä selvästi nähdään tärkeäksi Nuorisotyön tilanne tulee muuttumaan tulevien uudistuksien myötä. Sen painoarvo kunnissa kasvaa ja tämä tarkoittaa myös sitä, että heikossa taloudellisessa tilanteessa nuorisotyö on entistä helpommin se, mistä leikataan. Samoin monet nuorten käyttämät palvelut tulevat muuttumaan uudistuksien myötä. Näen, että Allianssilla on tärkeä rooli nuorten edunvalvonnassa lähitulevaisuudessa. Itse näen, että sektorirajat ylittävää työtä tulee lisätä edelleen jatkossa nuoriso-, sote- ja liikuntasektorien välillä. Olemme samojen nuorten kanssa tekemisissä, joten raja-aitoja tulisi pyrkiä kaatamaan aina kuin mahdollista.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Jotta Allianssin vaikuttamistyö on tehokasta, sillä pitää olla tietoon ja näyttöön perustuvia vaihtoehtoja ja sen täytyy osata valita tärkeimmät kärjet vaikuttamistyössään. Omalta näkökulmaltani näen tärkeänä, että nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät koskien heidän käyttämiään palveluita. Samoin näen tärkeänä sen, että oikeus palveluun perustuisi enemmän nuoren kokemaan tarpeeseen kuin siihen, haluaako kunta/maakunta myöntää nuorelle tiettyä palvelua. Näin erityisesti nuorten tukipalveluissa. Itse näen, että kaikki vaikuttaminen tehdään yhdessä. Tulevissa muutoksissa yhteistyö nuorisotyön ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen välillä on erityisen tärkeää. Molemmilla sektoreilla on hyvin samankaltaisia tavoitteita. Itselleni erityisesti SoTe-sektori ja sen toimijat ovat tuttuja ja koen, että tällaisten, välillä keinotekoistenkin ja esimerkiksi erilaisista rahoituksista johtuvien, rajojen yli toimiminen on itselleni luontaista.


3. Tarja Karppinen

Esittävä järjestö:
Luonto-Liitto.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Olen toiminut talouspäällikkönä pienessä ammattiteatterissa 1 vuoden, taloussuunnittelijana Marttaliitossa 8,5 vuotta ja nyt Luonto-Liitossa talousjohtajana 3 vuotta. Tunnen järjestöjen valtionapujärjestelmän ja talouden erittäin hyvin. Olen vetänyt myös paljon erilaisia järjestön sisäisiä tietotekniikan kehitysprojekteja ja kehittänyt järjestön sisäisiä käytäntöjä, varainhankintaa ja jäsenhuoltoa ja jäsenhankintaa. Työssäni olen vastannut aina myös piirien taloushallinnon ohjaamisesta. Olin mukana Nuorisolain valmistelussa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Yksittäisellä järjestöllä ei ole resursseja pysyä tietoisena kaikista yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista kuten lakien ja asetusten velvoitteista. Allianssin pitäisi jatkossa tukea järjestöjen toimintaa paljon enemmän juuri näiden asioiden osalta. Esimerkiksi järjestöjen tietosuojaa koskevat tietoiskut ja esim. aiempina vuosina tapahtuneet muutokset esim. hankintalakiin liittyen, vaatisivat paljon aktiivisempaa tiedottamista Allianssilta. Nuorisolain valistelussa Allianssi toimi erittäin hyvin ja edunvalvonta onkin yksi tärkeä osa toimintaa. Mielestäni Allianssin pitäisi toimia ajankohtaisten asioiden lähettinä meille jäsenjärjestöille. Myös koulutustarjontaa olisi syytä muokata käytännöllisempään suuntaan. Nykyiset koulutukset eivät vastaa juurikaan pi enten järjestöjen tarpeita.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Tavoitteiden on oltava tarpeeksi konkreettisia, jotta ne voidaan saavuttaa. Ne on suunniteltava niin, että myös työntekijät ymmärtävät niiden sisällön samalla tavalla kuin se on tarkoitettu ja tavoite on myös tekemisen kannalta mielekäs ja eteenpäin vievä. Myös seuranta ja arviointi ovat olennaisia asioita yhteisön kehittämisessä. Olen itse käytännöllinen ihminen ja toimin itse faktapohjaisesti, joten haluan hallituksen toimintaan konkreettisia päätöksiä.


4. Nicholas Kujala

Esittävät järjestöt:
Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulle on vuosien mittaan kertynyt lukuisista paikoista kokemusta hallitustyötä ajatellen. Toimin kahden vuoden ajan (2015-2017) Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS:in puheenjohtajana, ja vuoden sitä ennen samassa järjestössä varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä istun Allianssin hallituksessa varajäsenenä, ja olen parhaimpani mukaan osallistunut kokouksiin siitä huolimatta. Minulla on myös yli kuuden vuoden nuorisovaltuustotausta, ja toimin sinä aikana myös Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa aktiivina, ja myös Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Nuorempana olin partiolainen ja oppilaskunta-aktiivi, nämä harrastukset kasvattivat halun olla aktiivinen kansalainen ja kehittää itseäni johtajana.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :

Allianssin rooli yhteiskunnassa on jatkuvassa murroksessa ja muutoksessa. Kysyntää nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön kokoavalle järjestölle on alati kasvavaa, kun nuorten kiinnostus olla aktiivisia kansalaisia lisääntyy. Allianssilla on valtavasti potentiaalia kehittyä aktiivisten jäsenjärjestöjen verkostoksi. Mahdollisuudet osallistaa jäsenjärjestöjä enemmän osallistumaan kokouksiin, koulutuksiin ja suurtapahtumiin ovat reilut, ja haaste tässä löytyy yhteydenpidossa. Jäsenet tulevat koko sektorilta, ja asiantuntemusta löytyy todella paljon. Allianssi voisi ottaa vielä aktiivisemman roolin yhteiskunnallisen keskustelun avaajana mikäli kaikki tämä asiantuntemus saataisiin kerättyä yhteen, ja ideoiden vaihtamista Allianssin jäsenjärjestöjen välillä tuetaan. Tulevaisuudessa panostaisin enemmän maakunnissa tapahtuvaan verkostojen rakentamiseen, kouluttamiseen, ja varsinkin ruotsin- ja muunkielisten järjestöjen/aktiivien aktivointiin.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutet aan? :
Allianssin nykyinen hallitus on hyvällä tavalla käyttänyt strategian pääpiirteitä punaisena lankana päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa. Tämä on linja jota tulisi myös tulevaisuudessa jatkaa. Hallituksen pitää myös tarkastella omia toimintatapojaan kokonaisvaltaisesti strategiaan nähden, ja minusta pohtia myös uusia tapoja osallistaa hallituksen jäseniä jotta heidän osaaminen saadaan niin hyvin kuin mahdollisesti esiin hallitustyössä. Tämä voidaan tehdä käymällä aina vuoden alussa läpi mitä hallituksen jäsenet haluavat tulevalta vuodelta, millä tavalla he voivat tukea Allianssin toimintaa Helsingissä ja maakunnissa, sekä yhdessä keskustelemalla rakentaa toimivia rakenteita Allianssin sisällä jossa kaikkien toimijoiden osaaminen näkyy. Meidän tulisi rakentavasti kehittää suurtapahtumiamme, ja muun muassa harkita risteilyn tuomista maihin. Laivan ainoa hyvä puoli on se, että toimijat kootaan pieneen tilaan jolloin verkostoituminen on helpompaa. Silti on sekä ympä ristön että toimintaympäristön monipuolisuuden kannalta parempi järjestää näin isot tapahtumat kuivalla maalla. Tapahtumien tarkoitukset ja tavoitteet pitää rakentaa niin, ettei Nuori-tapahtuma ja risteily kuitenkaan poista toisiltaan tarkoituksellisuutta. Allianssin täytyy panostaa ruotsinkielisten jäsenjärjestöjen aktivivoimiseen, ja yhä kehittää kaksikielisiä palveluita, jotta palvelukokonaisuudessa toteutuu jonkinlainen yhdenvertaisuus.


5. Sini-Elina Kärsämä

Esittävät järjestöt:
Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret , Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulla on monipuolinen nuorisovaikuttajatausta, jonka näen vahvuudeksi kun puhutaan nuorten etujen ajamisesta. Olen aloittanut 14-vuotiaana Raahen nuorisovaltuustosta. Koen, että tämä kokemus on antanut minulle valmiudet ymmärtää kaikkein nuorimpien vaikuttajien tarpeita ja mahdollisuuksia. Näen nuorisovaltuustotoiminnan erittäin tärkeänä ponnahduslautana, kun halutaan kasvattaa yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria. Nuorisovaltuustotoiminnan ohella olen ollut mukana muun muassa nuorten osallisuushankkeessa Raahen kaupungissa sekä toteuttanut varjovaaleja nuorille ja osallistunut kansainvälisen nuorisoleirin ohjelman järjestämiseen. Nuorisovaltuustotoiminnan kautta myös paikallinen nuorisotyö tuli tutuksi. Nuorisovaltuustouran jälkeen olen hankkinut osaamista nuorisoasumisesta (Nuorisoasuntoliiton hallituksen varajäsen, Oulun nuorisoasuntojen hallituksen varapuheenjohtaja ja Joensuun opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen jäsen) ja näen, että juuri onnistunut asuminen on nuorten hyvinvoinnin ja selviämisen kannalta suuri kulmakivi - olipa sitten kyseessä esimerkiksi tukea tarvitseva, työssä käyvä tai opiskeleva nuori. Minulla kokemusta myös opiskelijapolitiikasta ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta (OSAKOn edustajiston puheenjohtaja) ja opintotukilautakunnasta. Sitoutumattomien järjestöjen lisäksi olen toiminut myös Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piirin johtokunnassa. Näissä kaikissa tehtävissä olen kerryttänyt itselleni tietoa ja taitoa nuorten hyvinvoinnista, osallistamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä nähnyt myös millaisia ongelmia nuoret kohtaavat elämässään ja missä he tarvitsevat tukea. Nuoret eivät kuitenkaan ole suuri homogeeninen joukko, vaan erilaisuus on vahvuus ja nuorille on kyettävä tarjoamaan tukea ja palveluita heidän tarvitsemallaan tavalla.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Olen nähnyt Allianssin aseman itse henkilökohtaisessa elämässäni lähinnä nuorisotyön kautta. Meitä ohjasi nuorempana useampi nuorisotyöntekijä, jotka saivat koulutusta ja tukea Allianssilta. Kuitenkin tuolloin koin, ettei meille (edes aktiivisimmille) nuorille ollut ihan selvää mikä Allianssi on. Allianssi tunnetaan nuorten keskuudessa lähinnä nuorisovaihtojen osalta, jotka ovat kuitenkin osakeyhtiön koordinoimaa toimintaa. Nykyään Allianssi on kuitenkin silmissäni arvostettu nuorten asioiden asiantuntija ja edunvalvoja, jota halutaan kuulla niin valtion tasolla, kuin kouluttajana valtakunnallisesti. Toivon, että Allianssi tunnettaisiin kaikkialla laadukkaana ja tasalaatuisena kouluttajana, kun puhutaan nuorisotyöstä ja nuorten etujen ajamisesta. Kertoessani aikeistani hakea Allianssin hallitukseen, sain kuulla useammalta henkilöltä, että he kokevat Allianssin tuhlaavan verovaroja ilman näkyviä tuloksia. Toivon, että hallituksen jäsenenä pääsisin vaikuttamaan siihen, että tällainen asenne saataisiin muuttumaan, positiiviset asiat olisivat enemmän keskiössä sekä Allianssin työnvaikuttavuus tulisi paremmin esille. Haluan, että Allianssi tunnetaan asiantuntevana järjestönä, jonka toiminta on arvokasta kaikkien silmissä.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Vision edistäminen: Vaikka Allianssin Visiossa nuorten hyvinvointi nähdään kokonaisuutena. mielestäni yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin kokonaisuuden edistäjistä on henkinen hyvinvointi, jota varten tarvitsemme toimivat terveydenhuoltopalvelut. Allianssin hallituksen jäsenenä haluaisin tehdä töitä sen eteen, että nuorten ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon saataisiin enemmän rahaa pahoinvoinnin ja henkisten ongelmien vähentämiseksi. Lisääntynyt syrjäytyneisyys ja huutava tarve palveluille ovat suuri ongelma, jonka vuoksi asian eteenpäin viemiseksi on käytettävä resursseja. Huonosti voivan nuoren kohdalla palveluiden tarve niin asunnon hankkimiseen, raha-asioiden hoitoon, kuin fyysisen terveyden hoitamiseen kasvavat. Tänään nuorten hyvinvointiin käytetty euro on suora satsaus tulevaisuuteen. Allianssilla on kolme roolia: vaikuttavuus, yhdistäminen ja palveleva rooli. Näen, etteivät kyseiset roolit ole irrallaan toisistaan, vaan palveleva Allianssi parantaa yhdistämistä ja vaikuttamista - hyvä ja oikeanlainen tuki yhdistää nuorisoalan toimijat entistä vaikuttavammaksi kentäksi. Hyvin palveleva Allianssi mahdollistaa myös jäsentensä kehittymisen vaikuttajan roolissa. Palvelemalla hyvin myös edunvalvonnan ja nuorisotyön osa-alueet tukevat toisiaan. Yksi Allianssin päätavoitteista on se, että nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja vaikuttavat yhdessä. Näen tällä hetkellä ongelmana, että aktiivisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat keskittyneet pienelle ryhmälle nuoria ja usein samat nuoret toimivatkin useissa eri tehtävissä. Osasyynä voi toki olla se, etteivät kaikki nuoret ole yhtä kiinnostuneita vaikuttamisesta. Uskon kuitenkin, että mikäli yhteiskunnassamme panostettaisiin enemmän nuorille suunnattuihin palveluihin ja sähköisiin kanaviin, joissa nuoren olisi helppo vaikuttaa, aktivoituisivat nuoret tälläkin saralla. Olen itse päässyt jo nuorena osalliseksi vaikuttamistoimintaan, jossa olen päässyt sanomaan mielipiteeni ja oppimaan uutta. Unelmani on, että jokaiselle nuorelle tarjottaisiin tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että se mikä toimi juuri minulle, ei toimi kaikille. Lisäksi Allianssin on tarjottava jäsenjärjestöilleen mahdollisimman nykyaikaisia keinoja tavoittaa nuoret. Se mikä tavoittaa 25-vuotiaan, ei välttämättä toimi 14-vuotiaan kohdalla.


6. Evianna Lehtipuu

Esittävät järjestöt:
Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Olen yhteistyökykyinen ja tulen monenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Kykenen tarkastelemaan asioita monesta eri näkökulmasta, ratkaisukeskeisesti ja ennakkoluulottomasti. Allianssin jäsenjärjestöistä tunnen erityisesti kulttuurisen nuorisotyön kenttää ja järjestössä työskentelevänä erilaiset järjestöihin, projekteihin ja vaikkapa avustuksiin liittyvät kiemurat ovat minulle tuttuja työstäni Suomen Nuorisosirkusliiton toimin nanjohtajana. Hahmotan niin laajoja kokonaisuuksia kuin yksityiskohtia, myös talouteen liittyen. Olen myös hyvin motivoitunut toimimaan tehtävässä. Olen ollut Allianssin hallituksen varajäsenenä kaudella 2016-2017 ja paikalla lähes poikkeuksetta kaikissa kokouksissa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Nähdäkseni Allianssin muodollinen asema on varsin hyvä: nuorisoalan kattojärjestönä Allianssin mielipidettä erilaisiin nuoria koskeviin asioihin kysytään säännöllisesti. Enemmän tekemistä on siinä, että vaikuttaminen ei olisi pelkästään muodollista, vaan että Allianssi todella voisi olla edistämässä nuorten hyvinvointia. Tulevaisuuden Allianssi voisi nostaa keskusteluun uusia teemoja ja toimia rohkeana keskustelun avaajana, sen sijaan, että tyytyy vastaamaan silloin kun kysytään. Tulevaisuuden Allianssissa muistetaan myös nuorelle tärkeät teemat, kuten kaverit ja vapaa-aika, eikä pelkästään eläkevaikut taminen, niin tärkeää kuin se onkin. Nuorisoalan kattojärjestönä Allianssin yksi tehtävä on tuoda jäsenjärjestöjä yhteen. Tämä toteutuu tällä hetkellä jossain määrin, mutta mahdollisuuksia kehittämiseen on. Esimerkiksi syys- ja kevätkokouksessa on paljon jäsenistöä paikalla, mutta jäsenistön keskinäinen vuorovaikutus jää silti harmillisen vähäiseksi. Mitä jos kokouksen aluksi käytettäisiinkin hetki siihen, että jokainen läsnäolija juttelee parin tuntemattoman kanssa siitä, mikä meitä yhdistää ja mitä voisimme jatkossa tehdä yhdessä?

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Ensinnäkin varmistaisin, että kaikilla on sama käsitys siitä mihin pyritään ja että tavoitteet ovat kaikille selvät (esimerkiksi riittävä perehdytys asianosaisille). Hyödyntäisin arvioinnissa apuna strategiamittareita, joita on kehitetty tämän vuoden aikana ja joiden kehittäminen varmasti jatkuu edelleenkin. Uskon, että myös hyvä ty öilmapiiri ja yhdessätekeminen edesauttaa sitä, että saavutamme tavoitteet. Merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa on tietenkin myös pätevillä työntekijöillä - itse olen osallistunut tämän vuoden aikana Allianssissa myös hallituksen edustajana johtajarekrytointeihin, ja siten edesauttanut sitä, että strategian tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lisäksi on tietysti tärkeää priorisoida, missä järjestyksessä missäkin asiassa edetään.


7. Lauri Linna

Esittävät järjestöt:
Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Olen kokenut hallitustyöskentelijä, jolla on monipuolinen näkemys ja kokemus nuorisojärjestökentästä, niiden palvelutarpeista sekä tekemästä edunvalvonnasta. Kokemusta minulla on mm. Prometheus-leirin tuki ry:n, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sekä Vasemmisto-opiskelijat ry:n hallituksista. Erityisen syventynyt olen järjestöjen yhdenvertaisuustyön kehittämiseen sekä talousseurantaan (kummatkin ovat olleet mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vastuualueinani). Oikeustieteen opintojeni kautta tunnen hyvin myös järjestötoiminnan oikeudelliset puitteet sekä Allianssin toimintakenttään vaikuttavan lainsäädännön (ml. nuorisolaki, yhdistyslaki, tasa-arvolaki, yhdistyslaki). Tätä osaamista olen monin osin jo hyödyntänyt tähänastisessa järjestötoiminnassani muun muassa päätösten laillisuutta arvioitaessa. Ennen kaikkea Prometheus-leirin tuki ry:n kautta minulla on paljon osaamista, keinoja ja paloa tuoda Allianssin toimintaan näkemystä nuorten osallisuuden kasvattamisesta ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisesta. Olen ollut mukana monissa rekrytoinneissa nuorisojärjestöjen hallituksissa, ja minulla on tätä myötä osaamista sekä näkemystä niiden toteuttamisesta siten, että onnistuttaisiin rekrytoimaan järjestön sen hetkisen tilanteen kannalta tärkeimpiä taitoja omaavia henkilöitä.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi on tällä hetkellä tunnettu asiantuntija, joka tuo nuorisojärjestöjen laajaa kenttää yhteen sekä tuottaa järjestöille kiitettävästi palveluja ja tilaisuuksia verkostoitumiseen sekä kokemusten jakamiseen. Allianssin tuottamat yhdenvertaisuuskoulutukset ovat lajissaan oikein laadukkaita. Julkisuudessa Allianssi ei kuitenkaan tällä hetkellä näy eikä ole erityisen tunnettu. Allianssin tulisikin olla aktiivisempi, luotettava ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen keskustelija ja nuorten asemasta käytävän keskustelun ylläpitäjä. Sukupolvipolitiikan saralla Allianssi olisi luontevin teeman nostaja ja keskustelija. Allianssi tekee asiantuntavaa vaikuttamistyötä lobbaajana, mutta sillä olisi mahdollisuus olla vielä vahvemmin muokkaamassa julkista keskustelua tavoitteitaan tukevaksi.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Hallitustasolla strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa on kyse erityisesti siitä omasta asiaosaamisesta, jota pystyn tuomaan Allianssiin, ja toisaalta kyvystä ja näkemyksestä kuinka resursseja on kohdennettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamista minulla on eniten liittyen tavoitteisiin nuorten aktiivisesta kansalaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta, jonka kirjoon olen monipuolisesti perehtynyt aina saavutettavuuden, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, kielikysymysten kuin päihteettömyydenkin näkökulmista. Aktiivisen kansalaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa olen työskennellyt lukuisissa nuorisojärjestöissä, ja minulla on osaamiseni lisäksi laajat ja moninaiset verkostot näihin perehtyneisiin toimijoihin. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niiden pitämistä koko ajan mielessä ja jokaisen päätöksen punnitsemista niitä vasten: Kuinka yksittäiset päätökset vaikuttavat niiden saavuttamiseen? Onko toiminnassa puolia, jotka vievät liikaa resursseja tavoitteiden toteuttamiselta? Onko yhdistyksen resursseja kuten henkilöstön ajankäyttöä mahdollista kohdistaa tehokkaammin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Olen kokenut yhdistyksen strategian kanssa työskentelijä, ja tällaisia kysymyksiä olen tottunut jatkuvasti päätöksenteossa punnitsemaan. Minulla on myös hyvät yhteydet moninaisiin nuorisojärjestökentän toimijoihin, joten pystyn osaltani arvioimaan millaisia erilaisia odotuksia Allianssin rooliin ja palveluihin kohdistuu.

8. Santeri Lohi

Esittävät järjestöt:
Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulla on usean vuoden ajalta laajaa osaamista ja kokemusta nuorisotyön ja -politiikan kentältä. Työskentelen eduskunta-avustajana ja opiskelen oikeustiedettä. Toimin parhaillaan Allianssin hallituksen varsinaisena jäsenenä, minkä lisäksi olen Valtion nuorisoneuvostossa sekä kaupunginvaltuutettuna Jyväskylässä. Olen toiminut nuorisotoimialalla vuodesta 2009 lähtien erilaisissa tehtävissä. Merkittävin nuorisoalan kokemus minulle on kertynyt toimiessani Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana vuosina 2013-2015. Allianssin toiminnassa olen ollut mukana aktiivisesti vuodesta 2011 alkaen mm. Allianssin jaostojen ja ryhmien jäsenenä. Nuorten osallisuus ja sen kehittäminen ovat erityinen vahvuusalueeni.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi on nuorisoalan kokoava voima. Meillä on kuitenkin vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia jäsenjärjestöissämme esimerkiksi edunvalvonnan saralla. Pystyn hallituksen jäsenenä vahvistamaan, että kenttämme asiantuntijatoimijat ovat vahvasti mukana uudistuksissa sekä Allianssin edunvalvontatyössä. Allianssin roolin on oltava vahvempi nimenomaan järjestöjen äänen käyttäjänä, nuorten puolesta puhujana. Tässä työssä tarvitsemme koko toimialaa, jotta saavutamme tavoitteemme.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Olen ollut hallituksen jäsenenä työstämässä strategian päivitystä kaksivuotiskauden ajan. Vahvistamalla Allianssin yhteistyötä sen jäsenjärjestöjen kanssa, voimme varmistaa strategian tavoitteiden toteutumisen. Allianssin tulee olla mahdollistaja, joka kokoaa jäsenjärjestöjä. Erityisesti oma osaaminen kohdistuu strategian pääpainopisteeseen, joka liittyy osallisuuteen. Strategisten tavoitteiden toteutumiseen liittyy voimakkaasti myös uusi mahdollinen osaamiskeskusasema, jonka uusi nuorisolaki mahdollistaa. Tämä tulee ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa ja erityisesti mahdollisten uusien painopistealueiden määrittelyssä.


9. Silva Loikkanen

Esittävät järjestöt:
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Keskeisimmät luottamustoimet: Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, edustajiston jäsen, 2016-jatkuu Valtion liikuntaneuvoston liikuntapolitiikan jaosto, jäsen, 2013-15 Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL, varapuheenjohtaja (valtakunnallinen edunvalvonta, viestintä), 2012 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, edustajiston jäsen 2009-10, hallituksen jäsen (kaupunki- ja asumisvaikuttaminen, yhdenvertaisuus), 2011 HYY Yhtymä, hallituksen jäsen 2010-11, varapuheenjohtaja, 2012 Vasemmisto-opiskelijat - Vasop, pääsihteeri, 2008-09 Kallio Rolling Rainbow ry, yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen 2015-, valmentaja 2014-16 Työkokemus: Helsingin kaupunki, eteläinen kotihoitoyksikkö, hoitaja 5-8/2017 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, vaalikoordinaattori, 2014 & 2016, projektityöntekijä (hallinnon opiskelijaedustajien vaalit), 2015 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK, asiantuntija (opiskeluterveydenhuolto), 3-6/2013 Opinnot: Metropolia-ammattikorkeakoulu, kätilötyö, 2015- Helsingin yliopisto, venäjän kieli ja kirjallisuus (yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus), 2008- Vahvaa osaamista järjestökentältä niin nuoriso- kuin liikuntajärjestöistä. Monialainen näkemys nuorten tilanteeseen tämän hetkisessä yhteiskunnassa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi on nuorisopolitiikan tärkein toimija ja kokoaa yhteen useita jäsenjärjestöjä. Allianssin toiminnassa tärkeimpänä näen nuorten puolestapuhujana toimimisen ja nuorten oman äänen esiin nostamisen. Allianssin tulee tulevaisuudessakin olla asiantunteva nuorten yhteenliittymä ja sukupolvien välistä yhdenvertaisuutta edistävä järjestö. Nuoriin kohdistuu paljon paineita yhteiskunnan puolelta, eikä meillä ole varaa menettää yhtään uutta nuorta yhteiskunnan ulkopuolelle. Allianssin tulee tehdä väsymätöntä työtä nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluan olla mukana tässä työssä antamassa omaa panostani, sillä olen omin silmin nähnyt minkälaisia haasteita nuoret kohtaavat.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Allianssin rakenne useiden järjestöjen yhteistyöjärjestönä on kiinnostava ja luo mahtavan potentiaalin. Se kokoaa yhteen monialaista osaamista nuorisopolitiikasta, mikä näkyy tuloksellisena ja vaikuttavana edunvalvontatyönä. Moniäänisyys ja -alaisuus, sekä yhteistyö erilaisten järjestöjen kesken, luo mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle ja kumppanuuksille. Allianssin tulee jatkaa jäsenjärjestöjensä tukemista niin niiden yhdyssiteenä toimien, kuin erilaisin järjestöille kohdistetuin palveluin, jotta yhteiset tavoitteet toteutuvat. Nuorten osallisuuden kokemus syntyy mahdollisuudesta vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Allianssin tulee paitsi toimia nuorten puolesta, myös heidän kanssaan ja rinnalla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että eritaustaiset ja erilaisissa asemissa olevat nuoret tulevat kohdelluiksi samanarvoisina ja yhdenvertaisina. Yhteiskunnallisessa nuoria koskevassa keskustelussa tulee Allianssilla olla proaktiivinen rooli ja nuorten omaa ääntä esiintuova rooli.


10. Bicca Olin

Esittävät järjestöt:
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Till min bakgrund hör en bred blandning ungdoms- och utbildningspolitiska erfarenheter, med inslag av internationellt samarbete och minoritetsfrågor. Erfarenhet från ungdomsfullmäktige, nämndearbete, projektplanering, elev- och studerandekårsverksamhet ledde mej till Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS styrelse, i vilken jag för tillfället sitter för fjärde året i rad och nu fungerar som heltidsarvoderad ordförande. Via FSS har jag också stiftat bekantskap med andra förbund, bland annat Finlands FN-förbund och Sommargymnasiesamfundet, i vilkas styrelser jag sitter, samt den europeiska takorganisationen för andra stadiets studerandeförbund OBESSU där jag aktivt engagerat mej i förbundets yrkesutbildningsarbetgrupp, och i Allians, där jag sitter som vice ordförande för jämlikhets- och likabehandlingsarbetsgruppen. Utöver dessa har jag breda nätverk inom den finlandssvenska föreningssektorn, inom tredje sektorn nationellt och inom utbildningsfrågor i Norden och Europa. Till min utbildning är jag medieassistent och student, och har således erfarenhet av såväl de senaste läroplanerna som av andra stadiet som helhet. Därutöver kanske min medieutbildning kan komma väl till pass i fråga om uppdaterandet av Allians online-tjänster, eller varför inte skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska? Speciellt passionerat känner jag för, och uttalar mej om, minderårigas rättigheter och frågor som berör unga under 18 år.

Minulla on laajasti ja monipuolisesti nuoriso- ja koulutuspoliittista kokemusta ja osana sitä kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja vähemmistökysymyksistä. Kokemus nuorisovaltuustosta, lautakuntatyöskentelystä, projektisuunnittelusta sekä oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta johti Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSSn hallitukseen jossa toimin nyt neljättä vuotta, tällä hetkellä kokopäiväisenä puheenjohtajana. FSS:n kautta olen myös tutustunut muihin järjestöihin, muun muassa Suomen YK-liittoon ja Kesälukioseuraan, joiden halliutuksessa istun, sekä toisen asteen opiskelijajärjestöjen kattojärjestö OBESSUun jossa olen toiminut aktiivisesti ammattikoulutustyöryhmässä, ja Allianssiin jossa toimin yhdenvertaisuustyöryhmässä varapuheenjohtajana. Näiden lisäksi minulla on laajat verkostot suomenruotsalaisella järjestökentällä, kansallisella kolmannella sektorilla sekä koulutuskysymyksissä pohjoismaissa ja Euroopassa. Koulutukseltani olen media-assistentti ja ylioppilas, ja siten minulla on kokemusta sekä viimeisimmistä opetussuunnitelmista että toisesta asteesta kokonaisuutena. Tämän lisäksi mediaopintoni voivat olla hyödyksi Allianssin sähköisiä palveluita uudistettaessa sekä kirjallinen ja suullinen osaamiseni ruotsissa ja englannissa laajemmin hallitustyössä. Suhtaudun erityisen intohimoisesti alaikäisten oikeuksiin ja alle 18-vuotiaisiin nuoriin liittyviin kysymyksiin, ja puhunkin näistä mielelläni.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allians är en av ungas främsta intressebevakare nationellt, men också internationellt. Allians har ett utmärkt nätverk inom politiken och dess utlåtanden väger tungt. Allians är också en expert inom ämnen som jämlikhet och likabehandling, hobbier, utbildning och delaktighet, inte bara bland unga utan i samhället överlag. Jag hoppas se Allians gå mot ett håll där man är närmare unga människor via ungdomsorganisationerna som är medlemmar, samt genom andra gemenskaper av unga som inte är officiellt registrerade. För att verkligen förena ungdomssektorn i hela Finland behöver man också förena unga människor i hela landet. Allians har ännu en del att jobba på när det gäller sann tillgänglighet för målgruppen, och där hoppas jag kunna bidra med realiteter från de högstadie- och andra stadiets utbildningsanordnare där jag har kontakter via mitt jobb som FSS ordförande.

Allianssi on yksi nuorten tärkeimmistä edunvalvojista kansallisella tasolla, mutta myös kansainvälisesti. Allianssilla on merkittävät verkostot ja sen lausunnoilla on paljon painoarvoa. Allianssi on myös asiantuntija yhdenvertaisuus-, harrastus-, koulutus- ja osallisuuskysymksissä, eikä vain nuorten keskuudessa, vaan laajasti yhteiskunnassa. Toivon tulevaisuudessa näkeväni Allianssin lähempänä nuoria jäseninä olevien nuorisojärjestöjen kautta, mutta myös epävirallisempien nuorten ryhmien kautta. Yhdistääksemme nuorisosektorin koko Suomessa meidän tulee yhdistää nuoret ihmiset koko maassa. Allianssilla on vielä työtä tehtävänä mitä tulee siihen, että olisimme aidosti saavutettavia kohderyhmällemme.Tässä toivoisin voivani olla osallisena tuomalla kytköksen yläasteiden ja toisen asteen todellisuuteen johon minulla on yhteyksiä FSSn puheenjohtajuuden kautta.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Arbetet för likvärdighet börjar i den egna organisationen. Allians behöver i bredare utsträckning lyfta upp den diversa grupp som är unga människor, föregå med gott exempel och bli bättre på att nå ut med sitt budskap inte bara till beslutsfattare, utan till allmänheten också. Detta för att uppnå målet om att ungdomspolitik är allmänpolitik. Här h oppas jag kunna bidra med idéer och tankar för att nå ut bättre till unga människor och utbildningssektorn. Expertis om delaktighet är en av Allians främsta exportvaror, och här hoppas jag att vi i fortsättningen kan göra ett ännu bättre jobb med att nå ut till "rötterna", dvs. kommuner, utbildningsanordnare och våra egna medlemsorganisationer. Med utbildning för aktörer som jobbar med unga, samt genom att på en politisk nivå få in demokratifostran i fortbildningen för lärare och ungdomsarbetare, kan vi öka ungas reella chanser att påverka och delta. Det här är också något som jag själv gärna vill jobba på. Allians är i en nyckelposition i att öka kunskapen om ungas delaktighet och välmående bland beslutsfattare och tjänstepersoner, som i sin tur är i nyckelposition för att föra budskapet vidare. Till det här behöver vi aktiv kontakt till alla Allians olika medlemsorganisationer. Vi behöver utnyttja nätverkets styrka och också styrelsen behöver vara i aktiv växelverkan med organisationerna. Här vill jag gärna dra mitt strå till stacken och fortsätta bygga vidare samt bidra med de nätverk jag redan har inom Allianssis medlemsorganisationer.

Työ yhdenvertaisuuden eteen alkaa omasta organisaatiossa. Allianssin tulee laajemmin nostaa esille nuoria koko ryhmän moninaisuudessa, toimia hyvänä esimerkkinä ja saada sanomamme leviämään paremmin paitsi päättäjille, myös yleisesti yhteiskunnassa. Näin saavutetaan tavoite siitä, että nuorisopolitiikka olisi jatkossa yleispolitiikkaa. Tässä toivon voivani olla osallisena tuomalla ideoita ja ajatuksia nuorten ja koulutussektorin tavoittamiseksi paremmin. Osallisuusasiantuntijuus on yksi Allianssin tärkeimmistä vientituotteista, ja tässä toivon, että voimme jatkossa tavoittaa nuorisokentän "juuret", eli kunnat, koulutuksen järjestäjät ja omat jäsenjärjestömme, paremmin. Kouluttamalla toimijoita jotka työskentelevät nuorten kanssa sekä vaikuttamalla poliittisesti osallisuuskasvatuksen saamiseksi opettajien ja nuorisotyöntekijöiden täydennyskoulutuksiin voimme lisätä nuorten aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Tämän parissa työskentelisin erityisen mielelläni. Allianssi on avainasemassa lisäämässä päättäjien ja viranhaltijoiden tietämystä nuorten osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Nämä puolestaan ovat avainasemassa viemässä tätä sanomaa eteenpäin. Tähän tarvitsemme aktiivisen yhteyden kaikkiin jäsenjärjestöihimme. Meidän tulee hyödyntää verkostojemme vahvuutta ja myös hallituksen tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsenjärjestöjen kanssa. Tässä haluan mielelläni tehdä osuuteni ja vahvistaa yhteyksiä jäsenjärjestöihimme sekä laajentamalla, että ylläpitämällä jo olemassaolevia verkostojani nuorisokentällä.


11. Pasi Saarinen

Esittävät järjestöt:
Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulla on laaja-alainen kokemus nuorisotyön kentältä sekä työntekijänä että luottamushenkilönä. Erityisosaamiseni painottuu kulttuuriseen nuorisotyöhön ja nuorten osallisuuteen. Omaan taustastani (nuorten kulttuurin läänintaiteilija, valtakunnallinen kulttuurisen nuoristyön koordinaattori, toimialajohtaja) hyvät verkostot ja olen luottamustoimissani (Suomen Harrastajateatteriliiton vpj, Myrsky-Hankkeen ohjausryhm ä, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston hoitokunta) tottunut kehittämään asoita pitkäjänteisesti. Olen innostava ja idearikas hallitustyöskentelijä.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssilla on tärkeä tehtävä nuorisoalan esiin nostajana valtakunnallisesti. Se on viime vuosina profiloitunut koko maata palvelevana järjestönä, mikä on ehdottomasti hyvä asia. Alliansssin tunnettuus vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä. Suurelle osalle nuorisotyön ammattilaisista ja nuorista järjestö näyttäytyy melko kasvottomana. Allianssiristeily ja Nuorisotyöpäivät toki tiedetään mutta esimerkiksi nuori toimija -tunnustukset ja asiantuntijakannanotot ovat asioita, joita ei välttämättä mielletä Allianssin aikaansaannoksiksi. Näissä asioissa oman hännän nostaminen ei olisi ollenkaan pahitteeksi. Erittäin tärkeää tulevaisuudessa on jatkaa yhteistyötä esimerkiksi kanuunaverkoston ja nuorisotyöntekijöitä sisältävien ammattiliittojen kanssa, ja miettiä mahdollisia yhteisiä ulostuloja ammattialasta vielä paremmin ihmisten tietoiseksi tulemiseksi. Myöskin jäsenjärjestöjen kuulemiseen tulisi käyttää enemmän aikaa. Kun jäsenjärjestöt tuntevat Allianssin mahdollisuuden yhteisten asioiden äänitorvena, kasvaa sen volyymi entisestään.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Hallituksen jäsenten tulee olla sitoutuneita yhteisten tavoitteiden eteenpäinviemiseen. Strategiset tavoitteet saavutetaan konkreettisten toimenpiteiden ja niistä viestimisen kautta. Hallituksen jäsenillä tulee olla rohkeutta tehdä ajankohtaisia päätöksiä. Tuon hallitukseen etenkin ensimmäisen strategisen tavoitteen eli osallisuuden asiantuntemusta. Vedän nykyisin Nuori Kulttuuri-toimintaa, jonka painopiste tulevaisuudessa on entistä osallistavammassa suunnassa. Uskon näistä kokemuksista olevan hyötyä koko nuorisotyön toimialalle.


12. Ville Savilampi

Esittävät järjestöt:
Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisosäätiö.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Olen toiminut eri nuorisoalan järjestöjen luottamus- ja työtehtävissä vuodesta 2005 lähtien, päätoimisesti vuodesta 2008 lähtien. Olen ollut mukana useissa järjestöjen strategiaprosesseissa. Tunnen laajasti nuorisoalan järjestötoimijoita, virkahenkilöitä ja päättäjiä. Erityisen hyvin tunnen Allianssin toiminnan hiljattain päättyneen työsuhteeni myötä. relevantti työkokemus: - toiminnanjohtaja, Nuorisoasuntoliito 16.10.2017- - taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja, Allianssi ry 1.2.2013 - 13.10.2017 - pääsihteeri, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 2008-2012 Luottamustoimia: hallituksen jäsen, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö 2008-2012 hallituksen jäsen, Oulun yliopiston ylioppilaskunta 2005 .

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi on nuorisotoimialan laajasti yhteenkokoava edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Allianssin näkemyksiä arvostetaan ja se on haluttu yhteistyökumppani. Allianssin vahvuus on sen moniäänisyys ja toiminnan piirissä olevien nuorisoalan ammattilaisten osaaminen. Allianssin rooli yhteiskunnassa vahvistuu edelleen toimimalla sen strategiassa määritellyissä kolmessa roolissa. Itse pidän yhdistävää roolia kaikkein merkityksellisimpänä.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Pitäisin kiinni siitä, että kaiken toiminnan ja kehittämisen lähtökohta on strategiassa määriteltyjen tavoitteiden edistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtään strategian tavoitetta ei unohdeta ja toisaalta on rohkeutta kehittää toimintaa edelleen. Huolehtisin myös siitä, että Allianssin resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ja esimerkiksi talouden vahvistamiseen kehitetään uusia keinoja.


13. Silja Silvasti

Esittävät järjestöt:
Väestöliitto, Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulla on pitkä ja laaja-alainen kokemus nuoriso- ja opiskelijapolitiikasta sekä puoluepoliittiselta että sitoutumattomalta puolelta. Työskentelen opiskelijajärjestössä sosiaalipolitiikan asiantuntijana, missä työpöydälläni ovat nuorten ja opiskelijoiden toimeentuloon, liikkumiseen sekä kunta- ja maakuntapolitiikkaan liittyvät asiat. Työhöni liittyvät myös olennaisena osana vaikuttajaviestintä ja vaikuttamistoiminnan suunnittelu sekä toteuttaminen. Toimin myös kot ikunnassani Vihdissä ainoana nuorena kunnanvaltuutettuna. Väestöliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana olisin erityisen kiinnostunut lisääntymisterveyteen, lapsilukutoiveen toteutumiseen ja sateenkaarinuorten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Uskon, että minulla on annettavaa Allianssille sekä substanssin että poliittisen vaikuttamistyön kannalta.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssi taiteilee jäsenistöltään moninaisena toimijana useassa roolissa: nuoren sukupolven edunvalvojana toimimisen lisäksi Allianssilla on tärkeä palvelurooli koulutusten järjestäjänä jäsenjärjestöille ja nuorisotyön ammattilaisille. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Allianssilla on merkittävä rooli suomalaisen nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen kansainvälisyyden tukemisessa, nuorisojärjestöjen viestin viejänä, European youth forumissa sekä suomalaisen EU-linjan muodostamisessa. Tulevan kahden vuoden aikana Allianssin tulee kehittää parempia keinoja tuoda kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöiden osaaminen ja tieto Allianssin toimiston sekä jäsenjärjestöjen käyttöön. Erityisesti kunnallisen nuorisotyön ja Allianssin toiminnan välillä olevaa kuilua tulee pystyä kuromaan kiinni. Allianssin tulee olla muutakin kuin nuoriso-ohjaajien kouluttaja.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Allianssin hallituksella on selkeä strategisen johtamisen rooli. Hyvä hallituksen jäsen pyrkii tarkastelemaan Allianssin toimintaa nuorisotyön ja -järjestöjen kokonaisuuden kannalta, ei pelkästään oman jäsenjärjestönsä tai ideologiansa kannalta. Hallituksen tehtävä on pitää huolta siitä, että Allianssin ydintoiminta turvataan myös tulevalla, rahoitukseltaan epävarmemmalla osaamiskeskusten aikakaudella. Uudistetun strategian tulee näkyä vahvasti Allianssin toiminnassa.


14. Jaana Tiiri

Esittävät järjestöt:
Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Minulla on kuuden vuoden kokemus toimimisesta vammaisjärjestökentällä. Olen toiminut mm. Invalidiliiton harvinaiset-yksikön Harava-lehden toimitusjaostossa, Invalidiliiton INTO-nuorisotyöryhmässä ensin jäsenenä ja sittemmin puheenjohtajana, Nuorisoyhteistyö Seitin aktiivina, Kynnys ry:n aktiivina ja Amc ry:n varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi toimin Väestöliiton nuorisotyöryhmässä ja olen ollut yhden kaksivuotiskauden Allianssin hallituksessa. Osaamista minulle on kertynyt myös sosiaalialan opinnoista ja kokemuskouluttajan koulutuksesta. Koulutuksen myötä olen päässyt hyödyntämään osaamistani myös ministeriötasolle, jossa toimin muun muassa STM:n Lape-muutoshankkeen ohjausryhmässä. Keskeisin osaamiseni liittyy saavutettavuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Yhdenvertaisuuskysymykset ovat minulle hyvin tärkeitä, ja haluan olla tekemässä järjestömaailmasta kaikille saavutettavaa.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssilla on näkyvä ja vakaa rooli valtakunnallisessa politiikassa ja nuorisotyön ja nuorten edunvalvonnan kentällä. Allianssi tunnetaan ja Allianssiin luotetaan. Mielestäni Allianssi on luontevasti tuonut yhteen sekä järjestökentän, että kunnallisen nuorisotyön kentän ja pystyy ajamaan molempien etua tehokkaasti. Sen sijaan kehittäisin Allianssia sen yhteydessä jäsenjärjestöihin ja kyvyssä tuoda jäsenjärjestöjä yhteen. Allianssilla on paljon osaamista ja palveluita järjestöjen sisäisen toiminnan kehittämisen tueksi, ja näiden palveluiden osoittaminen yhä laajemmalle osalle jäsenjärjestöjä on haaste. Allianssissa on myös paljon mahdollisuuksia toimia välittäjänä ja yhteentuojana niissä tilanteissa, missä eri jäsenjärjestöt voisivat oppia toisiltaan ja hyödyntää toistensa osaamista. Tulevaisuudessa kehittäisin Allianssin verkosto-osaamista yhä pidemmälle niin, että kaikki palvelut olisivat jäsenjärjestöjen tiedossa ja että Allianssista muodostuisi kaikille paikka, josta apua ja osaamista voidaan löytää.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Hallituksen jäsenenä keskittyisin erityisesti omiin osaamisalueisiini eli yhdenvertaisuuden edistämiseen ja saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseen. Näin ollen tahtoisin varmistaa erityisesti sen, että strateginen tavoite yhdistävästä ja palvelevasta Allianssista toteu tuisi mahdollisimman hyvin. Allianssi ei voi olla kaikkia yhdistävä ja palveleva organisaatio ilman koko ajan kehitettävää saavutettavuutta ja palveluiden ja niiden tarjoamisen yhdenvertaisuutta. Allianssilla on myös tärkeä rooli nuorisojärjestöjen kattojärjestönä toimia edelläkävijänä yhdenvertaisuuskysymyksissä, jotta jäsenjärjestöt voivat oppia Allianssilta ja saada vinkkejä hyvistä käytännöistä. Toivon, että tulevaisuudessa nuorisoala on entistä esteettömämpi ja saavutettavampi niin, että jokainen nuori saisi vapaasti osallistua itseään kiinnostavaan yhdistys-, järjestö- ja vapaa-ajantoimintaan. Tahdon olla mukana Allianssissa tekemässä tätä mahdolliseksi.


15. Tuomas Tikkanen

Esittävät järjestöt:
Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
KOULUTUS: Valtiotieteiden yo. Helsingin Yliopisto
TYÖKOKEMUS: Viestinnän tekijä, strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat oy Projektisuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan vastuualue Projektiassistentti / projektikoordinaattori: Ulkopoliittinen instituutti
LUOTTAMUSTOIMIA: SLL liittohallitus 2012 Allianssin kv-jaosto (jäsen, vpj, pj) 2013-2015 Allianssin hallituksen varajäsen, 2015-2017 Helsingin Kokoomus, 1. varapuheenjohtaja 2017 Varusmiesliitto & PNN, hallituksen jäsen 2013-2015 Eurooppanuoret, hallituksen jäsen, vpj, pj 2015-2017
OSAAMINEN: Olen kokenut toimija nuorisopolitiikan kentällä, ja nähnyt laajasti toimintaa Allianssin jäsenjärjestöissä, Allianssin sisällä sekä mm. OKM:n puolella nuorisolain valmisteluprosessissa. Tunnen myös hyvin politiikkaa ja viestintää, ja uskon tästä osaamisesta olevan hyötyä Allianssin tulevaa hallituskautta ajatellen.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :
Allianssilla on keskeinen asema nuorisotoimialan yhdistäjänä, nuorten yhdenvertaisuuden edistäjänä ja nuorten äänen kanavoijana. Allianssi on tunnettu ja tunnustettu organisaatio. Allianssin täyttä potentiaalia ei ole vielä kuitenkaan saavutettu. Järjestö yhdistää nuorisotoimialaa, mutta meidän on työskenneltävä vielä nuorisokysymysten yhteiskunnallisen näkyvyyden nostamiseksi. Allianssin tärkeä tehtävä on nostaa nuorisokysymykset yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen keskiöön etenkin tulevissa vaaleissa. Tässä näen vielä työnsarkaa. Tavoite ja vaikuttavuuden kasvattaminen onnistuu vain systemaattisella ja strategisella työllä. Tämä vaatii kokonaiskoordinaatiota niin hallitukselta kuin koko toimistoltakin.

Miten hallituksen jäsenenä varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Hallituksessa tehtäväni olisi ohjeistaa ja suunnata Allianssin toimintaa mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavaan suuntaan. Pyrkisin korostamaan Allianssin tarjoamia mahdollisuuksia jäsenjärjestöille ja nuorisoalalle - jäsenjärjestöjen osaamista on hyödynnettävä ja tarjottava mahdollisimman pitkälle, ennen kuin Allianssi tekee itse. Allianssin tulisi vahvistaa nimenomaan nuorisotoimintaa mahdollistavaa rooliaan. Toiseksi painottaisin Allianssin roolia koko nuorisoalan edunvalvojana ja vaikuttajana. Allianssi on ainoa organisaatio, joka kykenee tuomaan nuorten äänen kootusti yhteen. Tätä viestiä on kuitenkin vahvistettava, jotta Allianssin ääni olisi aidosti vaikuttavampi. Strategisille tavoitteille on asetettava konkreettisia askeleita, joita on myös mitattava järkevästi. Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen työ palkitaan tässäkin. Allianssin on fokusoitava toimintaansa mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. Näiden tunnistaminen on hallituksen mutta myös koko Allianssin tehtävä.

16. Kimi Uosukainen

Esittävät järjestöt:
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Plan International Suomi, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Vanhempainliitto, Suomen 4H-liitto.

Mitä Allianssin hallitustyön kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on?:
Olen toiminut Allianssin luottamushenkilönä nuorten osallisuutta koskevassa ryhmässä varapuheenjohtajana vuonna 2015 ja jäsenenä kuluvana vuonna. Toimin tällä hetkellä Allianssin jäsenjärjestön puheenjohtajana, mikä on antanut minulle hyvän näköalapaikan kattojärjestön toimintaan. Lisäksi olen aktiivinen toimija monissa nuorisojärjestöissä, ja valtakunnallinen nuorisopolitiikka on minulle tuttua monien eri järjestöjen kautta.

Millaisena näet Allianssin roolin ja aseman yhteiskunnassa nyt? Miten kehittäisit sitä tulevaisuudessa? :

Allianssilla on tärkeä rooli edustaa nuorisotoimialaa ja kaikkia nuorisojärjestöjä tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa. Erityisesti nyt käynnissä oleva vaalisuma tarjoaa Allianssille ennen näkemättömän mahdollisuuden tuoda vaalikeskusteluun nuoria ja nuorisotyötä koskevia teemoja. Allianssilla on myös tärkeä rooli tuoda järjestöjä yhteen ratkomaan ajankohtaisia nuorten elämän haasteita ja mahdollisuuksia: syrjään jäämistä, digitalisaation hyödyntämistä, yksinäisyyttä, osallisuutta ja eriarvoisuuden kasvua.

Miten hallituksen jäsenenä  varmistaisit, että Allianssin strategiset tavoitteet saavutetaan? :
Allianssin tärkein keino saavuttaa sen strategiset tavoitteet on niiden edistäminen yhdessä jäse njärjestöjen ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Järjestöjen järjestön muskelit ovat ennen kaikkea yhteisten tavoitteiden joukkoistamisessa. Hallituksen jäsenenä kävisin aktiivista keskustelua Allianssin eri jäsenjärjestöjen, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.