Allianssin syyskokous 2016

Hyvä jäsenjärjestömme puheenjohtaja/toimihenkilö sekä Allianssin henkilöjäsenet,

Allianssin syyskokous pidetään torstaina, 17.11.2016, klo 13 alkaen Allianssi-talolla (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki).

Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017, muut sääntömääräiset asiat, Allianssin strategiamittarit, Allianssi-talon peruskorjaus, varapuheenjohtajan valinta sekä hallitusvaalit.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan Allianssin varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaisia- ja varajäseniä. Lista jatkavista ja erovuoroisista hallituksen jäsenistä on liitteenä. Hallituksessa on tällä hetkellä pj, vpj. ja 12 jäsentä. Erovuorossa ovat varapuheenjohtaja sekä hallituksen kuusi varsinaista ja varajäsentä. Luottamushenkilöt valitaan kaudelle 1.1.2017-31.12.2018. Kausi on kaksivuotinen.

Vaalivaliokunta pyytää ehdotuksia varapuheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi. Vaalivaliokunnan kirje on liitteenä kutsun mukana.

8 § Päätösvalta (ote yhdistyksen säännöistä)
Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa, meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Läsnä olevalla varsi­naisella henki­löjäsenellä on yksi (1) ääni.  Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään. 
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

- jäsenmäärä enintään 1000              1 edustaja
- yli 1000 mutta enintään 5000           2 edustajaa
- yli 5000 mutta enintään 20.000        3  edustajaa
- yli 20.000 mutta enintään 50.000     4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50.000                      5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltai­sella edustajalla on viisikymmen­tä (50) ääntä.  Jäsenjärjestö voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen viidelläkymmenellä (50).  Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä jäsen­järjes­töä.

Tarkkailija-, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Pyydämme, että ilmoitatte järjestönne edustaja(t) syyskokoukseen 10.11.2016 mennessä  osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Allianssin_syyskokous_7175

Materiaalit löytyvät sähköisinä liitteinä ennen kokousta www.alli.fi -sivuilta. Valtakirjojen tarkastus ja kahvi-/teetarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 12. Mikäli sinulla on kysyttävää syyskokouksesta, niin ota yhteys allekirjoittaneisiin.

Syyskokousterveisin,

26.9.2016, Helsingissä

Eero Rämö, puheenjohtaja                             Olli Joensuu, pääsihteeri
040-5392737, eero.ramo (at) alli.fi                  045 - 139 2350, olli.joensuu (at) alli.fi

Liitteet

Kutsu (doc) (pdf)

Esityslista (doc) (pdf)

Valtakirja (pdf)

Vaalivaliokunnan kirje (doc) (pdf)

Hallituksen erovuoroiset ja jatkavat jäsenet (doc) (pdf)

Allianssin säännöt (doc) (pdf)

Allianssin äänestys- ja vaaliohjesääntö (pdf)

Esitys Allianssin strategiamittareiksi (doc) (pdf)

Selvitys Allianssi-talon peruskorjauksesta (doc ) (pdf

Esitykset Allianssin varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.  

Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys (pdf sivuttain ) (pdf aukeamittain )

 

Vaalivaliokunnan esitys Allianssin varapuheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi. (doc) (pdf