Vuoden 2017 toiminnan painopiste

(Käsitelty hallituksen kokouksessa 25.5.2016)

Vuosittaisten painopisteiden nimeäminen on hyvä tapa ohjata Allianssin toimintaa ja nostaa vuosittain valittuja teemoja näkyvämmin esille toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Esitys on, että Allianssilla on jatkossakin toiminnassa ja sen suunnittelussa vuosittainen painopiste tai painopisteitä. Esitys Allianssin toiminnan painopisteeksi vuodelle 2017 on Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.

 

Vastaa jäsenjärjestöille tarkoitettuun kyselyyn.

Kysymyslomakkeessa on 4 nopeaa kysymystä.


Vuosi 2017 on Allianssin päivitetyn strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Allianssin visio on "Nuoret voivat hyvin 2021". Strategian toteuttamisen kannalta olennaista on, että nuorisoalan eri toimijat tulevat mukaan tekemään strategian visiota yhdessä todeksi. Tämän vuoksi Allianssin vuoden 2017 painopiste on Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.

Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä on myös yksi Allianssin keväällä 2016 päivitetyn strategian strategisista tavoitteista. Päivityksessä suurimmat muutokset tehtiin määrittelemällä strategiset tavoitteet uudelleen. Strategisen tavoitteen toiminnallistaminen vuoden painopistealueena vahvistaa sen näkymistä ja toteutumista kaikessa Allianssin toimin-nassa. Painopiste tukee myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemaa, joka on yhdessä.

Allianssi on verkosto, joka kokoaa nuorisoalan yhteen erilaisten teemojen ympärille. Allianssi tekee edunvalvonnassa ja sen valmistelussa yhteistyötä jäsenjärjestöjensä ja eri kumppaneiden kanssa. Kokoamme jäsenjärjestöjemme äänen ja vahvistamme sitä. Allianssi kokoaa nuorten kanssa toimivat ja nuorten hyvinvointia edistävät toimijat laajasti yhteen sekä edistää koko nuorisoalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä.

Allianssin visio, nuorten hyvinvointi, on yhteinen jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan kanssa. Voimme onnistua tehtävässämme vain toimimalla yhdessä. Kutsumme kaikki mukaan edistämään nuorten hyvinvointia.

Tavoitteet

• Allianssi on verkosto ja mahdollistaa nuorisoalan ja kansalaistoiminnan verkostojen syntymisen ja vahvistumisen.
• Jäsenjärjestöjen osallisuus on lähtökohtana ja huomioidaan kaikessa Allianssin toiminnassa.
• Nuorisoalalla on yhteisiä tavoitteita. Kuntien nuorisotyön ääni kuuluu vahvemmin Allianssin toiminnassa. Yhteistyö kuntien ja nuorisojärjestöjen välillä on vahvistunut.
• Allianssin kuntavaalitavoitteet näkyvät ja toteutuvat vaaleista käytävässä keskustelussa ja kunnissa. Allianssin kuntavaalivaikuttaminen onnistuu toimimalla yhdessä nuorisoalan toimijoiden ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
• Nuorisoalan kaikkien aikojen suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 onnistuu yhdessä tekemällä. Nuorisoalan toimijat kokoontuvat yhteen yli sektorirajojen ja tapahtuma yhdistää eri näkökulmista nuorten kanssa työtä tekevät.


Toimenpiteet

• Vuoden aikana kehitetään verkostomaisia työtapoja, rakennetaan uusia ja vahvistetaan jo olemassa olevia verkostoja ja työryhmiä edunvalvonnan, nuoriin liittyvien asioiden ja teemojen sekä asiantuntijuuden ympärille. Kutsutaan toimijoita yhteen ja luodaan yhdessä toimimisen mahdollisuuksia.
• Jäsenjärjestöjen ja muiden nuorisoalan toimijoiden tarpeiden tunnistaminen on avainroolissa. Jäsenjärjestökysely toteutetaan haastattelemalla jäsenjärjestöt ja kysymällä tarpeista ja toiveista.
• Luottamusryhmien roolia vahvistetaan ja selkiytetään siten, että ne tuovat aiempaa vahvemmin jäsenjärjestöjen ja toimialan toimijoiden osaamisen Allianssin työhön.
• Ennakointiosaamista kehitetään, jotta jatkossa osataan vastata tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo kun jokin asia on vasta nousemassa ajankohtaiseksi.
• Kehitetään ja kokeillaan uusia tapoja tuoda jäsenjärjestöt mukaan edunvalvonnan teemojen valmisteluun ja edunvalvontatyöhön.
• Allianssin vuosikokouksia kehitetään vuorovaikutteisemmiksi ja seminaarimaisemmiksi.
• Tehdään yhteistyötä Kanuuna-verkoston kanssa ja rakennetaan toimintatavat kuntien nuorisotyön roolin vahvistamiseen Allianssin edunvalvontatyön teemojen valmistelussa.
• Kuntavaalitavoitteita tehdään tunnetuksi ja vaikutetaan päättäjiin yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
• NUORI2017 tapahtumaa on tekemässä eri rooleissa iso joukko tahoja ja toimijoita. NUORI2017 toteutetaan siten, että se mahdollistaa kohtaamisen ja verkostojen vahvistamisen. Allianssi johtaa tapahtumaa ja vastaa sen tuottamisesta.
• Uusi Allianssi-talo tarjoaa toimivia kohtaamisen paikkoja ja kokoustiloja toimialalle.

Tavoitteet ja toimenpiteet tarkentuvat toimintasuunnitelmaprosessin aikana.
Toiminnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota uuden strategian vaikutuksiin toiminnan kehittämisessä.

 

Yllä oleva teksti word-dokumenttina tästä

 

 

Vastaa jäsenjärjestöille tarkoitettuun kyselyyn.

Kysymyslomakkeessa on 4 nopeaa kysymystä.